Duurzaam vervoer

Wat gaan we doen?

Wij stellen in samenwerking met de Friese gemeenten, de Fietsersbond, natuurorga­nisaties en de recreatie- en toerismesector een actieplan op voor aanleg van nieuwe fietspaden en wandelpaden. Met name de fietspaden zijn zowel recreatief van belang alsook voor woon-werkverkeer. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden is er aan­dacht voor het type verharding en de verbreding van bestaande fietspaden, met extra aandacht voor het gebruik van de elektrische fiets. Bij het opstellen van het actieplan brengen wij ook de onderhoudsgevolgen voor het provinciale deel in beeld. Als dat nodig blijkt zal een deel van het investeringsbudget worden omgezet in een verhoging van de onderhoudsmiddelen.

Het recreatieve deel van de fietspaden zal deel uitmaken van een routetotaalplan (wandelen, fietsen en paardrijden) om de recreatieve basisinfrastructuur naar een hoger peil te brengen. Recreatieschap De Marrekrite, Landschapsbeheer en Merk Fryslân hebben een Plan van Aanpak in afronding, tot stand gekomen met de gemeen­ten in Fryslân, dat de basis legt voor uitvoering in de komende jaren. Bij de uitvoering zoeken we waar zinvol aansluiting bij de gebiedsbudgetten.

Met name bij nieuwe aanbestedingen (2016: Zuidoost en Wadden) kunnen we stappen zetten in het verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

Wat investeren we hierin?

In onze fietspaden investeren we de komende jaren € 8 miljoen. Als het gaat om wandel-, fiets- en ruiterpaden investeren we € 1 miljoen.

Print deze pagina