Programma 3: Omgeving

3.3 Water en Milieu

Water

Wat willen we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Dit doen we voor ondere andere in landelijk verband via de Deltaprogramma’s en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast worden wateropgaven gerealiseerd via de verschillende gebiedsontwikkelingen in onze provincie.

In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Waterveiligheid

Ons doel is dat de inwoners van Fryslân en de Friese economie goed beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We willen Fryslân zo inrichten dat het risico op wateroverlast of een overstroming zo klein mogelijk is, en dat als dit zich toch voordoet, de gevolgen beperkt zijn. Hiervoor is het nodig dat de waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden en sluizen) voldoen aan de veiligheidsnormen, en dat er gebieden zo ingericht zijn dat ze wateroverlast kunnen helpen voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid ligt (vooral) bij de regionale waterkeringen. Deze beschermen tegen binnenwater uit meren, kleine rivieren en kanalen. Wij stellen de veiligheidsnormen vast. In 2027 moeten alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Om dit te halen moest vanaf 2016 in totaal nog 400 km boezemkaden op hoogte worden gebracht, waarvan 200 km in de periode 2016-2021. Wetterskip Fryslân versterkt en onderhoudt deze waterkeringen Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.
Ook willen we ervoor zorgen dat ons grondgebied zo is ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Hierbij richten we ons eerst op het vasthouden van water, daarna op bergen en als laatste op afvoeren.

Voor de primaire waterkeringen (Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer) is het rijk verantwoordelijk. Deze moeten in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen. Met het rijk en andere partners werken wij aan de totstandkoming van een gebiedsagenda IJsselmeergebied. Deze agenda bestaat uit een richtinggevend perspectief voor 2050 en een uitvoeringsagenda.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
 • We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150

Wat willen we bereiken?

Voldoende water

Ons doel is dat het grond- en oppervlaktewatersysteem zo is ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Hierbij spelen we in op de regionale verschillen:

 • in het verziltingsgebied noordelijk Zeekleigebied willen we de verzilting tegen gaan en het zoete water optimaal benutten. Dat doen we onder andere via praktijkproeven binnen het project Spaarwater en middels het initiatief Zoet Zout Knooppunt (o.a. samen met provincies Groningen en Noord-Holland)
 • in het ‘feangreidegebiet’ geven we uitvoering aan de in 2015 vastgestelde veenweidevisie. Hiermee willen we de afbraak van het veen vertragen en de gevolgen van maaivelddaling opvangen. Dit doen we aan de hand van Uitvoeringsprogramma 18/19.
 • op de hogere zandgronden stimuleren we verschillende partijen zoals boeren, Wetterskip Fryslân, gebiedscollectieven en natuurbeheerders om maatregelen te treffen om meer (grond)water vast te houden. Hiermee willen we in de toekomst wat minder afhankelijk worden van inlaatwater vanuit het IJsselmeer.
 • We richten ons met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moeten gereed zijn in 2027. Verdrogingsbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: bijvoorbeeld door: het minder diep maken of dempen van sloten, het aanleggen van zogenaamde “kwelschermen” of de manier van ontwatering aanpassen (bijvoorbeeld door een andere type drainage).

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma 18/19 van de veenweidevisie.
 • We zetten in op het uitvoeren van 3 projecten waterconservering (vasthouden zoet grondwater).
 • We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
 • In 2019 presenteren wij de resultaten van de Grondwaterstudie Fryslân. Deze studie voeren we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uit. Op basis van de resultaten van de grondwaterstudie worden onder andere kansenkaarten vervaardigd voor toekomstige duurzame drinkwaterwinningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3
aantal innovatieprojecten 3
Vasthouden zoet (grond)water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha

Wat willen we bereiken?

Schoon water

Ons doel is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet aan de normen. Daarmee zorgen we voor gezonde ecosystemen en kan het grond- en oppervlaktewater veilig gebruikt worden door burgers en voor economische activiteiten. Vervuiling wordt voorkomen. Om dit te bereiken blijven we de waterketen versterken. Dit doen we via het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 samen met Wetterskip, Vitens en de gemeenten.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten maatregelen te treffen om waterkwaliteitsdoelen te halen. De doelen moeten in 2027 gehaald zijn. Hierbij gaat het zowel over grond- als oppervlaktewater. In het 4e Waterhuishoudingsplan is een maatregelenpakket opgenomen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.
Het gaat om inrichtingsmaatregelen die Wetterskip Fryslân uitvoert of die we meenemen in natuurinrichtingsprojecten. Daarnaast werken we samen met LTO en het Wetterskip KRW-aan het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma bestaat uit een aantal werkpakketten gericht op vermindering toevoer naar het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof. In 2016 hebben we een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met LTO en Wetterskip over de inzet van elk van de partners in dit programma.

Met Vitens geven we uitvoering aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.

Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • In 2019 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
 • In 2019 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
 • Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
 • We geven uitvoering aan 2 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 47 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 10 vispassages
Km. beekherstel 6 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 2
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 0

Milieu

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is “een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren” om dat te bereiken is het nodig om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen.
Deze hoofddoelstelling heeft haar oorsprong in het Frysk Miljeuplan 2015-2016 en is nog steeds actueel. In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten provincies verplicht een Omgevingsvisie vaststellen (zie ook beleidsveld 3.5 Transitie omgevingswet/visie). Al het strategisch beleid uit de plannen voor de fysieke leefomgeving wordt in deze nieuwe Omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van het milieubeleid. Er worden onder het regime van de Omgevingswet geen aparte plannen voor delen van de fysieke leefomgeving meer opgesteld.

Het milieubeleid wordt via twee sporen uitgevoerd. De eerste is Slim Milieubeheer, uitvoering van de wettelijke omgevingstaken, en het tweede is Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving.

Slim Milieubeheer

Dit spoor bevat de wettelijke omgevingstaken. Met de uitwerking van dit spoor willen we bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen. Sommige wettelijke normen zijn uitgewerkt in bestuurlijke afspraken. Deze afspraken komen we na. De nadruk in dit spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bestaande omgevingsknelpunten moeten worden teruggebracht en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. De uitvoering van de wettelijke taken ligt primair bij de FUMO. Uitvoering van Wabo/Brzo 2015 taken bij de Brzo bedrijven gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Grongingen in Noord-Nederland. Het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (FUOV) 2015-2018 is afgelopen, maar wordt voor 2019 nog voortgezet op basis van de Impuls Omgevings Veiligheid voor 2019. In de loop van 2019 wordt duidelijk op welke wijze deze landelijke middelen omgezet worden naar structurele financiering.

Uit de monitoringsrapportage Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 bleek dat het aantal knelpunten de afgelopen jaren steeds verder teruggebracht zijn.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Uitbrengen van de monitoringsrapportage over 2017/2018 van het Monitoring Frysk Miljeuplan/Beleidsbrief Milieu met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
 • Aanpakken van de locaties met verspreiding volgens bodemconvenant Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020 en de doelstelling voor 2019 behalen.
 • Uitvoeren van het Impuls Omgevingsveiligheid 2019 en de doelstellingen behalen. De risicokaart beheren en zorgen dat de informatie actueel is.
 • Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022 en de doelstelling van 2019 behalen.
 • De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg, drie keer per jaar. Samen met de gemeenten zorgen voor een vastgesteld jaarprogramma en op basis daarvan samenwerken.
 • De provincie zorgt voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking. De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de taken bij majeure risico – Brzo bedrijven door Omgevingsdienst groningen – Brzo Noord. Een aantal taken zijn nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Afname aantal knelpunten in Monitoringsrapportage over 2017-2018
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Doelstelling 2019 behaald
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Resultaten uit IOV 2019 bereikt
Beheren Risicokaart Risicokaart is actueel
Actieplan Geluid Opstellen Actieplan Geluid 2018-2022 Maatregelen 2019 afgerond
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3 x
Samenwerking op basis van jaarprogramma Vastgesteld programma
VTH uitvoeringsprogamma provincie Fryslân 2019:
Toetsing en Vergunningverlening Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz. >95%
Toezicht en Handhaving Naleefgedrag >90%
Aanpakken overtredingen >80%
Specialistisch advies Tijdigheid adviezen >95%

Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

Het Frysk Milieuplan 2015-2016 wordt in 2019 beleidsmatig vervangen door de Omgevingsvisie. De resterende acties en maatregelen van spoor 2 uit het Frysk Milieuplan 2015-2016 zijn in het jaar 2018 afgerond. Daarnaast zijn In de afgelopen jaren een aantal onderdelen ook wat betreft doelen en prestatie indicatoren uit het Frysk Milieuplan 2015-2016 doorontwikkeld en opgenomen in drie andere opgaven, te weten;

 • Energietransitie (zie 3.4 Energietransitie)
 • Circulaire economie (zie 4.1 Innovatie en Circulaire Economie)
 • Landbouw en Voedseltransitie (zie 3.2 Landbouw)

Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt. Daarin zal blijken of er in de begroting 2020, naast de wettelijke taken, opnieuw doelen en resultaten voor Milieu worden geformuleerd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 12.820
 • 1.271
 • 11.549
 • Begroting 2018
 • 18.825
 • 1.568
 • 17.258
 • Begroting 2019
 • 26.031
 • 1.065
 • 24.966
 • Begroting 2020
 • 19.385
 • 1.010
 • 18.376
 • Begroting 2021
 • 11.235
 • 930
 • 10.306
 • Begroting 2022
 • 8.873
 • 930
 • 7.943

Toelichting:

De stijging van 7 miljoen euro tussen de begroting 2018 en 2019 en de verder dalende begrote bedragen vanaf 2020 zijn te verklaren door aflopende tijdelijke budgetten zoals Veenweidevisie, Bodemsaneringsprogramma, POP 3 Maatregelen en overige subsidiebudgetten.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • Bodeminformatiebeheer
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Flankerend beleid wet bodembescherming
 • Friese Milieu Federatie
 • IPO activiteiten
 • IPO bijdrage
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Primaire waterkeringen
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Bodemsaneringsprogramma 2016-2020
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • De Saiter
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Duurzaam Door
 • Erfafspoeling
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Jong leren eten
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Mozambique
 • Oevers en kaden projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Veenweidevisie
 • Waddenfonds projecten
 • Zwemwatertaken
 • Grondwaterplan
 • Actieplan geluid
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Milieubeleidsplan
 • Ontgrondingenwet
 • Organisatie uitvoering nazorg
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Erfafspoeling
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Opruiming drugsafval
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Veenweidevisie
 • Grondwaterplan
 • Actieplan geluid
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Realisatie 2017
 • 1
 • 6.144
 • 46
 • 9
 • 72
 • 373
 • 119
 • 304
 • 10
 • 19
 • 93
 • 263
 • 447
 • 7.900
 • 118
 • 755
 • 87
 • 134
 • 372
 • 418
 • 6
 • 220
 • 405
 • 82
 • 150
 • 201
 • 20
 • 111
 • 975
 • 18
 • 4.071
 • 727
 • 727
 • 11
 • 111
 • 122
 • 12.820
 • 28
 • 105
 • 28
 • 178
 • 340
 • 22
 • 25
 • 19
 • 14
 • 1
 • 81
 • 727
 • 727
 • 11
 • 111
 • 122
 • 1.271
 • 11.549
 • Begroting 2018
 • 12
 • 6.409
 • 43
 • 4
 • 64
 • 0
 • 374
 • 57
 • 391
 • 26
 • 62
 • 353
 • 261
 • 31
 • 8.086
 • 1.287
 • 1.066
 • 187
 • 25
 • 640
 • 749
 • 194
 • 1.778
 • 40
 • 218
 • 551
 • 206
 • 170
 • 2.968
 • 42
 • 10.120
 • 620
 • 620
 • 18.825
 • 4
 • 100
 • 26
 • 181
 • 311
 • 40
 • 249
 • 152
 • 175
 • 23
 • 639
 • 619
 • 619
 • 1.568
 • 17.258
 • Begroting 2019
 • 13
 • 6.407
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 47
 • 397
 • 27
 • 63
 • 358
 • 272
 • 32
 • 8.106
 • 5.542
 • 710
 • 1.043
 • 105
 • 500
 • 50
 • 3.907
 • 75
 • 2.525
 • 2.840
 • 7
 • 17.305
 • 620
 • 620
 • 26.031
 • 5
 • 100
 • 26
 • 181
 • 311
 • 135
 • 135
 • 619
 • 619
 • 1.065
 • 24.966
 • Begroting 2020
 • 13
 • 6.268
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 47
 • 397
 • 29
 • 27
 • 63
 • 358
 • 528
 • 32
 • 8.253
 • 6.492
 • 1.190
 • 1.968
 • 243
 • 120
 • 500
 • 10.513
 • 620
 • 620
 • 19.385
 • 5
 • 100
 • 26
 • 181
 • 311
 • 80
 • 80
 • 619
 • 619
 • 1.010
 • 18.376
 • Begroting 2021
 • 13
 • 6.268
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 47
 • 397
 • 29
 • 27
 • 63
 • 358
 • 528
 • 32
 • 8.253
 • -88
 • 2.451
 • 2.363
 • 620
 • 620
 • 11.235
 • 5
 • 100
 • 26
 • 181
 • 311
 • 619
 • 619
 • 930
 • 10.306
 • Begroting 2022
 • 13
 • 6.268
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 47
 • 397
 • 29
 • 27
 • 63
 • 358
 • 528
 • 32
 • 8.253
 • 620
 • 620
 • 8.873
 • 5
 • 100
 • 26
 • 181
 • 311
 • 619
 • 619
 • 930
 • 7.943

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 710
 • 75
 • 785
 • 2020
 • 1.190
 • 0
 • 1.190
 • 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 0

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Water
1 We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2 We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.

Toelichting:

Boezemkaden: we verwachten een onderbesteding op het (eindige) oevers- en kadenbudget.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Voldoende water
1 We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma 18/19 van de veenweidevisie.
2 We zetten in op het uitvoeren van 3 projecten waterconservering (vasthouden zoet grondwater).
3 We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
4 In 2019 presenteren wij de resultaten van de Grondwaterstudie Fryslân. Deze studie voeren we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uit. Op basis van de resultaten van de grondwaterstudie worden onder andere kansenkaarten vervaardigd voor toekomstige duurzame drinkwaterwinningen.

Toelichting:

1. Op basis van het Uitvoeringsprogramma (UP) Veenweide 2018-2019 wordt uitvoering gegeven aan de veenweidevisie (vastgesteld op 21 januari 2015). Een programma, waarin intensief wordt samengewerkt met Wetterskip, landbouw, gemeenten, natuur en milieu en recreatie. In het UP Veenweide 2018-2019 zijn drie programmalijnen: beleid & instrumenten, innovaties en kansrijke gebieden. Op inhoud is de nodige voortgang geboekt.

