Voor een dynamische omgeving

Onze inzet

  • De (oudere) inwoners van Fryslân kunnen gemakkelijker een bij hen passende woning vinden.
  • Er blijven voldoende voorzieningen in de buurt, zij het misschien niet meer in eigen dorp.
  • Zorgvoorzieningen blijven goed verspreid over de provincie.
  • Steeds meer Friezen hebben toegang tot snel internet.
  • Friezen kunnen met één trajectkaart reizen door heel Noord-Nederland.
  • Wegen zijn nog beter onderhouden en veiliger.
  • Boeren krijgen ondersteuning in hun streven meer rekening te houden met natuur.
  • De bestaande natuurgebieden worden mooier.

Ambitie

Een leefbare omgeving is voor ons een omgeving waarin het plezierig verblijven is, door mooie natuur of een plezierige woonomgeving. Het is een omgeving waarin werk is of nabij is. Het is een omgeving die niet geïsoleerd is, die fysiek en digitaal goed te bereiken is. Het is ook een omgeving waarin die zaken in balans zijn, waarin landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen, zorg en wonen gecombineerd kunnen worden.

In Fryslân is de zorg voor die omgeving van groot belang. Niet voor niets zijn we sinds 2010 officieel de Mooiste Provincie van Nederland. Die titel hebben we niet behaald door elke ingreep in de omgeving te weren, maar door deze zo verantwoord mogelijk te doen. Uiter­aard spreekt uit die titel ook de waardering voor hoe zorgvuldig de Friese bevolking met haar omgeving omgaat.

Een leefbaar platteland

Fryslân is bekend vanwege zijn fraaie en vitale platteland. Het platteland kent ook zijn bedreigin­gen, in de vorm van vergrijzing, bevolkingskrimp en verlies aan (economische) vitaliteit. Om de vitaliteit van het platteland te behouden en de gevolgen van krimp te verzachten zijn de leef­baarheid van het platteland en de aanwezigheid of nabijheid van werk van groot belang.

Onze invalshoek is ook hier de kracht van gemeenschappen zelf. We willen zo veel mogelijk aan­sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. Soms is onze groot­ste bijdrage niet in de weg lopen. Soms zal het adviseren en begeleiden zijn, soms struikelblokken weghalen en soms geld.

We willen meer verbinden dan regisseren, meer helpen dan sturen. Dit willen we eenvoudig doen, via één loket. Waar de kracht van gemeenschappen hapert gaan we actiever op zoek naar mogelijkheden om die kracht te vergroten. Waar geld nodig is, dragen we voor de grotere projecten bij via de streek­agenda’s, voor de kleinere projecten die echt van onderop komen via ons Iepen Mienskipsfûns.

Wat we doen, doen we bovenlokaal, samen met of via gemeenten. Gemeenten nemen de laatste jaren in aantal af en kennen daardoor gemiddeld een grotere omvang. Ze krijgen meer taken en bestuurskracht. Daardoor past ons nog meer bescheidenheid. Meestal verloopt onze ondersteu­ning van gemeenschappen indirect, via die gemeenten, minimaal samen met hen. Wij gaan niet op hun stoel zitten, maar helpen waar dat kan en gewenst is. We zien onze bijdrage onder andere in het helpen bereiken van samenhang, gemeenten bijeenbrengen om samen te onderhandelen, plannen te maken en vooral uit te voeren.

Print deze pagina