Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP). Conform de aangenomen motie bij de behandeling van de jaarstukken over 2017, wordt extra ingezet op uitvoering van het RYP in 2019.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssysteem, Fryrap. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 178.598
 • 149.892
 • 28.706
 • Begroting 2018
 • 82.897
 • 3.758
 • 79.139
 • Begroting 2019
 • 20.217
 • 9.950
 • 10.267
 • Begroting 2020
 • 17.316
 • 4.993
 • 12.324
 • Begroting 2021
 • 4.083
 • 36
 • 4.047
 • Begroting 2022
 • 4.131
 • 36
 • 4.095

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten. Verder zijn een aantal tijdelijk projecten opgenomen, onder andere de investeringsagenda Drachten-Heerenveen en RSP concrete infraprojecten.
De begrote baten bestaan uit de bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Onderzoek
 • Vaarweg Drachten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2017
 • 3.024
 • 145
 • 3.169
 • -732
 • 11.800
 • 260
 • 340
 • 172
 • -13
 • 7
 • 191
 • 500
 • 12.524
 • 990
 • 1.929
 • 3.778
 • 117
 • 7.116
 • 13.930
 • 1.671
 • 37
 • 1.000
 • 10.000
 • 33
 • 136.183
 • 50
 • 148.974
 • 178.598
 • -34
 • -34
 • -24
 • -24
 • 976
 • 976
 • -4
 • -62
 • 149.041
 • 148.974
 • 149.892
 • 28.706
 • Begroting 2018
 • 3.039
 • 204
 • 35
 • 3.278
 • 901
 • 50.609
 • 1
 • 540
 • 50
 • 0
 • 323
 • -171
 • 296
 • 64
 • 107
 • 250
 • 52.969
 • 220
 • 14.667
 • 2.071
 • 655
 • 135
 • 322
 • 5.782
 • 23.852
 • 2.183
 • 547
 • 69
 • 2.798
 • 82.897
 • 35
 • 35
 • 924
 • 924
 • 2.183
 • 547
 • 69
 • 2.798
 • 3.758
 • 79.139
 • Begroting 2019
 • 3.039
 • 207
 • 35
 • 3.281
 • 289
 • 900
 • 99
 • 1.288
 • 395
 • 5.338
 • 5.734
 • 9.914
 • 9.914
 • 20.217
 • 36
 • 36
 • 9.914
 • 9.914
 • 9.950
 • 10.267
 • Begroting 2020
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 8.150
 • 360
 • 8.510
 • 619
 • 619
 • 4.957
 • 4.957
 • 17.316
 • 36
 • 36
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.993
 • 12.324
 • Begroting 2021
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 853
 • 853
 • 4.083
 • 36
 • 36
 • 36
 • 4.047
 • Begroting 2022
 • 3.039
 • 157
 • 35
 • 3.231
 • 901
 • 901
 • 4.131
 • 36
 • 36
 • 36
 • 4.095

Eerste bestuursrapportage

Print deze pagina