Programma 3: Omgeving

3.2 Landbouw

Begroting

Wat willen we bereiken?

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Opvallend is de belangrijke bijdrage aan de economie. Op het gebied van melk en pootaardappelen heeft het merk Fryslân wereldwijd een goede naam. Maar ook voor het unieke landschap en de natuur, voor bodem en water en voor het dagelijkse voedsel vormt de landbouw een essentiële schakel. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning.

De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Kern voor de Friese aanpak is dat de sector zelf het voortouw neemt, de kansen pakt en de duurzaamheid op het boerenerf vorm en inhoud gaat geven. De boer is de ondernemer en de baas op zijn/haar eigen erf. De rol van de provincie is vooral om vernieuwingen te faciliteren en te ondersteunen, samen met andere partijen in het landelijk gebied. Als provincie geven wij vorm aan die samenwerking door samen met de sector en de ketenpartijen de agenda voor de toekomst op te maken. Een agenda die gericht is op het ontwikkelen van een duurzame landbouw in Fryslân.

Foarutbuorkje II loopt nog tot en met 2020. De uitvoering van de in 2017 opgestelde beleidsbrief Duurzame Landbouw gaat in 2019 echt van start omdat hierbij is gekozen voor de van onderen op aanpak hebben we ervoor gekozen de inspanningen apart te vermelden naast de eerder vastgestelde indicatoren voor Foarutbuorkje II.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen (uitvoering Foarutbuorkje II)?

De onderstaande resultaten volgen uit de huidige landbouwnota Foarutbuorkje II. Projecten die al in procedure zijn moeten op basis van het oude landbouwbeleid beoordeeld worden. In de nieuwe openstellingen POP3 zal rekening worden gehouden met de bijstelling in beleid volgend uit de beleidsbrief Duurzame Landbouw.

 • Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
 • In 2019 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
 • In 2019 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
 • In 2019 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
 • De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
 • In 2019 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van PO3.
 • Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering.
 • Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels; wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley minimaal 1
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20
Kennis en Onderwijs Realiseren opleiding NIL 1
inrichten van voorbeeldbedrijven 1
bevorderen ondernemerschap door trainingen 1
Bijeenkomsten erfbetreders organiseren 2
aanstellen van duurzaamheidsconsulenten 2
Opstellen duurzaamheidsplannen 60
Circulair Ontwikkelen cursusmateriaal bodem en verzilting 1
studiegroepen organiseren 4
kennisdeling 2
Klimaatneutraal Ontwikkelen van een CO2 fonds/ systeem voor betaling aan boeren voor het verrichten van bodem-klimaatdiensten 1
Symposium Bodem/Klimaat 1
Biodiversiteit Bevorderen gebruik kruidenrijk zaadmengsel 250
Opstellen biodiversiteits/duurzaamheidsplannen 60
Groene verpachting 100 ha
Gezond voedsel Bevorderen korte ketens 2
bevorderen bewustwording door projecten 2
Tegengaan verspilling dmv communicatie en projecten 2
Succesfactoren Steunen van korte ketens 1
bevorderen zijinstroom in de sector 5
verder bevorderen NIlandbouw 3
Communicatie Nieuwsbrief ter bevordering transitie 6
Dialoogsessies over programma’s om samenwerkingspartijen en de samenleving te interesseren en zaken uit te leggen 4
Congres 1

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.739
 • 1.007
 • 732
 • Begroting 2018
 • 6.488
 • 323
 • 6.165
 • Begroting 2019
 • 3.924
 • 24
 • 3.900
 • Begroting 2020
 • 1.094
 • 24
 • 1.070
 • Begroting 2021
 • 1.019
 • 24
 • 995
 • Begroting 2022
 • 19
 • 24
 • -5

Toelichting:

De daling van 2,6 miljoen euro van 2018 naar 2019 is te verklaren door aflopende tijdelijke budgetten zoals de landbouwagenda. POP3 subsidies, Dutch Dairy Centre en Natuur inclusieve landbouw Dat geldt ook voor de daling van 2 miljoen euro van 2019 naar 2020.

