Programma 1: Bestjoer

1.4 Kwaliteit bestuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en aanpassing. Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) opgaven en kansen zich voordoen goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling. Omdat iedere opgave in feite een eigen schaal kent (meerschaligheid), is het van belang dat de provincie hierop kan inspelen en hier flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. We gaven al aan in ons coalitieakkoord dat we die verandering onder andere zien in het verschuiven van een regisseursrol naar meer een verbindersrol. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie als kerntaak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeen­schappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. Wij laten de verantwoordelijkheid aan de gemeenten, maar reageren alert op risico’s. Zo dragen wij eraan bij dat gemeenten hun taken goed blijven uitvoeren.
 • We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
 • Ter ondersteuning van het concrete herindelingsinitiatief van gemeenten in het noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Ook na de herindelingsdatum hebben wij nog een aantal besluiten te nemen op grond van de Wet algemene regels herindeling.
 • Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Dit herindelingstraject ligt op schema.
 • Ook met andere (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, onder andere op basis van de in de – na de raadsverkiezingen van maart 2018 – coalitieakkoorden gemelde beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën.
 • Vanuit onze faciliterende rol bij de gerichte versterking van de bestuurskracht van gemeenten treden wij in overleg en geven wij voorlichting over procedures, regelgeving en de desbetreffende provinciale bevoegdheden. Uitgangspunt is dat wij hierbij aansluiten bij initiatieven van onderop.
 • Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.
 • Om uitvoering te geven aan het coalitie akkoord met betrekking tot het verminderen van beleid en regelgeving wordt er een rapportage opgeleverd waarin wordt aangegeven waar de kansen liggen wat betreft het verminderen van beleid en regels die:
  • Elkaar tegen spreken of tegen werken.
  • Negatieve (bij)effecten opleveren.
  • Inhoudelijk zo complex zijn dat het de uitvoerbaarheid in de weg staat.
  • Leesniveau hoger dan B1 hebben.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten 3
Financieel toezicht Aantal gemeenten die op basis van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet een aanvullende uitkering ontvangen. 0

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2018
 • 74
 • 0
 • 74
 • Begroting 2019
 • 45
 • 0
 • 45
 • Begroting 2020
 • 45
 • 0
 • 45
 • Begroting 2021
 • 45
 • 0
 • 45
 • Begroting 2022
 • 45
 • 0
 • 45

Toelichting:

Met ingang van de begroting 2019 wordt de structurele subsidie aan de GR IPO per kerntaak in het bijbehorende beleidsveld in de begroting opgenomen. Het betreft hier alleen de lasten van de IPO bijdrage aan de kerntaak Kwaliteit openbaar bestuur.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Realisatie 2017
 • Begroting 2018
 • 74
 • 74
 • 74
 • Begroting 2019
 • 45
 • 45
 • 45
 • Begroting 2020
 • 45
 • 45
 • 45
 • Begroting 2021
 • 45
 • 45
 • 45
 • Begroting 2022
 • 45
 • 45
 • 45

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. Wij laten de verantwoordelijkheid aan de gemeenten, maar reageren alert op risico’s. Zo dragen wij eraan bij dat gemeenten hun taken goed blijven uitvoeren.
2 We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
3 Ter ondersteuning van het concrete herindelingsinitiatief van gemeenten in het noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Ook na de herindelingsdatum hebben wij nog een aantal besluiten te nemen op grond van de Wet algemene regels herindeling. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Dit herindelingstraject ligt op schema.
4 Ook met andere (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, onder andere op basis van de in de - na de raadsverkiezingen van maart 2018 - coalitieakkoorden gemelde beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën.
5 Vanuit onze faciliterende rol bij de gerichte versterking van de bestuurskracht van gemeenten treden wij in overleg en geven wij voorlichting over procedures, regelgeving en de desbetreffende provinciale bevoegdheden. Uitgangspunt is dat wij hierbij aansluiten bij initiatieven van onderop.
6 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.
7 Om uitvoering te geven aan het coalitie akkoord met betrekking tot het verminderen van beleid en regelgeving wordt er een rapportage opgeleverd waarin wordt aangegeven waar de kansen liggen wat betreft het verminderen van beleid en regels die: - Elkaar tegen spreken of tegenwerken; - Negatieve (bij)effecten opleveren; - Inhoudelijk zo complex zijn dat het de uitvoerbaarheid in de weg staat; - Leesniveau hoger dan B1 hebben.