In het eerste kwartaal van 2019 is het opstellen van de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) voor het Friese veenweidegebied aanbesteed. Inmiddels is begonnen met het opstellen van de MKBA door adviesbureau Witteveen + Bos. De MKBA vormt een belangrijke bouwsteen voor het Uitvoeringsprogramma 2020-2030. Het opstellen van een MKBA en een Uitvoeringsprogramma 2020-2030 is een complex proces, waarbij zorgvuldigheid voorop staat. Dit brengt spanning op de planning om het Uitvoeringsprogramma 2020-2030 eind 2019 klaar te hebben. Provinciale Staten worden in het tweede kwartaal van 2019 nog geïnformeerd over de (eventuele consequenties van de) planning.

Wij hebben in het eerste kwartaal van 2019 ingestemd met de aanvaarding van een bijdrage van € 5,495 miljoen uit de klimaatenvelop 2019. Hiervan wordt een bedrag van € 2,345 miljoen overgemaakt aan het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling. De resterende middelen worden ingezet in het pilotgebied “Aldeboarn/ De Deelen”. Voor dit gebied is tevens een aanvraag gedaan in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Voldoende water
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3
aantal innovatieprojecten 3
Vasthouden zoet (grond)water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha

Toelichting:

Veenweide:
In het veenweidegebied lopen in de kansrijke gebieden een aantal actieve gebiedsprocessen, onder ander Aldeboarn/ De Deelen, de Rottige Meenthe/ Groote Veenpolder en Alde Feanen Oost/ De Hege Warren. Daarnaast zijn een aantal gebiedsprocessen in de opstartfase: Alde Feanen West/ Grouster Leechlân, Sneekermeer Wes/ De Lege Geaën, Idsega en Brekkenpolder. Ook lopen er veel en diverse innovatieprojecten.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Schoon water
1 In 2019 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
2 In 2019 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 We geven uitvoering aan 2 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 47 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 10 vispassages
Km. beekherstel 6 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Slim Milieubeheer
1 Uitbrengen van de monitoringsrapportage over 2017/2018 van het Monitoring Frysk Milieuplan/Beleidsbrief Milieu met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2 Aanpakken van de locaties met verspreiding volgens bodemconvenant Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020 en de doelstelling voor 2019 behalen.
3 Uitvoeren van het Impuls Omgevingsveiligheid 2019 en de doelstellingen behalen. De risicokaart beheren en zorgen dat de informatie actueel is.
4 Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022 en de doelstelling van 2019 behalen.
5 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg, drie keer per jaar. Samen met de gemeenten zorgen voor een vastgesteld jaarprogramma en op basis daarvan samenwerken.
6 De provincie zorgt voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking. De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de taken bij majeure risico - Brzo bedrijven door Omgevingsdienst groningen – Brzo Noord. Een aantal taken zijn nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

1. Monitoring Frysk Miljeuplan
Tijd: een aantal beleidsvelden zijn nog niet binnen de provincie belegd. Bij de 2e berap 2019 informeren wij u over concrete invulling hiervan.
Frysk Miljeuplan/Beleidsbrief Milieu is integraal opgenomen in de nog vast te stellen omgevingsvisie.

4. Actieplan geluid 2018-2022 is vastgesteld door GS op 17 juli 2018.

6. VTH uitvoeringsprogramma 2019
Bijdrage FUMO: Een Begrotingswijziging FUMO 2019 wordt op 22 mei aan PS voorgelegd. Een verhoogde provinciale bijdrage komt o.a. door indexering personeelskosten. De Jaarrekening 2018 FUMO is nog niet vastgesteld en onduidelijk welke financiële gevolgen dit heeft. Er zal zo nodig een begrotingswijziging voorstel voor de bijdrage FUMO over 2019 bij de 2e berap 2019 worden voorgelegd.
De concept Ontwerpbegroting 2020 FUMO is vertraagd en wordt in juli aan het AB FUMO voorgelegd. De ontwerpbegroting 2020 zal in september voor zienswijzen aan PS worden voorgelegd en eind 2019 door het AB FUMO worden vastgesteld. Het is nu onduidelijk welke financiële gevolgen dit heeft voor de provinciale bijdrage voor 2020. Dit betekent bij het eerst mogelijke bestuurlijke moment een eventuele begrotingswijziging aan PS kan worden voorgelegd.

Er zijn in 2017-2018 afspraken met de FUMO gemaakt over herijken van taken. Vanaf 2019 gaan 2,72 fte beleidstaken over van de FUMO naar de provincie, waarbij mensen de taken volgen. Middels een provinciale begrotingswijziging worden de verwachte verminderde bijdrage FUMO omgezet in bedrijfsvoeringkosten bij de provincie. In de Begrotingswijziging 2019 FUMO, die hierboven wordt vermeld, zijn de afname van de plustaken verwerkt. Als de Begrotingswijziging 2019 FUMO wordt vastgesteld door het AB FUMO in juli 2019 is duidelijk wat de definitieve verlaging van de bijdrage van de provincie aan de FUMO wordt voor die plustaken. Mogelijk dat bij de 2e berap dan een correctie plaatsvindt.

Er dreigt een tekort op het budget Uitvoering Wabo, omdat de FUMO de factuur voor de BRIKS taken (o.a. bouw) over 2018 begin 2019 heeft ingediend en het bedrag van € 113.654 ten laste wordt gebracht van het budget in 2019.

Er komen verschillende ontwikkelingen op het gebied van VTH op ons af, zoals het o.a. het ontwerp klimaat akkoord, energie besparing en verminderen emissies volgens het Activiteitenbesluit. Welke effecten deze hebben op het uitvoeren van VTH zijn nog niet bekend. Mogelijke financiële gevolgen worden bij het eerst volgende berap voorgelegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Slim milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Afname aantal knelpunten in Monitoringsrapportage over 2017-2018
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Doelstelling 2019 behaald
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Resultaten uit IOV 2019 bereikt
Beheren Risicokaart Risicokaart is actueel
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2018 - 2022 Gereed
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3x
Samenwerking op basis van jaarprogramma Vastgesteld programma
VTH uitvoeringsprogamma provincie Fryslân 2019:
Toetsing en Vergunningverlening Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz. >95%
Toezicht en Handhaving Naleefgedrag >90%
Aanpakken overtredingen >80%
Specialistisch advies Tijdigheid adviezen >95%

Toelichting:

VTH uitvoeringsprogramma provincie Fryslân 2019: resultaten worden verwerkt in het VTH jaarverslag 2019.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt. Daarin zal blijken of er in de begroting 2020, naast de wettelijke taken, opnieuw doelen en resultaten voor Milieu worden geformuleerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Water
1 We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2 We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.

Toelichting:

1. Het aantal kilometers boezemkaders dat dit jaar wordt afgerond is nu nog niet bekend. Omdat de afgelopen jaren niet elk jaar de doelstelling van 30 kilometer is behaald is de voortgang van het oever en kadeherstelproject een aandachtspunt. Zoals bij de 1e berap is gemeld, verwachten we op het Oevers- en Kadenbudget een forse onderbesteding. Het budget is vooral ingezet voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers. Er waren onvoldoende concrete plannen om het budget ook in te kunnen zetten op recreatieve voorzieningen of andere functies, waarvoor het budget bedoeld was.
Omdat de looptijd van dit budget dit jaar afloopt, zal een eventueel saldo bij de jaarrekening terugvloeien in de algemene middelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150

Toelichting:

Voor de toelichting van de gele prognose bij boezemkaden zie bij gewenste resultaten.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Voldoende water
1 We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma 18/19 van de veenweidevisie.
2 We zetten in op het uitvoeren van 3 projecten waterconservering (vasthouden zoet grondwater).
3 We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden. 3
4 In 2019 presenteren wij de resultaten van de Grondwaterstudie Fryslân. Deze studie voeren we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uit. Op basis van de resultaten van de grondwaterstudie worden onder andere kansenkaarten vervaardigd voor toekomstige duurzame drinkwaterwinningen.

Toelichting:

2. Dit jaar worden er twee in plaats van drie projecten uitgevoerd om meer water vast te houden op de hogere zandgronden van onze provincie. De voorbereiding van deze projecten neemt meer tijd in beslag dan gepland.

3. De geplande prestatie om de verdroging te bestrijden voor 250 hectare in Natura 2000 gebieden gaat in 2019 niet lukken. Alleen in het dal van het Koningsdiep wordt dit jaar verdrogingsbestrijding uitgevoerd over ongeveer 40 hectare. Andere projecten zijn nog niet uitvoeringsgereed. Er zitten verschillende projecten in de pijplijn. Volgens planning worden er volgend jaar diverse anti-verdrogingsprojecten uitgevoerd. Onzeker is echter wat de ontstane situatie rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gaat betekenen voor de uitvoering van geplande projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Voldoende water
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3
aantal innovatieprojecten 3
Vasthouden zoet (grond)water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha

Toelichting:

Voor de toelichting van de gele prognose bij Vasthouden zoet (grond)water en bij Verdroging zie bij gewenste resultaten.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Schoon water
1 In 2019 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
2 In 2019 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3 Bij de bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 We geven uitvoering aan 2 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Toelichting:

