Bijlage 6: Raming EMU-saldo

Begroting

Hieronder staat het aandeel van de provincie Fryslân in het landelijke EMU-saldo.

Raming EMU-saldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • 1 Resultaat voor bestemming
 • 2 Afschrijvingen ten laste van exploitatie
 • 3 Bruto toevoegingen aan voorz. + OP
 • 4 Uitgaven te activeren investeringen
 • 5 Bijdragen derden op investeringen
 • 6a Verkoopopbrengst desinvesteringen
 • 6b Boekwinst verkoopopbrengsten
 • 7 Uitgaven aankoop grond
 • 8a Verkoopopbrengsten uit grond
 • 8b Boekwinst op grondverkopen
 • 9 Betalingen ten laste van voorz. + OP
 • 10 Betalingen, die niet via resultaat voor bestemming lopen
 • 11a Gaat u deelnemingen verkopen?
 • 11b Boekwinst bij verkoop deelnemingen
 • Raming EMU-saldo
 • Mutatie
 • +
 • +
 • +
 • -
 • +
 • +
 • -
 • -
 • +
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 2018
 • -157
 • 10
 • 14
 • 186
 • 146
 • 8
 • 1
 • 19
 • -199
 • 2019
 • -97
 • 14
 • 18
 • 144
 • 21
 • 2
 • 18
 • -204
 • 2020
 • -82
 • 15
 • 13
 • 94
 • 30
 • 13
 • -130
 • 2021
 • -51
 • 17
 • 8
 • 49
 • 7
 • 9
 • -77
 • 2022
 • -7
 • 18
 • 8
 • 13
 • 3
 • 8
 • 2

De berekening van het EMU saldo is gebaseerd op de meerjarenbegroting. Hierbij zijn correcties toegepast bij de tijdelijke budgetten, de reserves en de investeringen. Dit omdat de ervaring leert dat er altijd sprake is van planningsoptimisme in de begroting. Hiermee verwachten wij een realistischer beeld van het EMU saldo te geven.

Het geraamde EMU-saldo overschrijdt de komende jaren fors. De overschrijding is inherent aan het ambitieuze programma voor een aantal grote projecten die de komende periode tot afronding komen (investering) of uitgevoerd gaan worden (tijdelijke budgetten).

Een groot deel van de begroting wordt gedekt door de inzet van de bestemmingsreserves. Deze reserves tellen niet mee voor de berekening van het EMU saldo omdat deze inkomsten in eerdere jaren al ontvangen zijn.

In theorie kan de Minister van Financiën op grond van de wet Hof die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, een sanctie opleggen aan de overheidslaag die een overschrijding van de EMU norm veroorzaakt. De minister heeft echter aangegeven dat door het planningsoptimisme van de decentale overheden, hij niet verwacht dat de EMU-norm daadwerkelijk overschreden wordt.

 

Print deze pagina