Provinsjale begrutting 2019

De begrutting is it húshâldboekje fan de provinsje. Wat binne de plannen foar ús provinsje? Wat kostje dy plannen? En wat sille wy krekt dwaan? Yn it menu boppe oan de side kinne jo switche nei de begrutting fan eardere jierren.

Begrutting yn ien eachopslach

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  35.929
 • Infrastructuur

  109.640
 • Omgeving

  110.033
 • Economie

  29.802
 • Mienskip

  51.429
 • Bedrijfsvoering

  36.787
 • Algememe dekkingsmiddelen

  11.845
 • Overhead

  37.414
 • Mutatie reserves

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  12.017
 • Bedrijfsvoering

  48.873
 • Goederen en diensten

  82.336
 • Overige

  49.162
 • Subsidie

  230.490
 • Vorming reserve

  50.071
 • Totaal

  472.949

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  202.516
 • Motorrijtuigenbelasting

  55.885
 • Rendement

  27.005
 • Dividend

  12.615
 • Subsidie

  11.712
 • Overige baten

  15.672
 • Beschikking over reserve

  147.544
 • Totaal

  472.949

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  25.575
 • Centrale AS

  9.358
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

  21.000
 • Afstandsbediening bruggen

  5.589
 • Kunstwerken

  21.315
 • Overige infrastructuuur

  34.738
 • Totaal

  117.575

Gearfetting begrutting 2019

Folfiere, ferbine en foarútsjen

Mei de ferkiezingen yn sicht makket de koälysje begjin 2019 de einbalâns op fan it koälysje-akkoart. Dizze lêste begrutting stiet dan ek yn it teken fan it folfieren fan de doelen út it koälysje-akkoart en de nije foarstellen út de ramtnota 2019. Ek yn 2019 sette wy ús folop yn foar krêftige mienskippen, in takomstbestindige ekonomy, duorsumheid, it ‘Frysk eigene’ en de moaiste provinsje, mar jouwe wy ek romte oan it nije provinsjebestjoer om foar de takomst fan Fryslân nije ambysjes te formulearjen.

Wy kinne sizze dat wy der as provinsje foar de kommende jierren finansjeel goed foar steane. De ynsidintele romte yn de frij te brûken reserve bedraacht ein 2019 goed
€ 130 mln, dêrneist is der in strukturele romte fan € 2 mln.

lees hele samenvatting

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina