Voor een verantwoord financieel beleid

We zijn als coalitie ambitieus en willen veel bereiken. Maar dat willen we wel financieel verantwoord doen. Daarom hanteren we financieel de volgende uitgangspunten:

  1. De meerjarenbegroting is structureel sluitend
  2. Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden we € 20 miljoen vrije ruimte voor deze periode, en structureel minimaal € 5 miljoen voor het college na ons.
  3. Structurele uitgaven dekken we uit structurele middelen
  4. Bij inzet van revolverende middelen zijn de gederfde rendementen gedekt
  5. Geld geven we alleen uit als we alle initiële kosten en (eventuele) structurele financiele gevolgen van een activiteit kunnen betalen.
  6. Elk voorstel aan Provinciale Staten met financiële consequenties krijgt een financieel solide dekkingsvoorstel mee.
  7. Aan het meefinancieren in projecten van anderen, stellen we voorwaarden zodat we goed zicht kunnen houden op de resultaten.
  8. Als we structurele of tijdelijke financiële afspraken maken met anderen zijn die voor ons hard. Tegenvallers of extra benodigde middelen zijn voor rekening van de partij die deze het beste had kunnen voorzien, en dat is over het algemeen de partij waarmee we die afspraken gemaakt hebben.

Onze ambities vertaald in financiële mogelijkheden

De in de vorige hoofdstukken genoemde ambities kosten geld. Dit geld komt voornamelijk uit de vrij besteedbare delen van onze algemene reserve en de Nuon-reserve, uit het structurele saldo van programma 11 en uit het effectiever maken van bestaande budgetten zoals Wurkje foar Fryslân. Alle ambities zijn doorgerekend en financieel solide onderbouwd. Dit werken we de komende tijd uit in de uitvoeringsagenda en dit komt terug in de begroting 2016. In 2017 komt er een tussenbalans.

We besteden geld op drie manieren: het grootste deel van de middelen die we de komende jaren ter beschikking hebben is eenmalig, uit onze NUON-reserve, algemene reserve of Wurkje foar Fryslân. Dat geld geven we dan ook tijdelijk uit. Een aantal uitgaven zijn blijvend, oftewel structureel. Die dekken we dan ook uit structurele middelen. Tenslotte is een deel van het geld dat we uitgeven revolverend: middelen die in principe terugkomen.

Print deze pagina