6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Binnen de provincie Fryslân zijn diverse programma’s in ontwikkeling waarbij het noodzakelijk is dat de provincie een grondpositie heeft of verkrijgt.
Voor de begroting van de benodigde grond aan- en verkopen voor de verschillende programma’s is gebruik gemaakt van een meerjarenperspectief. Als input voor dit meerjarenperspectief gelden de vastgestelde aankoopstrategieplannen, gronddatabases en grondexploitaties die voor ieder project aanwezig zijn. Omdat voor programma 10 geen meerjarenperspectief is opgesteld vanwege het incidentele karakter, is voor dit programma gebruik gemaakt van de transactiegegevens uit het afgelopen jaar.

Programma 2 – Infrastructuur
Het doel van programma 2 is de ontwikkeling van infrastructurele projecten binnen de provincie Fryslân. In 2019 zal er naar verwachting aan ca 10 projecten worden gewerkt. De algemene tendens is dat de grote cq complexe infrastructuurprojecten in de afrondende fase komen. Daarnaast wordt er met een aantal relatief kleine projecten gestart. In de basis hebben de projecten steeds dezelfde doelstelling, namelijk de realisatie van het betreffende infrastructuurproject. Naast de aanleg van infrastructuur wenst de provincie met name voor de grotere projecten het omliggende gebied een impuls te geven in de vorm van gebiedsontwikkeling en wil de provincie ervoor zorgdragen dat de omliggende gronden goed verkaveld zijn en gebouwen ontsloten. Dat is dan ook vaak de reden waarom er meer grond aangekocht wordt dan direct voor het betreffende infrastructuurproject nodig is. De overblijvende restgronden worden met de opstallen later weer verkocht. Bij ieder project hoort een individueel financieel kader.

 • De Centrale As
 • Haak om Leeuwarden
 • Verbreding N381
 • Knooppunt Joure
 • N354 Snitserdyk
 • N358 Uterwei
 • N359 Drie Tunnels
 • N359 Lemmer-Sondel
 • Bochtverruiming Van Harinxmakanaal Franeker

Programma 3 – Omgeving
In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van natuurgebieden met prioriteit 1, 2 en 3, zijnde:
de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie); prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep)

Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie) kunnen niet worden gerealiseerd gelet op de financiële middelen binnen het programma. De aangekochte percelen buiten de EHS worden verkocht. U heeft besloten om te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3). De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht. De begroting 2019 is nog niet op te maken aangezien er nog een keus zal worden gemaakt met betrekking tot verschillende scenario’s. Een keuze kan zijn dat de samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) de natuuropgave gezamenlijk gaan uitvoeren en de provincie dit aan hun zal uitbesteden. Zodoende zal er een PM post hiervoor worden opgenomen.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het Investeringskrediet Grond (IKG)

Programma 5 – Mienskip
Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk en kent een looptijd tot juli 2018. Beoogd wordt om circa 24 hectare terpgronden te verwerven. Inmiddels zijn er 2 terpen verworven met een oppervlakte van circa 6 hectare. In 2018 kunnen mogelijk nog een aantal nieuwe terpen verworven worden. Deze opgave wordt met name meegenomen in de wettelijke ruilverkaveling Franekeradeel-Harlingen. In de wettelijke verkaveling hebben wenszittingen plaatsgevonden. Vanuit het terpenproject is de wens aangegeven om prioritaire terpen, waar mogelijk, toe te delen aan de provincie (terpenproject), wat inhoudt dat de betreffende prioritaire terppercelen onder gras moeten blijven om de archeologische waarde zoveel mogelijk te behouden.

Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit dat actief wordt beheerd door het team Vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Brug- en sluiswachterswoningen
 • Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
 • Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken, steigers
 • Verpachten van grond, uitgeven van visrechten en jachtrechten
 • Een aantal busstations
 • Het afsluitdijkwadden center
 • Gronddepots

Onder het overige vastgoedbezit vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel . Deze worden dan te koop aangeboden aan andere overheden en wanneer zij geen belangstelling hebben, vervolgens via een makelaar te koop gezet. Er zijn nog 7 voormalige brug- en sluiswachterswoningen in provinciaal bezit. In 2019 wordt verwacht dat enkele woningen te koop kunnen worden gezet. Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed wordt er in 2019 verder gewerkt aan het project oneigenlijk gebruik. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding voor wordt betaald.

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw grondregistratiesysteem P8. Vóór eind 2018 is deze implementatie gereed. Vanaf 2019 is het systeem operationeel

Print deze pagina