Veenweide

Wat gaan we doen?

We vertalen de Veenweidevisie in een Uitvoeringsprogramma samen met gebiedspart­ners, Wetterskip Fryslân en gemeenten. Dat is in 2015 klaar. De generieke maatregelen uit de veenweidevisie, zoals peilen maximaal op 90 cm onder het maaiveld, worden opgenomen in ons nieuwe waterhuishoudingsplan (vaststelling 1e helft 2016). Voor de generieke maatregelen geldt dat we die deels verwerken in het waterhuishoudings­plan en dat we waar nodig aanvullende instrumenten ontwikkelen. Waar mogelijk worden in 2015 al enkele activiteiten opgestart zoals praktijkproeven met onderwater­drainage en nieuwe teelten.

Daarnaast werken we gebiedsgericht maatwerkoplossingen uit en zetten meerdere instrumenten geconcentreerd in. We gaan experimenteren met beleidsluwe zones in de pilots van de Veenweidevisie. De ervaringen uit deze pilots gebruiken we om de resterende pilots te verbeteren. Deze pilots starten we geleidelijk op in de jaren 2017 t/m 2020.

Wat investeren we hierin?

We investeren de komende jaren € 12,7 miljoen in het behoud van het veenweidegebied.

Print deze pagina