Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in het Noorden geven we vorm en inhoud aan het project Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 2.566
 • 20
 • 2.545
 • Begroting 2018
 • 2.863
 • 0
 • 2.863
 • Begroting 2019
 • 3.390
 • 0
 • 3.390
 • Begroting 2020
 • 3.340
 • 0
 • 3.340
 • Begroting 2021
 • 3.340
 • 0
 • 3.340
 • Begroting 2022
 • 3.377
 • 0
 • 3.377

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Realisatie 2017
 • 2
 • 72
 • 755
 • 1.556
 • 22
 • 2.407
 • 118
 • 118
 • 40
 • 40
 • 2.566
 • 20
 • 20
 • 20
 • 2.545
 • Begroting 2018
 • 0
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.859
 • 3
 • 23
 • 2.813
 • 50
 • 50
 • 2.863
 • 2.863
 • Begroting 2019
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 50
 • 800
 • 3.390
 • 3.390
 • Begroting 2020
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 750
 • 3.340
 • 3.340
 • Begroting 2021
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 750
 • 3.340
 • 3.340
 • Begroting 2022
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 287
 • 787
 • 3.377
 • 3.377

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2020
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2021
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2022
 • 500
 • 287
 • 787

Het kadernotavoorstel bestrijding fietsonveiligheid bedraagt € 2 mln. en het kadernotavoorstel onbeveiligde overwegen bedraagt € 1,037 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Toelichting:

De Uitvoeringsorganisatie Trials heeft (financieel) grote moeite om het geplande aantal deelnemers aan de cursus Trials van dienst te zijn.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor wilden we de verkeersontwikkelingen monitoren. Met het Rijk en met gemeenten wilden we afspraken maken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.
Met verkeerseducatie en voorlichting wilden we bijdragen aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij wilden prioriteit leggen bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in het Noorden wilden we vorm en inhoud geven aan het project Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie wilden we afspraken maken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We wilden expliciet gaan inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We wilden bewuste mobiliteitskeuzes stimuleren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.179
 • 25
 • 24
 • 1.227
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • -24
 • 0
 • 1.181
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 2.066
 • 50
 • 83
 • 2.199
 • 0
 • 0
 • 2.199
 • 0
 • 750
 • 2.949
 • Rekening 2019
 • 1.884
 • 0
 • 73
 • 1.957
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • 10
 • 750
 • 2.694
 • Saldo begroting en rekening
 • 182
 • 50
 • 10
 • 242
 • -23
 • -23
 • 265
 • -10
 • 0
 • 255

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 255.000,- op  dit beleidsveld. Echter betreft dit voor €355.000,- een subsidieverplichting die in 2020 tot besteding komt. De mutatie van dit bedrag verloopt via de reserve structurele budgetten in programma 7, waardoor deze in dit beleidsveld niet zichtbaar is. Per saldo is er dus sprake van overschrijding van € 100.000,-.

Structurele budgetten
De hogere lasten van € 182.000,- betreft uitgaven voor verkeersveiligheid. De hoger bate van € 23.000,- betreft huuropbrengsten voor beschikbaar stellen ruimte.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 50.000,- betreft vrijval bij het budget onderzoek TH-sluis te Harlingen, vanwege aanpassing van opdracht voor een breed onderzoek naar een globaler onderzoek  met name naar koppelkansen met ontwikkelingen in de directe omgeving.

Reserves/mutatie reserves
De hogere lasten van € 10.000,- worden verrekend met de reserve BDU.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Structurele budgetten
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Tijdelijke budgetten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Monitoring
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 0
 • 109
 • 0
 • -746
 • 1.775
 • 0
 • 40
 • 1.179
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 1.227
 • 3
 • 20
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • Begroting 2019
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 40
 • 1.827
 • 3
 • 23
 • 2.066
 • 50
 • 50
 • 83
 • 83
 • 2.199
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.199
 • Rekening 2019
 • 0
 • 0
 • 93
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 0
 • 81
 • 1.884
 • 0
 • 0
 • 73
 • 73
 • 1.957
 • 0
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • Saldo 2019
 • 0
 • 2
 • -22
 • 101
 • 40
 • 117
 • 3
 • -58
 • 182
 • 50
 • 50
 • 10
 • 10
 • 242
 • 0
 • -23
 • -23
 • -23
 • 265

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina