Programma 1: Bestjoer

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

De activiteiten zullen in 2019 gericht zijn op Europese samenwerking en verbinding. Daarnaast worden vanzelfsprekend de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 297
 • 0
 • 297
 • Begroting 2018
 • 298
 • 0
 • 298
 • Begroting 2019
 • 298
 • 0
 • 298
 • Begroting 2020
 • 298
 • 0
 • 298
 • Begroting 2021
 • 298
 • 0
 • 298
 • Begroting 2022
 • 298
 • 0
 • 298

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Realisatie 2017
 • 297
 • 297
 • 297
 • Begroting 2018
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • Begroting 2019
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • Begroting 2020
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • Begroting 2021
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • Begroting 2022
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

Door personeelsverloop binnen het kabinet van de Commissaris ligt er extra druk op het team. Daarnaast zorgt de containerramp en daaruit voortvloeiende Grip 4 situatie voor meer werkzaamheden en inzet op de taken van Openbare Orde en Veiligheid. Hierdoor komt het behalen van enkele resultaten qua tijd onder druk te staan.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

Ten aanzien van de Koninklijke Onderscheidingen is er dit jaar incidenteel een piekbelasting door wijziging van wet-en regelgeving. Dit betreft een piek van 120 extra aanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij hebben ervoor gezorgd dat hij deze rijkstaken goed kon uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6 5
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10 10

Toelichting:

De doelwaarde voor ambtsbezoeken is door de herindelingen bijgesteld naar vijf per jaar. Dit is pas gedurende 2019 zichtbaar geworden. Jaarlijks worden vijf ambtsbezoeken afgelegd, behalve in 2021 en 2025, in die jaren worden drie bezoeken gepland. Hierdoor ontstaat een cyclus van drie achtereenvolgende jaren met vijf bezoeken en dan één jaar met drie bezoeken. Hierbij wordt getracht ook rekening te houden om bij nieuwe burgemeesters niet direct een ambtsbezoek te plannen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 308
 • 308
 • 18
 • 18
 • 290
 • 290
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 298
 • 298
 • Rekening 2019
 • 301
 • 301
 • 0
 • 0
 • 301
 • 301
 • Saldo begroting en rekening
 • -2
 • -2
 • 0
 • 0
 • -2
 • -2

Toelichting:

Er is geen afwijking.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Commissaris van de Koning
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 308
 • 0
 • 308
 • 308
 • 18
 • 18
 • 18
 • 290
 • Begroting 2019
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 298
 • Rekening 2019
 • 301
 • 0
 • 301
 • 301
 • 0
 • 0
 • 0
 • 301
 • Saldo 2019
 • -4
 • 1
 • -2
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina