Onze organisatie

Wat gaan we doen?

We richten de organisatie zo in dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. Daarbij zorgen we, door mensen maximale kansen te geven gebruik te maken van hun talenten en deze flexibel in te zetten, dat minder tijdelijk werk nodig is en inhuur kan worden afgebouwd. In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgavenge­stuurde aanpak centraal staat. Dit heeft gevolgen voor de werkwijzen.

Om te komen tot een flexibele organisatie en halvering van de inhuur willen we eind 2015 onze strategische personeelsplanning voor de komende jaren uitgewerkt hebben. Op basis daarvan worden medewerkers en leidinggevenden ontwikkeld in een richting die past bij de organisatie van de toekomst. We bevorderen mobiliteit en flexibele inzet van medewerkers. We ontwikkelen talenten onder andere door meer uitwisselen/ samenwerken met andere organisaties. In 2016 komen we tot een generatiepact om vrijwillige gedeeltelijke uitstroom en meer instroom van jongeren te bereiken.

Wat investeren we hierin?

We investeren de komende jaren € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Print deze pagina