Toelichting:

7. Het verminderen en met name verbeteren van beleid, regelgeving en processen in de ambtelijke organisatie zijn in continue ontwikkeling. De startnotitie wordt echter niet 1 op 1 uitgevoerd. PS ontvangt in het voorjaar van 2019 een rapportage over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond dit thema.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten 3
Financieel toezicht Aantal gemeenten die op basis van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet een aanvullende uitkering ontvangen. 0

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. Wij laten de verantwoordelijkheid aan de gemeenten, maar reageren alert op risico’s. Zo dragen wij eraan bij dat gemeenten hun taken goed blijven uitvoeren.
2 We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
3 Ter ondersteuning van het concrete herindelingsinitiatief van gemeenten in het noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Ook na de herindelingsdatum hebben wij nog een aantal besluiten te nemen op grond van de Wet algemene regels herindeling. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Dit herindelingstraject ligt op schema.
4 Ook met andere (samenwerkende clusters van) gemeenten hebben we periodiek bestuurlijk overleg, onder andere op basis van de in de - na de raadsverkiezingen van maart 2018 - coalitieakkoorden gemelde beleidsambities op het terrein van bestuur en gemeentefinanciën.
5 Vanuit onze faciliterende rol bij de gerichte versterking van de bestuurskracht van gemeenten treden wij in overleg en geven wij voorlichting over procedures, regelgeving en de desbetreffende provinciale bevoegdheden. Uitgangspunt is dat wij hierbij aansluiten bij initiatieven van onderop.
6 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.
7 Om uitvoering te geven aan het coalitie akkoord met betrekking tot het verminderen van beleid en regelgeving wordt er een rapportage opgeleverd waarin wordt aangegeven waar de kansen liggen wat betreft het verminderen van beleid en regels die: - Elkaar tegen spreken of tegenwerken; - Negatieve (bij)effecten opleveren; - Inhoudelijk zo complex zijn dat het de uitvoerbaarheid in de weg staat; - Leesniveau hoger dan B1 hebben.

Toelichting:

Resultaat 7: Op 29 mei 2019 heeft GS middels een brief (01615942) gerapporteerd over de stand van zaken rond het verminderen van beleid en regels.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten 3
Financieel toezicht Aantal gemeenten die op basis van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet een aanvullende uitkering ontvangen. 0

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en aanpassing. Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) opgaven en kansen zich voordoen goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling. Omdat iedere opgave in feite een eigen schaal kent (meerschaligheid), is het van belang dat de provincie hierop kan inspelen en hier flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. We gaven al aan in ons coalitieakkoord dat we die verandering onder andere zien in het verschuiven van een regisseursrol naar meer een verbindersrol. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie als kerntaak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten. 3 3
Financieel toezicht Aantal gemeenten die op basis van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet een aanvullende uitkering ontvangen. 0 0

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 74
 • 74
 • 0
 • 74
 • 74
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 49
 • 49
 • 0
 • 49
 • 49
 • Rekening 2019
 • 50
 • 50
 • 0
 • 50
 • 50
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Er is geen afwijking.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 74
 • 74
 • 74
 • 0
 • 74
 • Begroting 2019
 • 49
 • 49
 • 49
 • 0
 • 49
 • Rekening 2019
 • 50
 • 50
 • 50
 • 0
 • 50
 • Saldo 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina