Bijlage 5: Tijdelijke budgetten

Begroting

Tijdelijke budgetten

 • Beleidsveld
 • B0202
 • B0203
 • B0204
 • B0301
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0403
 • B0403
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0601
 • B0602
 • B0101
 • B0101
 • B0105
 • B0201
 • B0202
 • B0203
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0602
 • B0105
 • B0201
 • B0201
 • B0202
 • B0202
 • B0202
 • B0203
 • B0204
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Naam
 • Eindig 2018
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Baggerdepots
 • Decentralisatieuitkering Beter Benutten
 • Kening fan e greide
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Duurzaam door
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 (FUOV)
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT verkenning koppelkansen
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Convenant A7-zone en Westergozone
 • Uitwerking pilot Grijs
 • Decentralisatieuitkering Interreg V projectstimuleringsregeling
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project categorie A
 • Friese Meren Project categorie B
 • Aankoop retailgegevens
 • Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Extra bijdrage dekkingstekort St LF2018
 • Extra bijdrage marketing LF2018
 • Famke verdiepingsslag Opsterland
 • Kulturele Haadsted 2018
 • Legacy LF2018
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Proceskosten LF2018
 • Organisatie van de toekomst
 • Organisatie van de toekomst procesgeld
 • Subtotaal eindig 2018
 • Eindig 2019
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Project onrechtmatig gebruik
 • Budgetsubsidie faunabeheereenheid
 • Lectoraat weidevogels
 • Nationaal Park Lauwersmeer en Drents Fries Wold
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • DU Deltaprogramma zoetwater
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Oevers en kaden projecten
 • Duurzame energie
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Voorbereiding Windpark Fryslan
 • Omgevingsvisie
 • Circulaire economie
 • Jaarplan circulair
 • NOM packagedeal
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Vestigingsregeling
 • University Campus Fryslan
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Paard van Fryslan
 • REP Friese Meren Project
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Kansen in Kernen
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Nota plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget voor de gebiedsagendas
 • REP Friese Meren Project
 • Sociaal beleid
 • Zorgvoorzieningen
 • Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • KCC Klant contact centrum
 • Subtotaal eindig 2019
 • Eindig 2020 en verder
 • Decentralisatie uitkering Waddenfonds
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • RSP concrete infraprojecten
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Weidevogellandschappen
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Landbouwagenda 2014-2020
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • De Saiter
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Jong leren eten
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Veenweidevisie
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Fryske deal
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • De ondernemer centraal
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breedband
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Innovatiecluster Drachten
 • REP Wetsus fase 1
 • RUG Campus Fryslân
 • Wetsus
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Demografische ontwikkelingen
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Herbestemmingsregeling
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie A
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
 • Kansenfonds
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Zwembad De Welle
 • Alde Fryske Tsjerken
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Transitie medialandschap
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Decentralisatie uitkering RSP
 • Deelname Windpark
 • Holwerd aan Zee
 • Structuurversterking economie
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • Subtotaal eindig 2020 en verder
 • Totaal
 • Lasten 2018
 • 107.200
 • 1.164.400
 • 43.000
 • 52.400
 • 50.000
 • 25.000
 • 749.000
 • 39.600
 • 218.100
 • 170.000
 • 257.500
 • 200.000
 • 23.800
 • 363.300
 • 694.600
 • 1.363.900
 • 16.000
 • 262.800
 • 296.100
 • 1.000.000
 • 875.000
 • 425.000
 • 10.200
 • 6.158.800
 • 500.000
 • 231.800
 • 605.000
 • 2.047.600
 • 1.586.900
 • 19.537.000
 • 10.000
 • 0
 • 100.000
 • 50.000
 • 250.000
 • 204.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 0
 • 60.000
 • 186.700
 • 0
 • 551.200
 • 1.879.100
 • 300.000
 • 162.000
 • 427.200
 • 200.000
 • 100.000
 • 300.000
 • 100.000
 • 928.800
 • 500.000
 • 3.123.300
 • 600.000
 • 1.878.800
 • 631.000
 • 0
 • 5.245.900
 • 6.461.500
 • 1.241.800
 • 200.000
 • 2.890.100
 • 442.000
 • 330.000
 • 873.900
 • 313.000
 • 122.200
 • 236.100
 • 70.000
 • 0
 • 1.511.800
 • 250.000
 • 33.080.400
 • 28.878.000
 • 0
 • 0
 • 540.000
 • 1.463.000
 • 50.608.600
 • 45.000
 • 112.700
 • 559.300
 • 1.401.500
 • 667.000
 • 2.098.800
 • 0
 • 200.000
