Cultuurdeelname

Wat gaan we doen?

We gaan de stimulering van muziek-, dans en toneellessen vorm geven vanaf 1 januari 2016, waarbij we vanzelfsprekend ook aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven op dit vlak. Daarnaast verbeteren we de infrastructuur voor muziekonderwijs aan kinderen en jongeren. Momenteel wordt door Keunstwurk een visie op de versterking uitgevoerd. Naast aandacht voor jongeren, zullen wij de komende jaren ook kijken naar culturele projecten voor ouderen. Daarmee geven wij invulling aan het inclusief beleid uit het eerste resultaat van het coalitieakkoord.

We blijven het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Op deze manier willen we cultuurtoerisme in Fryslân ook versterken. Daar­naast zetten we ons in voor het behoud van archeologisch erfgoed zoals terpen en cultuurhistorisch erfgoed zoals beschermde gezichten en oude dijken. De thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte werkt door in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten en van ons zelf.

Wat investeren we hierin?

We investeren de komende jaren € 1 miljoen in stimuleringsmaatregelen voor cultuurdeelname.

Print deze pagina