1 en 2. Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 Water loopt een deel van de cofinanciering vanuit het Wetterskip Fryslân via de provinciale begroting. Het gaat hierbij om het Regionaal Programma KRW Landbouw. Het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) maakt hier ook onderdeel van uit.
Provincie en Wetterskip werken sinds 2016 samen aan de inzet van deze middelen in concrete projecten. Nog niet alle middelen die voor 2019 zijn begroot, zijn vastgelegd in concrete projecten. Daarnaast zijn in het verleden vanuit de middelen voor de Veenweidevisie aan dit budget toegevoegd. Deze staan begroot voor 2019, maar zullen waarschijnlijk niet meer via het regionale programma worden ingezet. Conform besluitvorming moeten deze in dat geval weer toegevoegd worden aan de middelen voor de Veenweidevisie. Dit wordt eind 2019 duidelijk. Er is een voorstel tot kasritmewijziging ingediend.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 47 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 10 vispassages
Km. beekherstel 6 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Slim Milieubeheer
1 Uitbrengen van de monitoringsrapportage over 2017/2018 van het Monitoring Frysk Milieuplan/Beleidsbrief Milieu met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2 Aanpakken van de locaties met verspreiding volgens bodemconvenant Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020 en de doelstelling voor 2019 behalen.
3 Uitvoeren van het Impuls Omgevingsveiligheid 2019 en de doelstellingen behalen. De risicokaart beheren en zorgen dat de informatie actueel is.
4 Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022 en de doelstelling van 2019 behalen.
5 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg, drie keer per jaar. Samen met de gemeenten zorgen voor een vastgesteld jaarprogramma en op basis daarvan samenwerken.
6 De provincie zorgt voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking. De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de taken bij majeure risico - Brzo bedrijven door Omgevingsdienst groningen – Brzo Noord. Een aantal taken zijn nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

1. Het Frysk Miljeuplan/Beleidsbrief Milieu is integraal opgenomen in de nog vast te stellen Omgevingsvisie. Zie hiervoor beleidsveld 3.5 – Transitie Omgevingswet/visie.

2. In het kader van de transitie binnen het beleidsveld bodem naar een duurzaam en effectief beheer van de bodem en ondergrond wordt er in het najaar 2019 gewerkt aan een programmering inclusief bestedingsplan om de doelen uit het Bodemconvenant 2016-2020 te kunnen verwezenlijken. De uitgangspunten van de bodemtransitie zijn in het bodemconvenant opgenomen en door de provincie vertaald in de Friese Bodemagenda 2017-2020. De transitie maakt integraal onderdeel uit van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Dit proces loopt niet synchroon met het vastgestelde kasritme. Aangezien het begrote budget niet geheel zal worden besteed in 2019 is het voorstel om € 136.600 door te schuiven naar 2020.

4. Voor de uitvoering van het Actieplan Geluid 2018 – 2022 zal het begrote budget niet geheel worden besteed in 2019. Het voorstel om € 75.000 door te schuiven naar 2020.

6. De Begrotingswijziging FUMO 2019 is op 22 mei aan PS voorgelegd. Na zenswijzenprocedure heeft het AB FUMO de begrotingswijziging FUMO 2019 vastgesteld op 4 juli 2019. Hiervoor volgt een verhoogde provinciale bijdrage van € 327.200 in 2019 o.a. door indexering personeelskosten, kosten voor implementatie van de omgevingswet. En door herijking taken FUMO, terugname van 2,7 fte beleidstaken, € 180.800 minder kosten voor die taken in 2019. Voor deze taken wordt in 2019 het provinciale bedrijfsvoeringbudget opgehoogd met € 187.700 in 2019. Hiervoor is een begrotingswijziging opgesteld.

De Jaarrekening 2018 FUMO heeft een positief saldo van totaal € 448.000. Dit bedrag zal, na besluit door het AB FUMO, mogelijk ten goede komen aan de reserve van de FUMO, waardoor het begrote bedrag voor de opbouw van het weerstandsvermogen eerder (vanaf 2021) kan komen te vervallen.

De concept Ontwerpbegroting 2020 FUMO is vertraagd en zal in oktober voor zienswijzen aan PS worden voorgelegd en eind 2019 door het AB FUMO worden vastgesteld. Het is nu onduidelijk welke financiële gevolgen dit heeft voor de provinciale bijdrage voor 2020. Dit betekent bij het eerst mogelijke bestuurlijke moment een eventuele begrotingswijziging aan PS kan worden voorgelegd.
Vanaf 2018 is het budget voor de bijdrage FUMO steeds incidenteel halfjaarlijks / per berap opgehoogd. Maar vanaf 2020 is er zicht op de structurele bijdrage van de provincie aan de FUMO, omdat dan alle gemeenten de wettelijke VTH taken bij de FUMO hebben ingebracht. Bij de 1e berap 2020 zal dan vanaf 2020 een structurele verhoging van het begrote budget bijdrage FUMO van ca. 7 ton worden gevraagd uit het begrotingssaldo.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) is ondertekend. Het begrote bedrag wordt (structureel) geïndexeerd met € 16.100, waardoor het budget toereikend is voor het uitvoeren van de VTH bij de majeure risico bedrijven (Brzo bedrijven) volgens de productie- en kwaliteitsnorm Noordelijke Maat en het project emissies in Noord-Nederland in 2019. Het aangepaste mandaat aan ODG zal voor 1 oktober worden vastgesteld.