 • Specificatie Exploitatie
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Efro-Ez projecten
 • Interreg projecten
 • Jonge Boerenregeling
 • Kavelruil
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Landelijk Gebied POP 3
 • Potato Valley
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Waddenfonds projecten
 • Inzet NUON Dairy Chain 1e fase
 • Inzet NUON Dairy Valley
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre Fryslan
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Interreg projecten
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Inzet NUON Dairy Valley
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre Fryslan
 • Rente leningen muizenplaag
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Realisatie 2017
 • 26
 • 63
 • 606
 • 122
 • 88
 • 35
 • 97
 • 21
 • 185
 • 247
 • -1
 • 1.490
 • 199
 • 19
 • 218
 • 31
 • 31
 • 1.739
 • 50
 • 606
 • 73
 • 729
 • 223
 • 24
 • 247
 • 31
 • 31
 • 1.007
 • 732
 • Begroting 2018
 • 60
 • 14
 • 192
 • -45
 • 380
 • 220
 • 1.755
 • 875
 • 178
 • 50
 • 538
 • 250
 • 991
 • 25
 • 5.482
 • 477
 • 161
 • 300
 • 50
 • 19
 • 1.006
 • 6.488
 • 192
 • 7
 • 200
 • 75
 • 25
 • 24
 • 124
 • 323
 • 6.165
 • Begroting 2019
 • 60
 • 50
 • 996
 • 800
 • 600
 • 750
 • 650
 • 3.905
 • 19
 • 19
 • 3.924
 • 24
 • 24
 • 24
 • 3.900
 • Begroting 2020
 • 75
 • 1.000
 • 1.075
 • 19
 • 19
 • 1.094
 • 24
 • 24
 • 24
 • 1.070
 • Begroting 2021
 • 1.000
 • 1.000
 • 19
 • 19
 • 1.019
 • 24
 • 24
 • 24
 • 995
 • Begroting 2022
 • 19
 • 19
 • 19
 • 24
 • 24
 • 24
 • -5

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2019 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2019 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 In 2019 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
6 In 2019 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van POP3.
7 Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering.
8 Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels; wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.

Toelichting:

2 en 4. Kennis- en innovatieprojecten agrofoodloket: Sinds begin 2018 is het agrofoodloket opgeheven en zijn activiteiten ondergebracht bij Yn Business. Yn Business brengt projectinitiatoren en bedrijven met elkaar in contact.
Daarbij bestaat ook de mogelijkheid innovatie in agrofood te stimuleren (onderdeel programma Wurkje) door koppeling aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verder ontwikkelen van de innovaties. Er zijn 4 innovatieve landbouwgerelateerde innovaties aangemeld.
6. Het initiëren van projecten binnen Living Lab wordt in 2019 voortgezet met de middelen uit het budget Transitie NIL in de provinciale begroting. Voor 2019 wordt ingezet op het stimuleren van een aantal kleinere projecten en drie grotere projecten. Aangezien het niet volledig zeker is in hoeverre deze projecten in 2019 tot uitvoering kunnen komen, wordt in de begrotingswijziging voorgesteld het kasritme aan te passen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley minimaal 1
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Toelichting:

Lichtemissies: Dit was een maatregekl die genomen is in het kader van een eerdere beleidsnota, Foarútbuorkjen. Bij het aflopen van het beleid is nagegaan of er opnieuw belangstelling voor deze regeling is. Er hebben zich toen geen ondernemers aangemeld voor steun in het kader van lichtemissies. Daarom is hiervoor geen nieuw budget beschikbaar gesteld.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2019 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2019 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 In 2019 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
6 In 2019 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van POP3.
7 Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering.
8 Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels; wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.

Toelichting:

6. Voor de transitie van de landbouw via Living Lab worden op grond van de onderliggende subsidieregeling aanvragen toegestaan met een langere uitvoeringsperiode. Een aantal, met name grote projecten heeft een langere voorbereidingstijd nog dan aanvankelijk ingeschat werd. Daarom dient het bestedingsritme aangepast te worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde projecten van Potato Valley minimaal 1
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Toelichting:

Lichtemissies: Dit was een maatregel die genomen is in het kader van een eerdere beleidsnota, Foarútbuorkjen. Bij het aflopen van het beleid is nagegaan of er opnieuw belangstelling voor deze regeling is. Er hebben zich toen geen ondernemers aangemeld voor steun in het kader van lichtemissies. Daarom is hiervoor geen nieuw budget beschikbaar gesteld.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Opvallend is de belangrijke bijdrage aan de economie. Op het gebied van melk en pootaardappelen heeft het merk Fryslân wereldwijd een goede naam. Maar ook voor het unieke landschap en de natuur, voor bodem en water en voor het dagelijkse voedsel vormt de landbouw een essentiële schakel. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning.

De provincie wilde waar dat mogelijk en wenselijk was haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Kern voor de Friese aanpak was dat de sector zelf het voortouw nam, de kansen pakte en de duurzaamheid op het boerenerf vorm en inhoud ging geven. De boer is de ondernemer en de baas op zijn/haar eigen erf.  De rol van de provincie is vooral om vernieuwingen te faciliteren en te ondersteunen, samen met andere partijen in het landelijk gebied. Als provincie gaven wij vorm aan die samenwerking door samen met de sector en de ketenpartijen de agenda voor de toekomst op te maken. Een agenda die gericht was op het ontwikkelen van een duurzame landbouw in Fryslân.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, exclusief ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200 2.392
Kennis en innovatie Aantal kennis- en innovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5 64
Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley minimaal 2 10
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50 40
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25 77
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25 0
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2 7
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3 10
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20 30

