Programma 1: Bestjoer

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de Statengriffie betekent dit extra werk onder andere op het gebied van campagne, introductieprogramma voor de nieuwe staten en zaken rondom de installatie van de staten. Vervolgens zijn in mei de verkiezingen voor de Eerste Kamer ook dit vraagt extra inzet van de Statengriffie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Een goede afhandeling van de provinciale verkiezingen en aansluitend daarop een goede afhandeling van de Eerste Kamerverkiezingen in de staten van Fryslân.
 • We ontwikkelen een inwerkprogramma voor nieuwe statenleden.
 • We voeren een nieuw ICT-systeem in ter ondersteuning van het werken van de Staten.
 • De onderzoekscommissie leereffect grote projecten levert haar rapport op.
 • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
 • Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten   inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter.
 • We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2018, het Fries jeugdparlement, het provinciespel en de gast van de staten.
 • De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel, Organisatie Fries jeugdparlement 20

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.336
 • 136
 • 3.199
 • Begroting 2018
 • 3.371
 • 17
 • 3.354
 • Begroting 2019
 • 3.573
 • 17
 • 3.556
 • Begroting 2020
 • 3.453
 • 17
 • 3.436
 • Begroting 2021
 • 3.417
 • 17
 • 3.400
 • Begroting 2022
 • 3.366
 • 17
 • 3.349

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begrote lasten stijgen in 2019 tijdelijk met € 150.000,- in verband met het gereserveerde tijdelijke budget voor de Statenverkiezingen in dat jaar.

De hogere baten in 2017 betrof de eindafrekeningen 2016 van de fractiebudgetten.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Jongerenparticipatie
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Stateninformatiesysteem
 • Wachtgelden PS leden
 • Realisatie 2017
 • 63
 • 7
 • 939
 • 1.002
 • 263
 • 312
 • 642
 • 67
 • 32
 • 3.327
 • 8
 • 8
 • 3.336
 • 2
 • 5
 • 6
 • 116
 • 4
 • 132
 • 4
 • 4
 • 136
 • 3.199
 • Begroting 2018
 • 87
 • 17
 • 848
 • 287
 • 1.416
 • 611
 • 42
 • 53
 • 3.361
 • 10
 • 10
 • 3.371
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.354
 • Begroting 2019
 • 88
 • 18
 • 848
 • 287
 • 1.438
 • 638
 • 42
 • 54
 • 3.413
 • 10
 • 150
 • 160
 • 3.573
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.556
 • Begroting 2020
 • 88
 • 18
 • 848
 • 287
 • 1.438
 • 638
 • 82
 • 54
 • 3.453
 • 3.453
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.436
 • Begroting 2021
 • 88
 • 18
 • 848
 • 287
 • 1.438
 • 601
 • 82
 • 54
 • 3.417
 • 3.417
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.400
 • Begroting 2022
 • 88
 • 18
 • 848
 • 287
 • 1.438
 • 551
 • 82
 • 54
 • 3.366
 • 3.366
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.349

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een goede afhandeling van de provinciale verkiezingen en aansluitend daarop een goede afhandeling van de Eerste Kamerverkiezingen in de staten van Fryslân.
2 We ontwikkelen een inwerkprogramma voor nieuwe statenleden.
3 We voeren een nieuw ICT-systeem in ter ondersteuning van het werken van de Staten.
4 De onderzoekscommissie leereffect grote projecten levert haar rapport op.
5 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
6 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter.
7 We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
8 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2018, het Fries jeugdparlement, het provinciespel en de gast van de staten.
9 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

