Openbaar vervoer

Wat gaan we doen?

We gaan met onze buurtprovincies in overleg over een noordelijke trajectkaart in het al opgestarte overleg met de buurprovincies en de vervoerders. Aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting bij het landelijke tarievensysteem en de distributie. Naar verwachting kan de kaart in 2017 worden ingevoerd.

Op basis van uitkomsten van het verkenningsonderzoek naar elektrificatie van de regi­onale spoorlijnen (Fryslân en Groningen, midden 2015) bepalen we de strategie naar verduurzaming van de diesellijnen. Hierbij hebben we afstemming met Groningen.

We zorgen ervoor dat in 2021 twee keer per uur een intercity en twee keer per uur een stoptrein rijdt tussen Leeuwarden en Zwolle. Al in 2017 rijden ze vier keer per uur, maar met de stoptreinen tot Meppel. Daarnaast zetten we in op snelheidsverhoging tussen Zwolle en Amsterdam na 2021, zodat de reistijd naar het westen verder kan worden verkort.

We sluiten aan bij het project van de provincie Groningen voor een betere verbinding met Duitsland (Hamburg). Na de herstructurering van het emplacement van Groningen in 2020 willen we die betere verbinding realiseren.

We gaan in overleg met de belanghebbende partijen (Rocov, Noord-Holland, vervoer­ders, MKB) over mogelijkheden tot verbetering van de OV-verbinding over de Afsluit­dijk. In 2016 hebben we een duidelijk beeld op welke wijze we verbeteringen kunnen realiseren.

We starten in 2015 het overleg met het Rijk, de betrokken gemeenten en de consu­mentenorganisaties om te onderzoeken of we de verantwoordelijkheid/bevoegdheid voor de waddenveren over kunnen nemen van het Rijk. Hierbij zullen we ook specifiek aandacht besteden aan het baggeren van de vaargeulen en de toestand van de veer­dammen en financiën.

Wat investeren we hierin?

Deze voornemens kunnen gefinancierd worden uit bestaande middelen.

Print deze pagina