Inzet voor platteland

Wat gaan we doen?

We willen de komende jaren, in overleg met onze partners, alle bestaande streek-, investerings- en samenwerkingsagenda’s inhoudelijk en organisatorisch verbinden in vijf gebiedsagenda’s. Hiervoor worden bestaande afspraken in overleg met gemeenten en Wetterskip Fryslân (deels) vernieuwd en verbreed. Dit gaat om:

  • intentieverklaring m.b.t. de Streekagenda SW (incl. uitvoering Veenweidevise),
  • samenwerkingsafspraken met NW en Wadden,
  • ANNO-convenant met NO,
  • afspraken over Streekagenda ZO,
  • samenwerkingsafspraken (met het Rijk) over krimp,
  • samenwerkingsagenda’s Heerenveen en Smallingerland.

Deze samenwerkingsverbanden worden in het najaar van 2015 geïnventariseerd, geanalyseerd op overlap en onderlinge verbanden. Koppelingsmogelijkheden tussen de diverse agenda’s worden met betrokken partners per gebied besproken.

Vanaf 2016 worden de gemaakte afspraken over integratie uitgevoerd. In 2017 moeten de agenda’s geïntegreerd zijn. Ook het bedrijfsleven zal aan tafel worden gevraagd om de koppeling te maken met ontwikkeling van de regionale economie in de gebiedsagenda’s. Daarnaast wordt een verbinding gemaakt met de ‘urban agenda’. Aan de nieuwe gebiedsagenda’s zal één geïntegreerd uitvoeringsbudget per gebied verbonden zijn, dat gevoed wordt uit bestaande budgetten die verbonden zijn aan de opgaven die in de agenda’s met de partners zijn afgesproken en die zich lenen voor een gebiedsgerichte aanpak.

Om de kracht van de Friese gemeenschap optimaal te kunnen benutten blijven we maatschappelijke initiatieven stimuleren en faciliteren (met kennis en netwerken ) door de streekhuizen en steunfuncties. Het Iepen Mienskipsfûns wordt daarbij ingezet als overkoepelende werkwijze en voor het subsidiëren van lokale experimenten en projecten. Ook dorpshuizen als brandpunt voor veel lokaal initiatief en maatschappe­lijk samenhang kunnen hierop een beroep doen.

Het herkenbare gezicht van de provincie voor het gebied is de gebiedsgedeputeerde. Hij/zij wordt verantwoordelijk voor het opstellen, de voortgang en de uitvoering van het gebiedsprogramma en het realiseren van de te behalen resultaten. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de stuurgroep en sturing aan de gebiedsbrede processen. Bij deze processen worden, naast gemeenten, ook bewoners en maatschappelijke organisaties betrokken. Tenslotte wordt hij/zij:

  • aanspreekpunt van de provincie voor alle uitvoeringszaken van de gebiedsagenda;
  • de eerst aangewezene voor communicatieactiviteiten rond de gebiedsagenda.

Gebiedsontwikkeling is een manier om de geïntegreerde ontwikkeling in een gebied, van zowel stad als platteland, handen en voeten te geven. Een voorbeeld in dit opzicht is de gebiedsontwikkeling Centrale As. Het maatregelenpakket daarin vervat is met mensen uit de streek opgesteld. Wij financieren de komende jaren primair de maat-regelen met prioriteit 1 uit de 2e fase van dit pakket. Verder heeft de gebiedsontwik­kelingscommissie de opdracht gekregen om zich maximaal in te zetten om de beno­digde financiële bijdrage voor de 2e prioriteit te vinden (o.a. Europese subsidies). De integrale werkwijze en gebiedsgerichte aanpak van de gebiedsontwikkeling DCA kan als voorbeeld dienen voor andere projecten, processen en programma’s.

Wat investeren we hierin?

  • Iepen Mienskipsfûns algemeen € 14,3 miljoen.
  • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As € 17,3 miljoen.
Print deze pagina