Omgevingswet

Wat gaan we doen?

In de omgevingsvisie gaan een aantal huidige beleidsplannen op zoals het Streekplan, Waterhuishoudingsplan, Milieubeleidsplan, PVVP en Nota Natuer en Lânlik Gebiet. In de huidige situatie zijn er voor het fysieke domein tenminste 25 plannen en andere visie-, beleids- en uitvoeringsnota’s. Deze visie zorgt voor één overkoepelend visiedo­cument voor de fysieke omgeving. Als provincie betekent het ook dat we ons bezinnen op wat onze belangen zijn: welke maatschappelijke opgaven in het fysieke domein vragen om regie en inzet van de provincie, en voor welke opgaven zijn andere partijen, waaronder gemeenten en waterschap verantwoordelijk.

In het najaar van 2015 komen we met de startnotitie omgevingsvisie. Daarin worden keuzes voorgelegd over de totstandkoming van de visie. Een van de uitgangspunten is te komen tot minder beleid en minder regels.

Wat investeren we hierin?

De visie zal binnen bestaande budgetten tot stand komen.

Print deze pagina