1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

Jaarlijks stelt het rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar.

Het verschil tussen dit maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de zogenoemde vrije ruimte. Dit is de onbenutte (belasting)capaciteit die de provincie heeft tot verhoging van haar inkomsten. Deze capaciteit wordt betrokken bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting in punten

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Heffing voorgaand jaar
 • Verlaging opcenten. Coalitie akkoord 2015-2019
 • Verlaging opcenten. Kadernota 2018 structureel vanaf 2020
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie
 • Totaal heffing
 • Wettelijk maximum
 • 2018
 • 69,4
 • 0,6
 • 70
 • 111,8
 • 2019
 • 70
 • 1,1
 • 71,1
 • 113,2
 • 2020
 • 71,1
 • 27,4
 • -12,9
 • 1,4
 • 87
 • 2021
 • 87
 • 1,7
 • 88,7
 • 2022
 • 88,7
 • 1,7
 • 90,3

Toelichting:

In het coalitie akkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opcenten gedurende de jaren 2016-2019 verlaagd worden met € 20 mln per jaar. Met ingang van 2020 zouden deze dan weer teruggaan naar het oude niveau zijnde 100,1 punt (inclusief inflatiecorrectie) met een opbrengst van € 77 mln Bij de kadernota 2018 is voorgesteld om de opcenten met ingang van 2020 structureel met € 10 mln te verlagen.

In onderstaande grafiek staat het niveau van de provinciale opcenten van onze provincie. In de grafiek staan ook de gemiddelde niveaus van de opcenten van alle provincies en het wettelijk toegestane niveau. De provincie Fryslân zit door de verlaging van de opcenten in deze coalitie periode in 2019 onder het landelijk gemiddelde.

Opbrengsten 2018-2022
De raming van de verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Realisatie opbrengst opcenten 2017.
 • Groei wagenpark van 0%.
 • Indexatie 2019 is 1,6% en deze stijgt gestaag door naar 1,9% vanaf 2021

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Opbrengst
 • 2018
 • 55
 • 2019
 • 55,9
 • 2020
 • 68,4
 • 2021
 • 69,7
 • 2022
 • 71

Onbenutte belastingcapaciteit 2019

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt in 2019, uitgaande van het wettelijk maximum van 2019, 42,1 punten (113,2 – 71,1 punten). Eén punt verhoging komt in 2019 overeen met circa € 786.000. De onbenutte belastingcapaciteit in 2019 bedraagt daarmee ongeveer € 33,1 mln.

Print deze pagina