Voor een toekomstbestendige economie

Onze inzet

  • We zorgen voor eenvoud. Regelingen en fondsen voor het Friese bedrijfsleven nemen in aantal, niet in omvang, af.
  • De resterende regelingen en fondsen zitten eenvoudiger in elkaar en helpen aanvragers sneller.
  • Meer Friese jongeren kunnen een academische studie doen in hun eigen provincie.
  • Het Friese bedrijfsleven heeft daardoor meer interessante academische kennis in de buurt. Ook hebben Friese bedrijven, met nadruk ook het MKB, meer kans om goede plannen gefinancierd te krijgen.
  • Toeristen geven we de kans om Fryslân te ontdekken door de gratis OV-dagkaart.

Ambitie

De wereldwijde economisch crisis heeft de afgelopen jaren ook de Friese economie hard ge­raakt. Er is daarom alle aanleiding om de komende jaren veel aandacht te besteden aan her­stel van die economie. Werk, werk, werk is een speerpunt. Dat willen we doen door te komen tot een toekomstbestendige Friese economie, die de uitdagingen van de 21ste eeuw aankan.

Voor ons bestaat zo’n toekomstbestendige economie uit een aantal zaken. Ten eerste gaat het om innovatie. Daarom zijn vernieuwende producten om ons te onderscheiden zo be­langrijk, in bijvoorbeeld water- en zuiveltechnologie. We zijn het Land van Melk en Water en hebben op die terreinen een belangrijke en herkenbare internationale positie. We hech­ten grote waarde aan het innovatiecluster Drachten. We ondersteunen belangrijke spelers in innovatie – zoals Wetsus – ook de komende jaren.

We richten ons op sectoren met toekomst. Zo zijn bijvoorbeeld recreatie en toerisme en de zuivel wereldwijd groeisectoren, waarbinnen Fryslân grote kansen heeft en die, naast zeer geavanceer­de producten, ook laagopgeleid werk verschaffen.

Een toekomstbestendige economie is ook een economie die in harmonie is met natuur en omge­ving2. Een duurzame economie die sociaal, ecologisch, economisch en technologisch bijdraagt aan een gezonde aarde met welvarende bewoners. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot hoogwaardig werk voor Friezen. Het investeren in schone energie kan structureel profijt opleveren voor de Friese economie. Met extra banen in de maakindustrie en nieuwe nationale en internationale afzetmarkten.

Naast het aanmoedigen van innovaties, blijft ook de bestaande werkgelegenheid van groot belang, ook die bij overheden. Daarom maken we ons hard voor behoud van de Rijksdiensten in Fryslân.

Een belangrijk voertuig voor het stimuleren van zo’n toekomstbestendige economie is natuurlijk ons budget Wurkje foar Fryslân, waarmee wij grootschalig in die Friese economie investeren, vaak revolverend. We kijken opnieuw naar de richting van besteding van die miljoenen, om zo het grootste effect voor de Friese economie te bereiken en ervoor te zorgen dat elke Fries ervan kan profiteren.

Print deze pagina