Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP). Conform de aangenomen motie bij de behandeling van de jaarstukken over 2017, wordt extra ingezet op uitvoering van het RYP in 2019.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssysteem, Fryrap. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 178.598
 • 149.892
 • 28.706
 • Begroting 2018
 • 82.897
 • 3.758
 • 79.139
 • Begroting 2019
 • 20.217
 • 9.950
 • 10.267
 • Begroting 2020
 • 17.316
 • 4.993
 • 12.324
 • Begroting 2021
 • 4.083
 • 36
 • 4.047
 • Begroting 2022
 • 4.131
 • 36
 • 4.095

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten. Verder zijn een aantal tijdelijk projecten opgenomen, onder andere de investeringsagenda Drachten-Heerenveen en RSP concrete infraprojecten.
De begrote baten bestaan uit de bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Onderzoek
 • Vaarweg Drachten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2017
 • 3.024
 • 145
 • 3.169
 • -732
 • 11.800
 • 260
 • 340
 • 172
 • -13
 • 7
 • 191
 • 500
 • 12.524
 • 990
 • 1.929
 • 3.778
 • 117
 • 7.116
 • 13.930
 • 1.671
 • 37
 • 1.000
 • 10.000
 • 33
 • 136.183
 • 50
 • 148.974
 • 178.598
 • -34
 • -34
 • -24
 • -24
 • 976
 • 976
 • -4
 • -62
 • 149.041
 • 148.974
 • 149.892
 • 28.706
 • Begroting 2018
 • 3.039
 • 204
 • 35
 • 3.278
 • 901
 • 50.609
 • 1
 • 540
 • 50
 • 0
 • 323
 • -171
 • 296
 • 64
 • 107
 • 250
 • 52.969
 • 220
 • 14.667
 • 2.071
 • 655
 • 135
 • 322
 • 5.782
 • 23.852
 • 2.183
 • 547
 • 69
 • 2.798
 • 82.897
 • 35
 • 35
 • 924
 • 924
 • 2.183
 • 547
 • 69
 • 2.798
 • 3.758
 • 79.139
 • Begroting 2019
 • 3.039
 • 207
 • 35
 • 3.281
 • 289
 • 900
 • 99
 • 1.288
 • 395
 • 5.338
 • 5.734
 • 9.914
 • 9.914
 • 20.217
 • 36
 • 36
 • 9.914
 • 9.914
 • 9.950
 • 10.267
 • Begroting 2020
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 8.150
 • 360
 • 8.510
 • 619
 • 619
 • 4.957
 • 4.957
 • 17.316
 • 36
 • 36
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.993
 • 12.324
 • Begroting 2021
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 853
 • 853
 • 4.083
 • 36
 • 36
 • 36
 • 4.047
 • Begroting 2022
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 901
 • 901
 • 4.131
 • 36
 • 36
 • 36
 • 4.095

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssysteem, Fryrap. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij wilden een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water bevorderen. Wij wilden dit doen met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten wilden wij ondersteunen incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) wilden we zelf uitvoeren op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We wilden een impuls geven aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP). Conform de aangenomen motie bij de behandeling van de jaarstukken over 2017, wilden we extra inzetten op uitvoering van het RYP in 2019.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten wilden we aandacht hebben voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd 83%
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Meer dan 90% op tijd 65%
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssysteem, Fryrap. Groei t.o.v. vorig jaar. Conform
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop. 5

Toelichting:

Overige majeure projecten.
Zoals aangegeven in de 2e Berap van 2019 is ten aanzien van “overige majeure projecten, / uitvoering van projecten” als gevolg van de problematiek met de stikstof (PAS) en PFAS inderdaad gebleken dat er in de tweede helft van 2019 minder infrastructurele projecten zijn uitgevoerd conform planning. Oorzaak hiervan is de landelijke discussie en daarmee onduidelijkheid over nieuwe herziene normen en berekeningen met betrekking tot stikstof en PFAS.

