Kennis en innovatie in de agrarische sector

Wat gaan we doen?

Samen met de landbouworganisaties, de ketenpartijen en de opleidingen (Van Hall en Nordwin) willen wij in 2016 een business case voor de Akkerbouwacademie opstellen. We streven naar een netwerkorganisatie. Daarna willen we zo snel mogelijk van start gaan. Zo mogelijk leggen we een verbinding met de UCF.

Daarnaast geven wij steun aan kennis en innovatieprojecten van andere landbouw­sectoren, met prioriteit voor een duurzame, grondgebonden ontwikkeling van de melkveehouderij. De provincie stimuleert dat de ketenpartijen zoveel mogelijk met de Dairy Campus samenwerken. We steunen maatregelen die leiden tot minder lichtuit­stoot uit bestaande melkveestallen. Ook voeren we met POP3-middelen een jonge boerenregeling uit, gericht op modernisering en innovatie van agrarische bedrijven van jonge boeren.

Om de landbouwstructuur op peil te houden en ook om aan andere maatschappelijke belangen bij te dragen (zoals verkeersveiligheid en leefbaarheid platteland) blijven wij kavelruil voor landbouwstructuurverbetering steunen, met de inrichting van een Kavelruilbureau en een subsidieregeling. Het provinciale kavelruilbeleid wordt in 2016 herijkt.

Wat investeren we hierin?

We investeren de komende jaren € 6 miljoen in de uitvoering van de landbouwagenda 2017-2020. Daarnaast investeren we de komende jaren € 2 miljoen in de akkerbouw­academie.

Print deze pagina