Toelichting:

Lichtemissies: Dit was een maatregel die genomen is in het kader van de eerdere beleidsnota, Foarútbuorkje. Bij het aflopen van het beleid is nagegaan of er opnieuw belangstelling voor deze regeling is. Er hebben zich geen ondernemers aangemeld voor steun in het kader van lichtemissies.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 3.084
 • 1.007
 • 0
 • 4.091
 • 1.097
 • 184
 • 0
 • 1.280
 • 2.810
 • -824
 • 2.039
 • 4.026
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 4.690
 • 9.069
 • 1.495
 • 15.254
 • 0
 • 1.668
 • 1.495
 • 3.163
 • 12.091
 • -4.837
 • -110
 • 7.145
 • Rekening 2019
 • 2.033
 • 2.115
 • 419
 • 4.567
 • 1
 • 1.926
 • 393
 • 2.320
 • 2.247
 • 2.263
 • 2.506
 • 7.016
 • Saldo begroting en rekening
 • 2.657
 • 6.954
 • 1.076
 • 10.687
 • -1
 • -258
 • 1.102
 • 844
 • 9.844
 • -7.100
 • -2.616
 • 128

Toelichting:

In de tijdelijke budgetten is voor € 3,3 mln. de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw opgenomen, Van deze regiodeal wordt € 2,6 mln. doorgeschoven naar 2020 mede omdat de regiodeal erg laat in het jaar vorm gekregen heeft. De grote mutatie in de reserves betreft het doorschuiven van de cofinanciering op de POP3 maatregelen. De declaraties RVO op de verschillende maatregelen hebben nog niet in 2019 plaatsgevonden.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Congres Grondgebonden GLB
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Efro-Ez projecten
 • Fairtrade gemeenten
 • Interreg projecten
 • Kavelinrichting
 • Kavelruil
 • Landelijk Gebied POP 3
 • Living Lab duurzame akkerbouw SPNA
 • Potato Valley
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Regiodeal
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Efro-Ez projecten
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Dairy Chain 1e fase
 • Inzet NUON Dairy Valley
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre Fryslan
 • Landelijk Gebied POP 3
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Overcommittering
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Fairtrade gemeenten
 • Interreg projecten
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Tijdelijke budgetten
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Dairy Valley
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre Fryslan
 • Rente leningen muizenplaag
 • Uitvoering en technische ondersteuning SNN en RVO
 • Reserves
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 0
 • 60
 • 7
 • 0
 • 1.389
 • 62
 • 80
 • 29
 • 0
 • 194
 • 65
 • 155
 • 0
 • 42
 • 444
 • 144
 • 400
 • 11
 • 3.084
 • 0
 • 0
 • 615
 • 325
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 0
 • 1.007
 • 0
 • 0
 • 4.091
 • 0
 • 1.092
 • 5
 • 1.097
 • 0
 • 108
 • 55
 • 0
 • 20
 • 0
 • 184
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.280
 • 2.810
 • Begroting 2019
 • 100
 • 60
 • 0
 • 30
 • 0
 • 263
 • 0
 • 0
 • 60
 • 34
 • 0
 • 0
 • 3.333
 • 0
 • 121
 • 690
 • 0
 • 0
 • 4.690
 • 4
 • 725
 • 0
 • 0
 • 230
 • 25
 • 6.456
 • 1.833
 • -234
 • 17
 • 14
 • 9.069
 • 1.495
 • 1.495
 • 15.254
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21
 • 626
 • 1.668
 • 1.495
 • 0
 • 1.495
 • 3.163
 • 12.091
 • Rekening 2019
 • 96
 • 60
 • 0
 • 26
 • 0
 • 238
 • 0
 • 0
 • 60
 • 0
 • 0
 • 0
 • 691
 • 0
 • 129
 • 733
 • 0
 • 0
 • 2.033
 • 4
 • 1.415
 • 0
 • 0
 • 32
 • 0
 • 276
 • 360
 • 0
 • 18
 • 9
 • 2.115
 • 419
 • 419
 • 4.567
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1.427
 • 0
 • 0
 • -25
 • 22
 • 501
 • 1.926
 • 419
 • -26
 • 393
 • 2.320
 • 2.247
 • Saldo 2019
 • 4
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 24
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34
 • 0
 • 0
 • 2.642
 • 0
 • -8
 • -43
 • 0
 • 0
 • 2.657
 • 0
 • -691
 • 0
 • 0
 • 198
 • 25
 • 6.179
 • 1.473
 • -234
 • -1
 • 6
 • 6.954
 • 1.076
 • 1.076
 • 10.687
 • -1
 • 0
 • 0
 • -1
 • -406
 • 0
 • 0
 • 25
 • -2
 • 125
 • -258
 • 1.076
 • 26
 • 1.102
 • 844
 • 9.844

Wat heeft het gekost?

 

Print deze pagina