In 2019 zijn er in totaal 5 verkeersdoden gevallen op provinciale wegen. Het gaat hierbij om een voetganger, fietser, scooterrijder, motorrijder en automobilist. Twee van de vijf ongevallen waren eenzijdig.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 2.754
 • 30.200
 • 3.578
 • 25.884
 • 62.416
 • 9
 • 171
 • 16
 • 25.884
 • 26.080
 • 36.336
 • 2.938
 • -15.510
 • 23.763
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 1.885
 • 42.255
 • 1.263
 • 4.997
 • 50.400
 • 36
 • 0
 • 0
 • 4.997
 • 5.033
 • 45.367
 • -1.858
 • -38.707
 • 4.803
 • Rekening 2019
 • 1.859
 • 35.410
 • -3.990
 • 4.140
 • 37.419
 • 60
 • 0
 • -16
 • 4.140
 • 4.184
 • 33.235
 • 3.379
 • -31.862
 • 4.752
 • Saldo begroting en rekening
 • 26
 • 6.845
 • 5.253
 • 857
 • 12.981
 • -24
 • 0
 • 16
 • 857
 • 849
 • 12.132
 • -5.237
 • -6.845
 • 50

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 50.000,-

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 26.000,- bestaat voor € 91.000,- uit hogere lasten voor onderzoeken en  lagere lasten van € 117.000 op de stelpost van kapitaalslasten. Deze vrijval ontstaat door het later opleveren van projecten.  De hogere bate van € 24.000,- betreft hogere ontvangsten van derden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 6,8 mln. heeft betrekking op de concrete infraprojecten € 6,0 mln. en op extra inzet voor bereikbaarheid € 0,8 mln. Het bedrag wordt via de reserve tijdelijke budgetten doorgeschoven naar 2020. Beide onderdelen worden toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten van € 5,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door  € 2,7 mln. welke betrekking heeft op de dekkingsreserve kapitaalslasten, € 1,4 mln. op de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (onderdeel gebiedsontwikkeling Heerenveen). De overige posten bestaan uit Gebiedsbudget fietspaden, Sluis Kornwerderzand en de reserve BDU.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op het RSP mobiliteitsfonds.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Onderzoek
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Tijdelijke budgetten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 2.551
 • 203
 • 0
 • 2.754
 • 331
 • 0
 • 28.109
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 623
 • 0
 • 297
 • 188
 • 112
 • 0
 • 30.200
 • -39
 • 731
 • 0
 • 1.107
 • 0
 • -93
 • 0
 • 1.873
 • 3.578
 • 0
 • 400
 • 19
 • 0
 • 25.465
 • 25.884
 • 62.416
 • 9
 • 9
 • 111
 • 60
 • 171
 • 16
 • 16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25.884
 • 25.884
 • 26.080
 • 36.336
 • Begroting 2019
 • 1.643
 • 207
 • 35
 • 1.885
 • 681
 • 60
 • 40.622
 • 1
 • 289
 • 900
 • 50
 • 0
 • -301
 • -171
 • -1
 • -125
 • 0
 • 250
 • 42.255
 • 0
 • 662
 • -7.514
 • 965
 • 993
 • 228
 • 322
 • 5.608
 • 1.263
 • 245
 • 1.400
 • 497
 • 255
 • 2.600
 • 4.997
 • 50.400
 • 36
 • 36
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 245
 • 1.400
 • 497
 • 255
 • 2.600
 • 4.997
 • 5.033
 • 45.367
 • Rekening 2019
 • 1.526
 • 334
 • 0
 • 1.859
 • 681
 • 60
 • 34.600
 • 0
 • 289
 • 100
 • 49
 • -1
 • -300
 • -169
 • 0
 • -150
 • 0
 • 250
 • 35.410
 • 0
 • 348
 • -10.252
 • 333
 • 0
 • 171
 • 0
 • 5.409
 • -3.990
 • 99
 • 222
 • 39
 • 180
 • 3.600
 • 4.140
 • 37.419
 • 60
 • 60
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16
 • -16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.140
 • 4.140
 • 4.184
 • 33.235
 • Saldo 2019
 • 117
 • -126
 • 35
 • 26
 • 0
 • 0
 • 6.022
 • 1
 • 0
 • 800
 • 0
 • 1
 • -1
 • -3
 • -1
 • 25
 • 0
 • 0
 • 6.845
 • 0
 • 314
 • 2.737
 • 631
 • 993
 • 56
 • 322
 • 199
 • 5.253
 • 146
 • 1.178
 • 458
 • 75
 • -1.000
 • 857
 • 12.981
 • -24
 • -24
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 16
 • 245
 • 1.400
 • 497
 • 255
 • -1.540
 • 857
 • 849
 • 12.132

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina