Woningbestand

Wat gaan we doen?

Als provincie ondersteunen we gemeenten en woningbouwcorporaties met kennis en verbinden van mogelijkheden. Wij brengen regiogewijs de sociaal-demografische ont­wikkeling in Fryslân in beeld en daarbij worden trends en ontwikkelingen benoemd. Deze gegevens vormen de basis om de toekomstige woningbehoefte gerelateerd aan de leeftijdsopbouw inzichtelijk te maken. Met die informatie kunnen de samenwerken­de gemeenten in regioverband hun woonvisies en woonplannen opstellen. Daarmee bevorderen wij dat de kwaliteit van de woningvoorraad en de opgaven voor transfor­matie in regionaal verband in beeld worden gebracht. Dit proces bevorderen we met het oog op de problematiek van bevolkingskrimp.

Daarnaast is de afgelopen 4 jaren voor in totaal ruim € 18,3 miljoen verplicht of betaald aan gemeenten voor stedelijke vernieuwingsprojecten. De gemeenten, die daarbij minimaal 50% cofinanciering moesten inbrengen, zijn nog volop bezig met de uit-voering van deze projecten. In het voorjaar van 2015 is de laatste tender ISV-3 opengesteld (circa € 6,7 miljoen). De projecten worden in de periode 2015-2018 uitgevoerd. Daarnaast zetten we tot en met 2016 de volgende drie regelingen in uit het Aanvalsplan Woningmarkt: de herbestemmingsregeling, de financieringsregeling huurprojecten en de renovatieregeling goedkope koopwoning. Ook dragen we vanuit duurzaamheidsperspectief bij aan de transformatie van de woningvoorraad. Op basis van de resultaten van de afgelopen jaren zullen we nagaan of hier nieuwe verdien-modellen voor te ontwikkelen zijn.

Wat investeren we hierin?

Deze voornemens kunnen gefinancierd worden uit bestaande middelen.

Print deze pagina