Investeren in toerisme

Wat gaan we doen?

We willen via drie lijnen verbeteringen realiseren in de sector recreatie en toerisme:

  • Ondernemerschap binnen de branche bevorderen.
  • Toeristische infrastructuur versterken.
  • Zichtbaarheid van Fryslân vergroten.

Ondernemerschap: Wij gaan de versnippering van de sector Recreatie & Toerisme tegen door samenwerking te stimuleren. Kansrijke bedrijven met groeipotentie en koplopers in de branche willen we kansen bieden. Hierbij moet ook naar bedrijven van buiten Fryslân gekeken worden. Nieuwe vestigers kunnen creatief ondernemerschap stimule­ren. Ook zal de markt buiten Fryslân aangeboord worden waarbij arrangementen met bedrijven buiten Fryslân aangegaan worden.

Toeristische infrastructuur: De toeristische infrastructuur omvat de routenetwerken voor fietsen, varen, wandelen en paardrijden en alles wat daarmee samenhangt. Wij willen inzetten op een even goede digitale als fysieke ontsluiting met applicaties voor telefoon, tablet en computer. Die netwerken dragen ook bij aan het stimuleren van duurzaam vervoer. Ook het verbinden van ondernemers kan gezien worden als verster­king van de (infra)structuur.

Zichtbaarheid: We dragen bij aan vergroting van de markt door de zichtbaarheid van onze provincie te vergroten, door een betere branding van Fryslân als regio. We knopen daarbij aan bij Kulturele Haadstêd 2018 en Werelderfgoed Wadden.

Verdere uitwerking van deze drie lijnen vindt plaats in een herijkt uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân dat in het eerste kwartaal 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden. De gebiedsgerichte uitvoering van het uitvoeringsprogramma vindt via de streek-/gebiedsagenda’s plaats.

Binnen ons toeristisch beleid is de realisatie van een gratis OV-dagkaart voor toeristen een belangrijk speerpunt, dat ook bijdraagt aan de door ons gewenste versterking van het MKB en de economie in het algemeen. Om tot de meest effectieve vorm van de dagkaart te komen onderzoeken we in 2015 de behoefte van de toeristen. Vervolgens onderzoeken we samen met een aantal ondernemers uit het veld bestaande initiatie­ven elders die ook gebruik maken van de combinatie OV en toerisme. Op basis van deze (buitenlandse) voorbeelden ontwikkelen we in 2016 een eigen business model voor de OV- kaart. Aandachtspunt hierbij is de wijze waarop de OV-kaart optimaal bijdraagt aan de recreatie en toerisme sector en KH18. Vervolgens voeren we de OV-dagkaart in.

Als dit werkt gaan we vanaf 2017 de ervaringen uitbouwen naar een businessmodel voor een bredere koppeling tussen OV en toerisme. Ook hier werken we nauw samen met zowel partijen uit het OV als uit de recreatieve sector. Hierbij kijken we gezamen­lijk hoe het OV kan bijdragen als “unique selling point” aan onze provincie als recrea­tieve en toeristische topattractie. Daarbij maken we ook de koppeling aan de vrijetijd­seconomie. Ook gaan we de samenleving prikkelen met het “recht van uitdaging” om te kijken of ook kleinere lokale concepten zijn te ontwikkelen die OV koppelen aan vrije tijdsbesteding (of breder als dat beter werkt). Het concept moet volledig operatio­neel zijn in 2018.

Wat investeren we hierin?

Wij investeren de komende jaren € 2 miljoen in een OV-kaart voor toeristen. Daarnaast investeren wij € 10,3 miljoen in Gastvrij Fryslân

Print deze pagina