Onze visie

Fryslân en de Friezen zijn divers, dat geldt ook voor deze coalitie van CDA, VVD, SP en FNP. Er is veel dat ons onderscheidt, maar nog veel meer dat ons bindt. De menselijke waardig­heid is het vertrekpunt voor deze coalitie. Menselijke waardigheid betekent voor ons ruimte voor mensen om mee te kunnen doen, om kansen te krijgen en kansen te kunnen pakken.

Daarbij blijft het stimuleren van werkgelegenheid van het grootste belang. We willen dit vooral via het MKB bereiken. Ook investeren in duurzaamheid kan extra banen opleveren. Belangrijk voor menselijke waardigheid is de verbinding: je met elkaar verbonden weten, borg staan voor en met elkaar. Wij vinden dat niemand buitengesloten moet zijn. Dat willen we tot uitdrukking laten komen in ons beleid maar ook in onze handelwijze, de manier waarop we met inwoners willen omgaan. Eerlijk en met een open oor en oog en uitgestoken hand. Met iedereen en voor iedereen. Want we hebben de inwoners nodig om onze ambities waar te maken.

Het vertrekpunt van menselijke waardigheid hebben we vertaald in een aantal kernwaar­den waarop we ons verenigd voelen. Betrouwbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid, solidariteit en juist iets willen betekenen voor Fryslân is dat wat ons als coalitie bindt. Ons vertrekpunt en kernwaarden hebben we vertaald in onze politieke opdracht: helpen moge­lijk maken dat ieder mens mee mag doen in de Friese samenleving, elk op zijn eigen wijze. Wij willen zorgen voor die verbinding, daarin zit onze kracht

We zetten ons in voor elke Fries. Dat kan op veel manieren: van stimulering van de eigen verantwoordelijkheid tot het bieden van kansen op velerlei gebieden. Wij gaan voor een Fryslân dat rechtvaardiger, duurzamer, meer Frysk eigene en meer ondernemend wordt.

Betekent dit dat we ons alleen voor Friezen inspannen? Nee. We zijn bijvoorbeeld in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa namens Nederland. We willen dan zoveel mogelijk Europe­anen bereiken. Maar we willen ook dat dit een feest is voor elke Fries en dat elke inwoner van de provincie de kans moet hebben ervan te profiteren. Richting 2018, in 2018 en na 2018.

Ambities

We zijn een ambitieuze coalitie. Daarom hebben we in dit akkoord zes ambities geformuleerd, die samen een raamvertelling vormen. De eerste ambitie, krachtige gemeenschappen, kent twee kanten. Ten eerste is het een ambitie in zichzelf: we willen de al krachtige gemeenschap­pen in Fryslân versterken, helpen in de veranderingen en vernieuwingen die gaande zijn, en helpen daar waar gemeenschappen minder krachtig zijn of kracht dreigen te verliezen. Maar daarnaast vormen die krachtige gemeenschappen het fundament voor de manier waar­op we dingen willen bereiken in onze overige ambities. Zoveel mogelijk uitgaande van de kracht van onze dorpen, wijken, bedrijven en mensen zelf, hun ideeën, initiatieven en ondernemerschap. Beleid maken we zoveel mogelijk ‘inclusief’, zoals dat tegenwoordig heet. Dat wil zeggen dat we rekening houden met alle aspecten. De raamvertelling sluiten we af met de ambitie een moderne provincie te zijn, die de noodzakelijke aanvulling vormt op onze eerste ambitie. Om anders te kunnen om­gaan met een veranderende wereld en verschuivende rol van de overheid daarin, om de kracht van gemeenschappen echt als uitgangspunt te kunnen nemen, moeten we ons als bestuurders anders gedragen, moet onze organisatie anders functioneren.

Verbinder

Onze werkhouding is duidelijk: we zijn niet de ongevraagde bemoeial, we willen de constructieve verbinder zijn. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. Soms is onze grootste bijdrage om niet in de weg te lopen, maar om vertrouwen en ruimte te geven. Soms zit dit in het adviseren en begeleiden. Soms in het weghalen van struikelblokken, soms in het financieren. Het is niet nodig om elk probleem onmiddellijk tot het onze te maken en meteen een oplossing op te leggen.

Wereld

Fryslân gaat meer de wereld in. Met onze producten, met onze bedrijven, met Cul­turele Hoofdstad, met de Friese gemeenten, het Waterschap en onze Noordelijke partners, om zo de economie aan te jagen en te versterken. Uitdagingen waarvan we graag zien dat Gedeputeerde en Provinciale Staten die samen aan gaan. Tussen de posten van de raamvertelling bevinden zich onze overige ambities. Dat zijn een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, een vitaal Frysk eigene en een dynamische omgeving in de mooiste provincie. We sluiten af met een overzicht van het geld dat we aan onze ambities willen besteden. We gaan een uitdagende tijd tegemoet. Die is niet vrij van gevaren en zorgen, maar tegelijk ook niet van kansen en mogelijkheden. Wat ons bindt en verbindt, inspireert ons en roept ons op om vorm en inhoud aan onze ambities te geven. Wat ons on­derscheidt, levert nieuwe invalshoeken op om tot nog betere oplossingen te komen. Voor elke Fries.

Print deze pagina