3. Het nieuwe Stateninformatiesysteem is bijna gereed. Om de implementatie in één keer goed te doen wordt door de griffie eerst enkele maanden testgedraaid en pas daarna de uitrol naar alle statenleden. Hierdoor is er een kleine vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
5. De planningslijst die het college aanlevert vertoont nog regelmatig een onevenwichtige
verdeling van het aantal onderwerpen per Statenvergadering.
9. De Friese Jeugdadviesraad heeft in 2018 slechts ten dele gefunctioneerd. De reden hiervan is dat veel leden buiten Fryslân zijn gaan studeren. Er wordt nu gekeken of de adviesraad een doorstart kan krijgen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een goede afhandeling van de provinciale verkiezingen en aansluitend daarop een goede afhandeling van de Eerste Kamerverkiezingen in de staten van Fryslân.
2 We ontwikkelen een inwerkprogramma voor nieuwe statenleden.
3 We voeren een nieuw ICT-systeem in ter ondersteuning van het werken van de Staten.
4 De onderzoekscommissie leereffect grote projecten levert haar rapport op.
5 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
6 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter.
7 We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
8 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om inwoners kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2018, het Fries jeugdparlement, het provinciespel en de gast van de staten.
9 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

3. Het nieuwe Stateninformatiesysteem is bijna gereed. Om de implementatie in één keer goed te doen wordt door de griffie eerst enkele maanden een test gedraaid en pas daarna is de uitrol naar alle Statenleden. Hierdoor is er een kleine vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
5. De planningslijst die het college aanlevert vertoont nog regelmatig een onevenwichtige verdeling van het aantal onderwerpen per Statenvergadering.
9. De Friese Jeugdadviesraad heeft in 2018 slechts ten dele gefunctioneerd. De reden hiervan is dat veel leden buiten Fryslân zijn gaan studeren. Er wordt nu gekeken of de adviesraad een doorstart kan krijgen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel 20

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De
Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele
statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer
en transparanter maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100% 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100% 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100% 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel 20 32

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 3.318
 • 0
 • 0
 • 3.319
 • 167
 • 167
 • 3.152
 • 0
 • 45
 • 3.197
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 3.624
 • 210
 • 61
 • 3.895
 • 116
 • 116
 • 3.779
 • 0
 • -45
 • 3.734
 • Rekening 2019
 • 3.597
 • 198
 • -99
 • 3.696
 • 180
 • 180
 • 3.516
 • 160
 • -45
 • 3.632
 • Saldo begroting en rekening
 • 27
 • 12
 • 160
 • 199
 • -63
 • -63
 • 262
 • -160
 • 0
 • 102

Toelichting:

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze wet is ook van toepassing op fractieondersteuners. In de situatie van een arbeidsconflict moet er een transitievergoeding worden betaald. In 2019 is hiervoor een bestemmingsreserve ingesteld. Hierbij is een bedrag van € 60.800,- toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Daarnaast is besloten om het geld wat aan het einde van het jaar overblijft op het budget fractieondersteuning toe te voegen aan deze reserve. Dit bedraagt over 2019 € 99.300,-. In totaal gaat er in 2019 € 160.100,- naar deze bestemmingsreserve.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • Structurele budgetten
 • Dorpentop
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Tijdelijke budgetten
 • Statenfracties
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Jongerenparticipatie
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 86
 • 13
 • 950
 • 1.067
 • 273
 • 307
 • 560
 • 27
 • 35
 • 3.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.319
 • 3
 • 26
 • 15
 • 124
 • 0
 • 167
 • 167
 • 3.152
 • Begroting 2019
 • 88
 • 68
 • 848
 • 0
 • 308
 • 1.507
 • 709
 • 42
 • 54
 • 3.624
 • 50
 • 10
 • 150
 • 210
 • 61
 • 61
 • 3.895
 • 0
 • 0
 • 17
 • 99
 • 0
 • 116
 • 116
 • 3.779
 • Rekening 2019
 • 71
 • 64
 • 941
 • 1.038
 • 306
 • 406
 • 704
 • 27
 • 40
 • 3.597
 • 50
 • 2
 • 146
 • 198
 • -99
 • -99
 • 3.696
 • 0
 • 22
 • 21
 • 100
 • 36
 • 180
 • 180
 • 3.516
 • Saldo 2019
 • 17
 • 4
 • -93
 • -1.038
 • 2
 • 1.101
 • 4
 • 15
 • 14
 • 27
 • 0
 • 8
 • 4
 • 12
 • 160
 • 160
 • 199
 • 0
 • -22
 • -4
 • -1
 • -36
 • -63
 • -63
 • 262

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina