3.1 Onderhoud infrastructuur

Begroting

Onderhoud en planning infrastructuur
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks en niet-jaarlijks terugkerend onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau.

Wij werken volgens de methodiek van Asset Management. Het assetmanagement betreft het continue proces van beleid en strategie, beheren en programmeren, plannen en voorbereiding, bouwen onderhouden en exploiteren, inspecteren en analyseren en evalueren en bijsturen. Ten aanzien van beleid en strategie is afgesproken dat er evaluatie van de onderhoudbeleidskaders in 2019 zal plaatsvinden en aan de staten wordt voorgelegd. Van alle assets wordt de conditie bepaald op basis van het schouw- en inspectieplan. Op basis van de gegevens uit de beheersystemen wordt jaarlijks een risicogestuurde onderhoudsmeerjarenplanning (MJP) opgesteld. Het opstellen van het MJP is een onderdeel van beheren en programmeren.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het onderhoud opgenomen.

Omvang beheer infrastuctuur, bron Overzicht provinciale infrastructuur*, peildatum 1 maart 2018

 • Vaarwegennetwerk
 • Nautisch beheer (verkeersregeling en bestuurlijke handhaving)
 • Bodembeheer vaarwegen (baggeren)
 • Oeverbeheer
 • Wegareaal
 • Parallelweg
 • Fietspad
 • Rijbaan
 • Sloot
 • Kunstwerkenareaal
 • Aquaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Vaste bruggen
 • Sluizen
 • Viaducten
 • Verkeersregelinstallaties
 • Beweegbare bruggen
 • Faunavoorzieningen
 • Lengtes in kilometers en meren in hectaren
 • 971 km (vaarwegen) 10.109 hectare (meren)
 • 820
 • 219
 • Lengtes in kilometers
 • 120
 • 188
 • 526
 • 820
 • Aantallen in stuks
 • 6
 • 81
 • 131
 • 21
 • 18
 • 9
 • 55
 • 198

* sharepoint areaaloverzicht.

De opgave van het oeverbeheer betreft het totaal. Het gaat om de lengte aan oevers, dus niet de lengte van betreffende vaarwegen. Er wordt gewerkt aan een voorstel over het oeveronderhoud in het kader van de waterwet. De planning is om dit in 2019 aan Provinciale Staten voor te leggen.

Print deze pagina