Programma 1: Bestjoer

Portefúljehâlder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Hier dan tekst

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.169
 • 1.558
 • 34.611
 • Begroting 2018
 • 36.649
 • 665
 • 35.984
 • Begroting 2019
 • 36.634
 • 569
 • 36.065
 • Begroting 2020
 • 36.310
 • 569
 • 35.741
 • Begroting 2021
 • 36.268
 • 569
 • 35.698
 • Begroting 2022
 • 36.217
 • 569
 • 35.648

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.506
 • 305
 • 36.811
 • 569
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.615
 • 124
 • 8.739
 • 79
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.777
 • 265
 • 7.042
 • 490
 • 0
 • 490
 • 6.552

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 35.540
 • 261
 • 705
 • 36.506
 • 305
 • 305
 • 36.811
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • -5
 • 97
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.144
 • 155
 • 315
 • 8.615
 • 124
 • 124
 • 8.739
 • 13
 • 66
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 0
 • 0
 • 21.109
 • 13
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.282
 • 105
 • 390
 • 6.777
 • 265
 • 265
 • 7.042
 • 296
 • 195
 • 0
 • 490
 • 0
 • 0
 • 490
 • 6.552

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.750
 • 463
 • 37.213
 • 698
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 4
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.504
 • 330
 • 24.834
 • 288
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.827
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.422
 • 127
 • 3.549
 • 409
 • 0
 • 409
 • 3.140

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.460
 • 290
 • 36.750
 • 402
 • 61
 • 463
 • 37.213
 • 408
 • 290
 • 698
 • 0
 • 0
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.318
 • 186
 • 24.504
 • 330
 • 0
 • 330
 • 24.834
 • 36
 • 253
 • 288
 • 0
 • 0
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 8.816
 • 12
 • 8.827
 • 6
 • 0
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.330
 • 93
 • 3.422
 • 66
 • 61
 • 127
 • 3.549
 • 372
 • 37
 • 409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 409
 • 3.140

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Regiecollege Waddengebied

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning als rijksorgaan
1.4 Kwaliteit bestuur
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Toelichting:

De kaart van Fryslân is per 1 januari 2019 gewijzigd door de samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Hiermee telt de provincie 18 gemeenten. In 2010 telde de provincie nog 31 gemeenten. Deze bestuurlijke schaalvergroting heeft consequenties voor onderlinge verhoudingen en taakverdelingen tussen gemeenten onderling, maar ook tussen gemeenten en provincie.

Binnen het openbaar bestuur signaleren we een aantal relevante ontwikkelingen. Een belangrijke is dat steeds meer partijen zijn betrokken bij (regionale) vraagstukken. Belangrijke vraagstukken zijn al lang niet meer het exclusieve domein van één overheidslaag of zelfs maar de overheid alleen. Maatschappelijke en bestuurlijke opgaven omvatten meerdere beleidssectoren en zijn veranderlijk in tijd. Opgaven manifesteren zich in toenemende mate in de ruimte tussen het niveau van Rijk en gemeente in. Dat hoeft niet altijd de schaal van de provincies te zijn. Die “tussenruimte” is fluïde en vraagt om maatwerk in aanpak en in oplossingen, inclusief financiële arrangementen. De aard van (regionale) opgaven is niet altijd eensluidend te formuleren, vaak is niet zeker hoe doelen worden bereikt en is dit veranderlijk over tijd. Dat vergt een provincie die beschikt over voldoende adaptief vermogen. Dit brengt een veranderende rol van de provincie en andere vormen van (bestuurlijke) samenwerking met zich mee. Als gezamenlijke Friese overheden werken we ernaar toe om de samenwerking te intensiveren en waar mogelijk meer als één overheid op te treden.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 36.611
 • 918
 • 35.693
 • 45
 • 35.738
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 37.231
 • 713
 • 36.519
 • 5
 • 36.524
 • Rekening 2019
 • 37.832
 • 750
 • 37.082
 • 165
 • 37.247
 • Saldo begroting en rekening
 • -601  
 • -37 
 • -563
 • -160
 • -723

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 3.319
 • 1.916
 • 308
 • 74
 • 30.994
 • 36.611
 • 167
 • 3
 • 18
 • 731
 • 918
 • 35.693
 • Begroting 2019
 • 3.895
 • 1.814
 • 298
 • 49
 • 31.175
 • 37.231
 • 116
 • 20
 • 0
 • 577
 • 713
 • 36.519
 • Besteding 2019
 • 3.696
 • 2.809
 • 301
 • 50
 • 30.976
 • 37.832
 • 180
 • 19
 • 0
 • 551
 • 750
 • 37.082
 • Saldo 2019
 • 199
 • -996
 • -2
 • 0
 • 199
 • -601
 • -63
 • 0
 • 0
 • 26
 • -37
 • -563

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • uitgaven
 • 0
 • 0
 • 50
 • 50
 • bijdragen derden
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 0
 • 0
 • 50
 • 50

Toelichting:

De afgerekende werken betreft het project PS stukkenstroom, het wurkplein PS is vervangen omdat dit nog in een verouderde omgeving draaide.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Fractieondersteuning
 • Stand per 1-1-2019
 • 0
 • toevoeging
 • 160
 • aanwending
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 160

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Stand per 1-1-2019
 • 7.387
 • toevoeging
 • 1.119
 • aanwending
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 8.506

Toelichting:

Er is € 1,1 mln. toegevoegd aan de voorziening voor pensioenen van (voormalig) GS-leden. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend op basis van informatie van de Algemene Pensioen Groep (APG). Deze berekening is de basis voor de hoogte van de voorziening.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RCW diverse reserveringen
 • OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Stand per 1-1-2019
 • 22
 • 0
 • toevoeging
 • 5
 • 39
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 27
 • 39

Toelichting:

De provincie Fryslân is de kassier voor de Regie Commissie Wadden waar naast Fryslân ook Groningen, Noord Holland, de waddengemeenten, waterschappen en het Rijk deelnemen.
De provincie Fryslân is tevens de kassier voor het Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies waar naast Fryslân ook Groningen en Noord Holland deelnemen.

Print deze pagina