Bijlage 10: Subsidiestaat 2019

Begroting

Inleiding
De provincie mag volgens de hoofdregel van artikel 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) slechts een subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: ASV) is een door Provinciale Staten vastgesteld wettelijk voorschrift dat beleidsmatige en budgettaire buitengrenzen formuleert met betrekking tot de subsidieverstrekking. De ASV heeft de volgende subsidies benoemd: projectsubsidies, boekjaarsubsidies en incidentele subsidies. Omdat in de ASV niet de subsidiabele activiteiten zijn geregeld vormt de ASV geen wettelijke grondslag op basis waarvan subsidie verstrekt kan worden in de zin van de Awb. Artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze uitkomst. Dit artikel maakt een uitzondering op de hoofdregel die een wettelijke grondslag vereist, indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. Daarnaast worden in het zelfde artikel, derde lid onder d, incidentele subsidies uitgezonderd van de hoofdregel mits deze voor ten hoogste vier jaren worden verstrekt.

Om te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4:23, derde lid Awb zijn in de subsidiestaat de boekjaarsubsidies opgenomen, de projectsubsidies die voor meer dan vier jaar verstrekt worden zonder wettelijke grondslag en incidentele subsidies zonder wettelijke grondslag, waarvan nu reeds bekend is dat ze in 2019 verstrekt zullen worden. Omdat aanvragen voor incidentele subsidie gedurende het gehele jaar binnen kunnen komen, kan er bij de beide bestuursrapportages evt. aanpassing en aanvulling van de subsidiestaat aan PS voorgelegd worden, zodat ook voor die subsidies de wettelijke grondslag geregeld is.

Boekjaarsubsidies
In de ASV is bepaald dat de provincie op aanvraag aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een boekjaarsubsidie kan verstrekken. Een boekjaarsubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt voor een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte van de subsidiebedrag gerelateerd kan zijn aan een bepaald niveau van activiteiten.

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
Ingaande begroting 2013 is de informatie over de begrote financiële bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Subsidiestaat
De in deze subsidiestaat opgevoerde bedragen zijn ontleend aan begroting 2019. In de gepresenteerde bedragen is ook rekening gehouden met tijdelijke aanvullingen, ook al worden die uit andere budgetten bekostigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de prijsontwikkeling zoals vastgesteld in de richtlijnen begroting. Voor begroting 2019 is deze op 1,6% gesteld.

Subsidiestaat 2019

 • Prg
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Bel. Veld
 • 2
 • 1
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2, 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • Subsidieontvanger
 • Stichting Veteranendag Friesland
 • Fietsersbond
 • ROCOV
 • Stichting Buurtbus Makkum- Hindeloopen
 • Buurtbusvereniging Ooststellingwerf
 • Buurtbusvereniging De Westhoek
 • Stichting Buurtbus Stavoren-Hemelum
 • Gemeente Grootegast (buurtbus)
 • Gemeente Opsterland (buurtbus)
 • Bond van Friese Vogelwachten (BFVW)
 • Faunabeheereenheid Fryslân
 • It Fryske Gea
 • IVN consulentschap Fryslân
 • Nationaal Park De Alde Feanen
 • Nationaal Park Schiermonnikoog
 • St. Landschapsbeheer Friesland
 • Stichting Mar en Klif
 • Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
 • Friese Milieufederatie
 • IPF-YnBusiness
 • St. Merk Fryslân
 • Fietsplatform
 • Wandelnet
 • IPF-Toerisme Alliantie Friesland
 • Friesland College CIOS
 • Dambûn Fryskspul
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Friese sporten Watersport-vereniging Sneek (Sneekweek)
 • Friese Sporten: Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
 • Frysk Ljeppersboun
 • St. Doarpswurk
 • St. Foar de neiteam
 • St. Sport Fryslan
 • Topsport steunpunt noord
 • ‘n Meeuw
 • Bibliotheekservice Fryslân
 • Film in Friesland
 • Filmplatform
 • Frysk Lânbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Jeugddansopleiding
 • Museum Belvedere
 • Museumfederatie Fryslân
 • Natuurmuseum Fryslân
 • NNO Noord Nederlands Orkest
 • Noorderlicht
 • Oerol Festival
 • Opera Spanga
 • Popfabryk
 • St. Tsjerkepaad
 • St. Alde Fryske Tsjerken
 • St. Bevrijdingsfestival Fryslân
 • St. De Fryske Mole
 • St. Friesland Pop
 • St. Het Fries Museum
 • St. Keunstwurk
 • St. Keunstwurk: De Fulkaan
 • St. Kunstacademie Friesland
 • St. Monumentenwacht Friesland
 • St. Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
 • St. Nederlandse Bach Academie
 • Stichting Pier21
 • Teaterselskip Tryater
 • We the North
 • Afûk - Boeken fan Fryslân
 • Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK)
 • Cedin Taalsintrum Frysk
 • CSG Liudger MFU/MVO
 • Frysk Literêr Tydskrift “De Moanne”
 • Fryske Akademy
 • Fryske Akademy - Europees Buro foar Lytse Talen (EBLT)
 • Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Omrop Fryslân
 • Ried fan de Fryske Beweging
 • Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO)
 • St. Gysbert Japicx-hûs
 • St. Hispel Frysk Literêr Tydskrift Ensafh
 • St. It Skriuwersboun
 • St. Ons Bildt
 • St. Stellingwarver Schrieversronte
 • St. Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT)
 • Doelstelling
 • Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag
 • Het bevorderen van die vormen van vervoer die veilig zijn en het milieu sparen (het ijveren voor meer fietsmogelijkheden, mogelijkheden voor voetgangers en openbaar vervoer). Het is mede een provinciaal belang de bond (afdeling Friesland) in zijn hierop gerichte werkzaamheden te steunen.
 • ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers.
 • De buurtbussen maken onderdeel uit van het Basispakket van het OV. Ze zorgen voor ontsluiting van het platteland en verbinden de kleine kernen met elkaar. Ook verzorgen ze het voor- en natransport voor reguliere lijnen (trein en bus). In die zin leveren de projecten – mede doordat het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd - een bijdrage aan de sociale structuur van het platteland en zorgen ze voor versterking van het totale openbaar vervoernetwerk.
 • Het bevorderen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebieds coördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW
 • Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.
 • De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen.
 • In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME,  vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen.
 • Basisfinanciering NP De Alde Feanen
 • Basisfinanciering NP Schiermonnikoog
 • Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
 • De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben.
 • Ynbusiness is er om ondernemers actief te benaderen en in de 1e lijn te helpen bij het realiseren van groei en ambitie.
 • Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Daarnaast deelt de stichting haar marketingkennis met de stakeholders op de domeinen wonen, werken en studeren. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk.
 • Beheren van de fietsinfrastructuur. O.a. het beheren van de LF-routes en de routedatabank, in stand houden van een meldsysteem bij problemen bij routes, communicatie rondom de routes en aanspreekpunt in internationaal verband. Daarnaast beheer van de Europese fietsroutes (EuroVelo) en het opstellen van een provinciale kennisrapportages.
 • Beheren van de wandelinfrastructuur. O.a. het mogelijk maken om te wandelen door het aanbrengen van bebording, het communiceren over de routes en het beheer wanneer er onvolkomenheden optreden.
 • De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) functioneert als katalysator tussen de betrokken partijen van de gastvrijheidseconomie. De subsidie is voor de exploitatie van de TAF, inclusief het stimuleren van innovaties en het uitvoeren van experimenten binnen de Gastvrijheidseconomie van Fryslân.
 • Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches
 • Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen.
 • Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. De uitvoering van de telefonische dienstverlening (voorheen door Sensoor Fryslân) is met ingang van januari 2010 overgegaan naar de Stichting Partoer.
 • De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek
 • Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen.
 • Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen.
 • Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân.
 • Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen.
 • Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten.
 • Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines.
 • Kwalitatief hoogwaardige scholing aan jong theatertalent uit Fryslân (12-18 jaar)
 • Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie.
 • Subsidie is bestemd voor filmvertoningen in het filmhuis en behoud en beheer filmarchief. De subsidie is bestemd voor het steunpunt film en voor filmvertoningen van algemeen provinciaal belang, incl. Filmfestival.
 • Beoogd resultaat is talentontwikkeling stimuleren en zichtbaarheid vergroten van (jonge) filmmakers in Fryslân
 • Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typisch Friese bedrijfstak: de landbouw.
 • It Frysk Skipfeartmuseum levert in wezenlike bydrage fan provinsjaal belang ta fermeardering fan de kennis oer de histoary fan de FryskeSkipfeart en saken dy’t dêr anneks mei binne.
 • Jong danstalent tussen de 12 en 16 jaar en afkomstig uit Fryslân opleiden tot veelzijdige en zelfverzekerde dansers en danseressen, die in de loop van drie jaar hun talent in die mate hebben ontwikkeld dat ze klaar zijn voor een verdere carrière in de danswereld in binnen en/of buitenland.
 • Bélvedère toont de verdieping/monografieën/natuur-cultuur van (Friese) kunstenaars waar het Fries Museum stopt (dit betekent een verdiepingslaag).
 • De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast voor de jaren 2018 t/m 2020 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'.
 • Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis van de natuur. Het werkgebied van het museum omvat de gehele provincie Friesland.
 • Met name voor de Noordelijke regio fungeren als muzikale voedingsbodem en springplank voor (jong)toptalent en bij het publiek, van jong tot oud, de vonk voor het genieten van symfonische muziek laten overspingen.
 • Voor het gezamenlijke noorden bezighouden met fotografie en de ontwikkeling van de (digitale) beeldcultuur. Grootste pijlers zullen zijn de jaarlijkse fotomanifestatie, de (reizende) galerie en fotosalon en een nauwere samenwerking met de noordelijke musea.
 • Breed kultureel festival op Skylge. Daarnaast voor de jaren 2018 t/m 2020 ook verdere internationalisering van het 10-daags landschapskunsten festival op Terschelling
 • Een breed publiek kennis laten maken met actuele en maatschappelijk relevante operaproducties. Hierbij nauw samenwerken met het Frysk Jeugd Harmonie Orkest.
 • Een sterke, toekomstbestendige provinciale basisinfrastructuur realiseren die wezenlijk bijdraagt aan producties op het gebied van taal, cultuur en/of onderwijs en die ondersteuning biedt op de genoemde gebieden, zodat wordt bijgedragen aan het vormen en ontwikkelen van een open, Friese Mienskip
 • Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken.
 • Het festival richt zich op bewustwording m.b.t. mensenrechten en de multiculturele samenleving.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens.
 • Nieuwe programma’s op het terrein van talentontwikkeling en de ontwikkeling van de popinfrastructuur.
 • It Frysk Museum is i tsintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is.
 • Ondersteunen van instellingen en samenwerkingsverbanden in de kunstensector en het bemiddelen tussen kunst en publiek. Naast de structurele subsidie krijgt men ook een tijdelijke bijdrage voor de BounFryskToaniel, Dance Explosion en de Kommisje Dûns.
 • Beoogd resultaat van deze subsidie isdat jong (muziek) talent in Fryslân de kans krijgt zich op verschillende niveaus in een doorgaande lijn te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op muziek, maar voor cross overs of multidisciplinaire projecten is zeker ook ruimte.
 • Beoogd resultaat is de professionalisering van de organisatie ten behoeve van stimulering van talentontwikkeling op het gebied van beeldende kunst
 • Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten.
 • Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg.
 • Beoogd resultaat is stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van klassieke muziek
 • Friestalig theater voor een breed publiek. Het maken van een kwaliteits- en professionaliseringsslag om het bereik te vergroten en de producties steviger neer te zetten.
 • Befoardering fan it jeugdteater troch subsydzje oan in twatalich selskip.
 • Uitvoering geven aan het tussen OCW en Landsdeel Noord cq. Het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC) afgesloten cultuurconvenant 2017-2020. In het convenant zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van algemeen (rijks)cultuurbeleid en het experimentele cultuurprogramma 'We the North' (WtN).
 • (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer
 • It stypjen fan aktiviteitenyn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model, de programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjek en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk.
 • Meartalich Fuortset Underwiis (MFU) foar de skoaljierren 2017/2018 oant en mei 2020/2021. By it MFU binne seis skoallen belutsen; Liudger is ponghâlder en foarsitter fan de stjoergroep MFU. Cedin en EP/Nuffic binne by it projekt belutsen foar advys en begelieding.
 • In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Frysl6an sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie.
 • a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam.
 • Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân ynDutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten.
 • Aktiviteiten op itmêd fan it Fryske Amateurtoaniel.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms.
 • It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei.
 • Ensafh is in Fryskliterêr (ynternet)tiidskrift en hat de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wezen.
 • It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer.
 • De stifting stelt him ta doel itBildtsk as libbene streektaal en itBildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen.
 • It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk
 • Fersterking fan it Frysk troch de utjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes.
 • Bedrag begroting 2019 (x € 1.000)
 • 32
 • 2
 • 40
 • 5
 • 5
 • 5
 • 8
 • 5
 • 5
 • 95
 • 208
 • 816
 • 184
 • 105
 • 105
 • 252
 • 48
 • 48
 • 480
 • 327
 • 1170
 • 22
 • 24
 • 262
 • 25
 • 7
 • 1518
 • 5
 • 46
 • 7
 • 818
 • 7
 • 690
 • 326
 • 240
 • 3161
 • 178
 • 100
 • 192
 • 304
 • 70
 • 50
 • 205
 • 692
 • 30
 • 90
 • 341
 • 40
 • 52
 • 15
 • 205
 • 27
 • 91
 • 155
 • 2934
 • 1534
 • 53
 • 55
 • 267
 • 181
 • 50
 • 30
 • 323
 • 100
 • 189
 • 867
 • 1420
 • 100
 • 73
 • 1094
 • 10
 • 203
 • 5
 • 10
 • 326
 • 666
 • 20
 • 572
 • 9
 • 35
 • 4
 • 2
 • 44
 • 17
 • Toelichting
 •   
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 100.000 per jaar verhoogd
 • Tijdelijk € 327.200 per jaar t/m 2021.
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 509.500 per jaar verhoogd
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Voor 2019 tijdelijk verhoogd met € 200.000 voor het ondersteunen van de basisinfrastructuur van het Netwerk Duurzame Dorpen cf. de Kadernota 2018.
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subiside tijdelijk met € 84.100 per jaar verhoogd.
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subiside tijdelijk met € 300.000 per jaar verhoogd.
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 10.000 per jaar verhoogd
 • Incl. € 29.000 voor Tomke en € 21.000 voor Lês No
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 100.000 per jaar verhoogd voor het filmarchief en het filmfestival
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Tijdelijke subsidie voor de periode 2019 en 2020
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Voor de jaren 2019 en is de subsidie tijdelijk met € 15.000 per jaar verhoogd.
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 75.000 per jaar verhoogd.
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Tijdelijke subsidie voor 2019
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 20.000 verhoogd
 • Voor 2019 is de subsidie tijdelijk met € 50.000 verhoogd voor de pilot Voortgezet Onderwijs
 • De Fulkaan heeft specifieke verplichtingen binnen het reguliere subsidiebedrag m.b.t. het uitwerken van resultaten 1, 4 en 5 uit het Coalitieakkoord.
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en 2020
 • Voor 2019 is de subsidie tijdelijk met € 10.000 verhoogd
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en2020
 • Tijdelijke subsidie voor 2019 en2020
 • Voor de jaren 2019 en 2020 is de subsidie tijdelijk met € 50.000 per jaar verhoogd.
 • Tijdelijke subsidie voor de periode 2019 en2020
 • Foar 2019 en 2020 € 562.400 struktureel en ynsidinteel € 225.000,-- en € 80.000. Foar de jierren 2019 en 2020 is de subsydzje tydlik mei resp. € 225.000 en € 80.000 ferhege.
 • Basisfoarsjenning € 770.100, Skoalleradio en -televyzje € 101.600, Tsjek € 16.500 , LinKk € 16.500, Ferfolch GRIP € 515.000
 • Yn it bedrach is noch gjin rekken hâlden mei yndeksearring. Dy wurdt by de 2e berap 2019 foarlein oan DS.
 • Kennis en Bedrijfnetwerk Taalcoördinatoren € 37.000. Lektoraat Frysk en Meartaligens yn Underwiis en Opfieding € 48.000. Learare-opliedings Frysk yn it primêr ûnderwiis (Pabû) € 64.000 Learareopleiding Frysk yn it fuortset ûnderwiis €  77.000
Print deze pagina