Er dreigt een tekort op het budget Uitvoering Wabo, omdat het aantal verleende beschikkingen met bijbehorende leges lager zijn dan de begrote baten van € 111.800. Er wordt onderzocht of de legesinkomsten kostendekkend zijn, zodat de legestabel hierop zou kunnen worden aangepast voor 2020. Dit is reeds bij de 1e berap 2019 gemeld. Daarnaast hebben niet begrote inkomsten en uitgaven van dwangsommen plaatsgevonden.
Er dreigt ook een tekort op het budget ‘Ontgrondingenwet’, omdat het aantal verleende vergunningen en bijbehorende leges achterblijven bij de begrote baten van € 151.500. Onder de Omgevingswet zal deze taak gedeeltelijk overgaan naar de gemeenten en zal de legestabel daarop worden aangepast voor 2020.

It Fryske Gea voert in opdracht van de provincie toezicht uit op de gesloten Natura 2000 gebieden langs de Friese IJsselmeerkust en de Natura 2000 gebieden van Zuidwest Fryslân. Voor een adequaat niveau van natuurtoezicht op het IJsselmeer en IJsselmeervisserij wordt gebruik gemaakt van een inspectieboot. Deze moet vervangen worden, hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Er komen verschillende ontwikkelingen op het gebied van VTH op ons af, zoals het o.a. het ontwerp klimaat akkoord, energie besparing en verminderen emissies volgens het Activiteitenbesluit. Welke effecten deze hebben op het uitvoeren van VTH zijn nog niet bekend. Mogelijke financiële gevolgen worden bij het eerst volgende berap voorgelegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Slim Milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Afname aantal knelpunten in Monitoringsrapportage over 2017-2018
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Doelstelling 2019 behaald
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Resultaten uit IOV 2019 bereikt
Beheren Risicokaart Risicokaart is actueel
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2018 - 2022 Gereed
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3 x
Samenwerking op basis van jaarprogramma Vastgesteld programma
VTH uitvoeringsprogamma provincie Fryslân 2019:
Toetsing en Vergunningverlening Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz. >95%
Toezicht en Handhaving Naleefgedrag >90%
Aanpakken overtredingen >80%
Specialistisch advies Tijdigheid adviezen >95%

Toelichting:

VTH uitvoeringsprogramma provincie Fryslân 2019: resultaten worden verwerkt in het VTH jaarverslag 2019.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt. Daarin zal blijken of er in de begroting 2020, naast de wettelijke taken, opnieuw doelen en resultaten voor Milieu worden geformuleerd.

Jaarstukken

Water

Wat wilden we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Dit doen we voor onder andere in landelijk verband via de Deltaprogramma’s en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast worden wateropgaven gerealiseerd via de verschillende gebiedsontwikkelingen in onze provincie.

In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Waterveiligheid
Ons doel is dat de inwoners van Fryslân en de Friese economie goed beschermd  zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We willen Fryslân zo inrichten dat het risico op wateroverlast of een overstroming zo klein mogelijk is, en dat als dit zich toch voordoet, de gevolgen beperkt zijn. Hiervoor is het nodig dat de waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden en sluizen) voldoen aan de veiligheidsnormen, en dat er gebieden zo ingericht zijn dat ze wateroverlast kunnen helpen voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid ligt (vooral) bij de regionale waterkeringen. Deze beschermen tegen binnenwater uit meren, kleine rivieren en kanalen. Wij stellen de veiligheidsnormen vast. In 2027 moeten alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Om dit te halen moest vanaf 2016 in totaal nog 400 km boezemkaden op hoogte worden gebracht, waarvan 200 km in de periode 2016-2021. Wetterskip Fryslân versterkt en onderhoudt deze waterkeringen Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.
Ook willen we ervoor zorgen dat ons grondgebied zo is ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Hierbij richten we ons eerst op het vasthouden van water, daarna op bergen en als laatste op afvoeren.

Voor de primaire waterkeringen (Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer) is het Rijk verantwoordelijk. Deze moeten in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen. Met het Rijk en andere partners werken wij aan de totstandkoming van een gebiedsagenda IJsselmeergebied. Deze agenda bestaat uit een richtinggevend perspectief voor 2050 en een uitvoeringsagenda.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 47 km 34 km, 4 ha meren
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 10 vispassages 7 vispassages, 0 maalkommen
Km. beekherstel 6 km 6 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12 Zie toelichting
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4 4

Toelichting:

KRW doelen
Het KRW-maatregelenprogramma gaat voor de periode 2016-2021 uit van een gemiddelde productie per jaar.

Natuurvriendelijke oevers
De planning voor aanleg natuurvriendelijke oevers is 10 km/jaar van totaal 60 km voor de hele planperiode. In 2019 ligt de realisatie van de aanleg natuurvriendelijke oevers in de boezemkanalen en deelsystemen over het algemeen op schema. De aanleg in de boezemsystemen loopt voor op schema en bij deelsystemen is er een lichte vertraging. In totaal is in de boezemsystemen en deelsystemen samen 34 km natuurvriendelijk ingericht. In de ondiepe zones in de meren is in 2019 vier ha natuurvriendelijk ingericht.

