Waterwegen

Wat gaan we doen?

Om het Van Harinxmakanaal bevaarbaar te maken voor grotere schepen (Klasse V) zijn maatregelen nodig. De meest urgente keuzes doen zich voor bij de bruggen Dronrijp en Ritsumasyl, waar we de maatregelen kunnen combineren met noodzakelijke vernieuwingen, en in Franeker, waar de noodzakelijke bochtverruiming kan worden gecombineerd met de herinrichting van een bedrijfsterrein. De werkzaamheden worden voorbereid in de jaren 2015/2016 en uitgevoerd in de jaren 2017/2018.

Na het realiseren van de urgente maatregelen zijn ook in de verdere toekomst maat­regelen wenselijk voor het goed bevaarbaar maken van het Van Harinxmakanaal voor klasse V-schepen. Deze brengen wij in beeld in een meerjarenperspectief, dat wij in 2016 aan uw Staten aanbieden. We houden daarbij rekening met de wensen van de binnenvaartorganisatie Schuttevaer.

De vervanging van de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen maakt geen onderdeel uit van de afkoopsom die wij van het Rijk hebben ontvangen voor het onderhoud van het Van Harinxmakanaal. We gaan met het Rijk in gesprek over de verbreding van de Tjerk Hiddessluizen. Wij willen samen met het Rijk hier een studie naar doen als basis voor een afspraak. Hierbij kijken we naar mogelijkheden voor Europese subsidie (TEN-T). Aan het eind van deze coalitieperiode is de voorbereiding gereed voor besluitvorming.

Realisatie is pas aan de orde na deze coalitieperiode en nadat afspraken zijn gemaakt met het Rijk.

De verschillende ontwikkelingen rond het Van Harinxmakanaal pakken wij in samen­hang op. Wij organiseren deze opgave in een programma.

Wat investeren we hierin?

Voor het aanpassen van de bruggen Dronrijp en Ritsumasyl en het verruimen van de bocht in Franeker reserveren wij € 30 miljoen. We bestemmen € 0,2 miljoen in een onderzoek naar de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen.

Print deze pagina