Het Fries

Wat gaan we doen?

We gaan de wet gebruik Friese taal (helpen) implementeren. We beginnen met het versterken van de positie van Fries in het onderwijs op basis van de uitbreiding van onze bevoegdheden op het vlak van ontheffingsbeleid. Dit doen we in overleg met gemeenten, rechterlijke macht, BZK, Orgaan voor de Friese taal, statencomité Fries, de onderwijskoepels, schoolbesturen, scholen, OCW, Cedin en Onderwijsinspectie. Ook willen we de streekagenda’s hiervoor inzetten.

Verder gaan we de komende jaren een zo volledig en veelzijdig mogelijk Friestalig aanbod aan digitale toepassingen op ICT-platforms en sociale media (laten) realiseren, in samenwerking met Afûk, Fryske Akademy, Google, diverse ICT-partijen, etc.

Lân fan Taal is gericht op een onderling afgestemde en brede programmering van alle (afzonderlijke) taal- en cultuurinitiatieven in Fryslân. Gericht op Frysk in meertalige en internationale context. Naast de brede programmering biedt Lân fan Taal in 2018 een fysiek podium rondom het Oldehoofsterkerkhof en de Prinsentuin voor de presentatie en beleving van dergelijke projecten. Er worden onderlinge verbindingen tussen initiatieven en instellingen gelegd en cross-overs tot stand gebracht tussen projecten en andere sectoren om te innoveren, kwaliteit te verbeteren en structuurversterkend te kunnen werken. Lân fan Taal maakt ook deel uit van Bidbook Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 18. Ook dit initiatief kent een brede reeks aan betrokken partijen.

De basisvoorziening voorziet in begeleiding van meertalige kinderdagverblijven en scholen en de ontwikkeling van toetsings- en leerlingvolginstrumenten, alsmede meer­talig lesmateriaal. De basisvoorziening is nodig om de doorgaande leerlijn meertalig­heid van de vroeg- en voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs, van twee-en Friestalige kinderdagverblijven tot en met de master meertaligheid te faciliteren.

Het aantal plekken waar de hele doorgaande meertalige leerlijn op één plek fysiek aanwezig is, is nog zeer beperkt (3 tot 5 plekken in Fryslân). We proberen daarom meer plekken in de provincie met een doorgaande meertalige leerlijn op één locatie te berei­ken, waarbij bijvoorbeeld het Integraal Kindcentrum (IKC) kansen biedt.

Wat investeren we hierin?

De komende jaren investeren wij € 21,3 miljoen in het Deltaplan Frysk.

Print deze pagina