Paragraaf 10: Samenwerkingsverbanden

Begroting

In ons coalitieakkoord (resultaat 17) is bij de acties voor een dynamische omgeving in de mooiste provincie onze inzet voor het platteland beschreven. Hierbij willen we de samenwerking zoeken met gemeenten en anderen, waaronder It Wetterkip, via de gebiedsagenda’s. Hiervoor zetten we in op:

  • een slagvaardige werkwijze in de streekagenda gebieden. Hiervoor is het instrument Gebiedsbudget gerealiseerd
  • betrokkenheid van en met de Mienskip, o.a. dankzij het IMF

Tevens gaan we tijdens de tweede helft van de collegeperiode – in overleg met de partners – bekijken of we regionale samenwerking per gebied kunnen leveren.

1. Gebiedsagenda’s

De samenwerking met gemeenten en It Wetterskip is in 2014 vastgelegd in de vijf gebieds­agenda’s. Hierin staan gezamenlijke opgaven. Per gebied worden jaarlijks door de stuurgroepen jaarplannen opgesteld, waarin ook de provinciale doelen voor het gebied zijn opgenomen.

Voor 2019 willen wij de laatste projecten starten ter realisatie van onze doelen op het gebied van duurzame energie, cultuurtoerisme en plattelandsrecreatie, fietspaden en de aandachtsgebieden. We maken hierbij gebruik van het gebiedsbudget.

1a.  Gebiedsbudget

Provinciale Staten hebben in juni 2016 de eerste versie van een Provinciaal UitvoeringsProgramma 2016-2019 (PUP) vastgesteld. Hierin staat een aantal provinciale doelen met bijbehorende middelen (in totaal oorspronkelijk € 16,465 mln). Deze middelen vormen het gebiedsbudget en worden gekoppeld aan de bestemmingsreserve. De budgetten blijven gekoppeld aan de doelen waarvoor Provinciale Staten deze middelen beschikbaar hebben gesteld. 2019 is het laatste jaar waarin onze partners nog projecten kunnen indienen. Naar verwachting zullen alle beschikbare middelen worden besteed.

1b.  Iepen Mienskipfûns

Het IMF is een toegankelijke regeling die initiatieven van onderop steunt. De regeling is vanaf 2015 met succes ingezet. Na dit eerste jaar hebben we de regeling en de werkwijze geëvalueerd en verbeterd. Vanaf 2016 zijn de overkoepelende doelen van het IMF ‘het bevorderen van de leefbaarheid in Fryslân’ en ‘iedereen doet mee’ na het coalitie­akkoord uitgebreid met de doelen ‘kansen voor burgers’, ‘duurzame dorpen’ en ‘natuur en landschap’ (in totaal ruim € 15,7 mln). De vernieuwende werkwijze van het Iepen Mienksipsfûns leidt tot enorme aantallen aanvragen. Per jaar worden er zo’n 400 tot 500 aanvragen ingediend waarvan er 300 ook daadwerkelijk gehonoreerd worden. Deze aantallen overtreffen de verwachtingen bij de start van het IMF. Door de eenvoudige regeling en de vernieuwende werkwijze weet de provincie veel lokale energie aan te boren en te faciliteren.

Er is bij de eerste bestuursrapportage 2017 geld uit 2019 naar voren gehaald naar 2017 en 2018 om de ambitie van het college in het kader van LF 2018 meer gestalte te geven, waardoor er voor 2019 een bedrag van € 2,85 mln beschikbaar resteert. Met de kadernota 2019 wordt dit bedrag met € 1,8 mln verhoogd, waardoor het totaalbedrag weer op het oorspronkelijke niveau komt. Hierdoor kunnen in 2019 (net als in 2017 en 2018) volwaardige tenders open gezet worden. Gezien de grote aantallen aanvragen is dat ook geen overbodige luxe. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om de mienskips projecten voor de Legacy te financieren.

2. LEADER/POP3

In de regio’s Noordoost en Noardwest geven we samenwerking met onze bestuurlijke partners en met private partijen ook vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze door Europa gesteunde aanpak, richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en werkt volgens de ‘van onderop’-aanpak. Deze aanpak is met vertegenwoordigers uit beide regio’s uitgewerkt in een Lokale ontwikkelingsstrategie voor de periode 2015-2020.

Binnen deze hoofdkoers zet Noordwest Fryslân vooral in op de thema’s Sociale innovatie en de relatie Stad-Platteland. Noordoost Fryslân richt zich vooral op het versterken van de Sociale cohesie, het stimuleren van Zelfsturing van dorpen en het stimuleren van Initiatieven om te komen tot nieuwe verdienmodellen.

Deze koers sluit nauw aan bij de Provinciale Uitvoeringsagenda 2015-2019 waarin ingezet wordt op o.a. ‘Krachtige gemeenschappen’ (sociaal domein, betrekken van iedereen) en ‘vanzelfsprekende duurzaamheid’ (duurzame dorpen, inzet voor platteland). Ook versterken we hiermee de beleidsterreinen Krimp-Leefbaarheid en Economie op tal van onderdelen.

De uitvoering van beide Lokale ontwikkelingsstrategieën gebeurt in de periode 2016 t/m 2020. Daarna is er nog twee jaar gepland om de financiën van beide Lokale ontwikkelings­strategieën af te rekenen. Eind 2020 moet het hele programma afgerekend en afgehandeld zijn.

De totaal verwachte investeringsomvang voor beide lokale gebieden schatten we op € 16,332 mln. Het zwaartepunt van de investeringen ligt bij de uitvoering van projecten. De uitvoeringskosten van die projecten dragen de initiatiefnemers voor de helft zelf (private partijen, publieke partijen). De andere helft dragen de EU (25%) bij en gemeenten/provincie (samen 25%). Voor de provincie betekent dit totaal € 3.757.500,-. Hiervan is € 2,3 mln al vastgelegd in de begroting. Voor de dekking van de cofinanciering van projecten in 2019 is € 750.000,- opgenomen in de Kadernota 2019. Het overige deel halen we zoveel mogelijk uit bestaande provinciale budgetten, zoals het Iepen Mienskips Fûns of het Krimp-/ Leefbaarheids­budget.

3. ANNO

Uitvoeren van de resterende ANNO 1-projecten. De uitvoering van het ANNO 1 programma nadert zijn einde. Op een viertal projecten na (KIK Dantumadeel, KIK Tytsjerksteradiel, Stationsgebied Feanwâlden en de DOM’s) die met enige vertraging in 2019 worden afgerond, zijn de overige ruim 30 ANNO 1 projecten eind 2018 uitgevoerd en afgerekend.

 

Print deze pagina