2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2018 tot aan de begroting 2019 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2018 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2017 en in de september en november vergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2017 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2017.

Bij de 1e berap 2018 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Daarnaast is de salarisraming geactualiseerd onder het mandaat van het college.

Vervolgens zijn de aannames met betrekking tot het provinciefonds, de opcenten, het rendement en het dividend in de begroting verwerkt conform de kadernota 2019. De kadernotavoorstellen 2019 zijn eveneens verwerkt inclusief de aangenomen moties bij behandeling van de kadernota.

Als laatste zijn voor de begroting 2019 de consequenties van de meicirculaire 2018 en de gevolgen voor de rente en afschrijvingslasten door het actualiseren van de investeringen meegenomen. Ook het dividend Vitens en het besluit van de Staten aangaande Strategische Personeelsplanning zijn in de ontwikkeling begrotingssaldo verwerkt.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de kadernota/begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

 • Ontwikkeling begrotingssaldo - Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • PS 2e berap 2017
 • GS 2e berap 2017
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2017
 • GS Provinciefonds – effecten sept.circuliare 2017
 • PS 20-12-2017 Verlenging openbaar busvervoer na 2020
 • PS 18-10-2017 FOM aandelen
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2017
 • PS 1e berap 2018
 • GS 1e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2018
 • PS 23-5-2018 JR 2017 Vorming reserve generatiepact
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 - financieel kader
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 - voorstellen
 • PS 27-06-2018 Strategische Personeelsplanning
 • GS dividend Vitens
 • GS meicirculaire provinciefonds 2018
 • GS mandaatwijziging juli 2018
 • PS 18-07-2018 Tussenstap Veenweidevisie
 • Begroting 2019 aanvulling saldo
 • Begrotingssaldo bij begroting 2019
 • 2018
 • 4,2
 • -0,4
 • 3,8
 • -0,5
 • 1,0
 • 4,4
 • 6,8
 • 1,2
 • 12,4
 • -1,1
 • 0,5
 • -3,4
 • 0,8
 • 1,5
 • 0,2
 • 10,9
 • 2019
 • 8,2
 • 0
 • 0,9
 • 9,1
 • 0,1
 • 1,0
 • 10,2
 • -1,9
 • 5,0
 • 13,3
 • -1,5
 • -11,2
 • -7,4
 • -3,1
 • 4,5
 • 5,4
 • 0
 • 2020
 • 17,4
 • 0
 • 17,4
 • 2,2
 • 19,6
 • -0,7
 • 8,4
 • 27,3
 • -3,8
 • -6,4
 • -5,7
 • -1,3
 • 10,1
 • 2021
 • 19,1
 • -0,1
 • 19,0
 • 2,6
 • -3,7
 • 18,0
 • -0,2
 • 10,6
 • 28,4
 • -6,0
 • -6,6
 • -7,5
 • -1,3
 • 7,1
 • 2022
 • 21,3
 • 0
 • 21,3
 • 3,6
 • -3,7
 • 21,2
 • -0,1
 • 13,9
 • 35,0
 • -11,7
 • -7,7
 • -10,3
 • -1,3
 • 4,0

 

Print deze pagina