 • 979.400
 • 875.000
 • 409.100
 • 220.000
 • 3.080.200
 • 537.500
 • 250.000
 • 0
 • 247.600
 • 1.066.000
 • 1.287.400
 • 193.700
 • 2.417.800
 • 2.967.500
 • 641.400
 • 0
 • 320.000
 • 2.785.300
 • 200.000
 • 327.200
 • 2.110.000
 • 5.570.000
 • 79.800
 • 3.244.100
 • 3.500.200
 • 5.905.900
 • 0
 • 3.981.100
 • 10.700.900
 • 353.000
 • 15.400
 • 411.100
 • 4.815.800
 • 1.700.000
 • 2.262.500
 • 5.588.100
 • 1.802.400
 • 54.200
 • 24.000
 • 386.000
 • 5.000.000
 • 201.000
 • 1.742.800
 • 125.000
 • 3.900.400
 • 288.000
 • 590.000
 • 500.000
 • 559.000
 • 1.301.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172.091.000
 • 224.708.400
 • Lasten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 150.000
 • 100.000
 • 50.000
 • 0
 • 164.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 100.000
 • 60.000
 • 105.400
 • 75.000
 • 2.525.000
 • 700.000
 • 300.000
 • 157.000
 • 200.000
 • 150.000
 • 500.000
 • 700.000
 • 100.000
 • 225.600
 • 400.000
 • 50.000
 • 575.000
 • 1.615.000
 • 744.500
 • 250.000
 • 0
 • 0
 • 1.794.400
 • 200.000
 • 20.000
 • 367.000
 • 132.000
 • 305.600
 • 228.700
 • 0
 • 187.100
 • 110.000
 • 11.400
 • 279.900
 • 550.000
 • 14.542.600
 • 28.878.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 900.000
 • 388.300
 • 0
 • 45.000
 • 48.000
 • 59.600
 • 1.600.000
 • 333.500
 • 1.553.300
 • 5.200.000
 • 200.000
 • 495.000
 • 800.000
 • 0
 • 0
 • 1.695.000
 • 600.000
 • 750.000
 • 710.000
 • 7.000
 • 1.043.000
 • 5.541.900
 • 50.000
 • 4.407.300
 • 2.840.000
 • 162.200
 • 1.500.000
 • 308.000
 • 753.500
 • 400.000
 • 327.200
 • 1.960.000
 • 1.200.000
 • 0
 • 1.240.900
 • 2.888.500
 • 4.331.000
 • 0
 • 836.300
 • 0
 • 403.000
 • 0
 • 228.000
 • 5.539.100
 • 900.000
 • 750.000
 • 4.400.000
 • 335.100
 • 10.400
 • 0
 • 750.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 1.689.500
 • 125.000
 • 3.625.400
 • 0
 • 200.000
 • 500.000
 • 0
 • 5.277.000
 • 1.000.000
 • 750.000
 • 0
 • 103.285.000
 • 117.827.600
 • Lasten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 360.000
 • 0
 • 8.150.000
 • 45.000
 • 48.000
 • 30.000
 • 750.000
 • 333.500
 • 450.700
 • 1.300.000
 • 0
 • 480.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75.000
 • 1.000.000
 • 1.190.000
 • 0
 • 1.968.000
 • 6.492.000
 • 0
 • 362.800
 • 500.000
 • 25.000
 • 1.000.000
 • 347.000
 • 138.600
 • 400.000
 • 327.200
 • 960.000
 • 1.752.000
 • 0
 • 1.241.000
 • 2.111.500
 • 3.238.700
 • 0
 • 383.500
 • 0
 • 403.000
 • 0
 • 100.000
 • 269.600
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 388.200
 • 20.000
 • 48.000
 • 750.000
 • 1.600.000
 • 0
 • 1.649.500
 • 125.000
 • 3.247.000
 • 0
 • 200.000
 • 500.000
 • 0
 • 5.252.900
 • 3.000.000
 • 750.000
 • 1.250.000
 • 84.840.700
 • 84.840.700
 • Lasten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 45.000
 • 0
 • 30.000
 • 550.000
 • 0
 • 88.300
 • 1.300.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -88.300
 • 2.451.000
 • 0
 • 1.500.000
 • 300.000
 • 9.800
 • 0
 • 327.200
 • 300.300
 • 2.713.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.312.300
 • 1.125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 733.100
 • 200.000
 • 0
 • 250.000
 • 283.400
 • 0
 • 6.000
 • 750.000
 • 400.000
 • 0
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.365.000
 • 3.000.000
 • 250.000
 • 1.250.000
 • 55.204.600
 • 55.204.600
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 500.000
 • 287.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 505.000
 • 0
 • 0
 • 2.600.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 125.000
 • 7.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 820.100
 • 1.125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 115.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.365.000
 • 3.000.000
 • 0
 • 1.250.000
 • 44.577.700
 • 44.577.700
 • Baten 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 175.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 363.300
 • 0
 • 515.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.302.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 342.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.417.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 192.200
 • 0
 • 0
 • 7.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 192.200
 • 22.500
 • 18.300
 • 0
 • 0
 • 20.200
 • 0
 • 0
 • 2.000.000
 • 5.570.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 209.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.750.000
 • 0
 • 10.550.500
 • 13.269.800
 • Baten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 342.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 342.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 135.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.461.900
 • 1.803.900
 • Baten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 79.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 38.400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.752.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.968.200
 • 1.968.200
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.713.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.723.300
 • 2.723.300
 • Baten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.600
 • 7.600
Print deze pagina