Vispassages en maalkommen
De aanleg van de vispassages en maalkommen is met name afhankelijk van de planning en van de renovatie of nieuwbouw van de gemalen. Er zijn geen maalkommen gerealiseerd (opgeleverd) in 2019. Voor 2020/2021 worden 5 maalkommen opgeleverd.

Drinkwaterwinning
In het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinning is een twaalftal maatregelen opgenomen die over een looptijd van vijf jaar worden uitgevoerd. In 2019 is de maatregel 1) actualisatie gebiedsdossiers gestart en afgerond. Voor het uitvoeren van maatregel 2) monitoring is opdracht verstrekt maar door beperkte personeelsbezetting bij het laboratorium dat de monstername verzorgt zal de monitoring afgerond worden in 2020. Maatregel 3) aanpak risico’s riolering en 4) volgen oppervlaktewater zijn ook uitgevoerd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Uitbrengen van de monitoringsrapportage over 2017/2018 van het Monitoring Frysk Milieuplan/Beleidsbrief Milieu met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2 Aanpakken van de locaties met verspreiding volgens bodemconvenant Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020 en de doelstelling voor 2019 behalen.
3 Uitvoeren van het Impuls Omgevingsveiligheid 2019 en de doelstellingen behalen. De risicokaart beheren en zorgen dat de informatie actueel is.
4 Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022 en de doelstelling van 2019 behalen.
5 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg, drie keer per jaar. Samen met de gemeenten zorgen voor een vastgesteld jaarprogramma en op basis daarvan samenwerken.
6 De provincie zorgt voor een jaarlijks VTH uitvoeringsprogramma en coördineert de samenwerking. De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de taken bij majeure risico - Brzo bedrijven door Omgevingsdienst Groningen – Brzo Noord. Een aantal taken zijn nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

2. In het kader van de transitie binnen het beleidsveld bodem naar een duurzaam en effectief beheer van de bodem en ondergrond is in het najaar 2019 gewerkt aan een plan van aanpak/afwegingskader inclusief bestedingsplan om de doelen uit het Bodemconvenant 2016-2020 te kunnen verwezenlijken. Dit proces loopt door t/m het voorjaar van 2020,  waarna het resultaat wordt verwoord en het na de zomer aan PS wordt voorgelegd. De uitgangspunten van de bodemtransitie zijn in het bodemconvenant opgenomen en door de provincie in 2017 vertaald in de Friese Bodemagenda 2017-2020. In de Friese Bodemagenda is de basis gelegd voor de transitie van bodem naar maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Het plan van aanpak/afwegingskader zal hier een concrete uitwerking aan geven met een plan voor bestedingen van het bodembudget binnen de integrale opgaven. Op het budget van € 1,3 mln. in 2019 valt daarbij ca. € 200.000 vrij in het begrotingssaldo.

6.
FUMO
De begroting van de FUMO en de begrotingswijziging in 2019 is door PS vastgesteld. Door herijking van taken bij de FUMO heeft er een terugname van 2,7 fte aan beleidstaken plaatsgevonden. Dit bedrag is gekort op de provinciale bijdrage en het provinciale bedrijfsvoeringsbudget is verhoogd. Daarnaast zijn er 11 majeure risicobedrijven zijn over gegaan van de FUMO naar de omgevingsdienst Groningen.

Vanaf 2018 is het budget voor de bijdrage FUMO steeds incidenteel verhoogd. Vanaf 2020 lijkt er meer zicht te zijn op de structurele situatie omdat dan alle gemeenten de wettelijke VTH taken bij de FUMO hebben ondergebracht. In 2020 komt er dan ook een voorstel om de bijdrage structureel op te nemen in de begroting. Zo komt het budget in de provinciale begroting overeen met de provinciale bijdrage in de begroting van de FUMO. De overbesteding in 2019 komt met name door verplichte uitgaven voor de BRIKS taken, de implementatie omgevingswet en juridische kosten rond dwangsommen. Dit bedrag zal worden geïndexeerd en onderbouwd worden vertaald in een structurele bijdrage.

ODG
De samenwerkingsovereenkomst en aangepast mandaat tussen de provincie en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zijn in 2019 ondertekend. Het begrote budget voor de provinciale bijdrage aan ODG is toereikend in 2019 voor het uitvoeren van de VTH bij de Friese majeure risico bedrijven (Brzo bedrijven) volgens de productie- en kwaliteitsnorm Noordelijke Maat en het project emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland in 2019. In 2019 heeft het AB ODG de begroting 2020 vastgesteld. In 2019 is geconcludeerd dat het aantal BRZO bedrijven jaarlijks iets kan verschillen, dit kan effect hebben op de bijdrage welke is gekoppeld aan het aantal bedrijven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Slim milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Afname aantal knelpunten in Monitoringsrapportage over 2017-2018 N.v.t.
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) Doelstelling 2019 behaald Evaluatie doelstellingen bodemconvenant 2019 volgt in voorjaar 2020
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2019 Resultaten uit IOV 2019 bereikt VTH jaarverslag Fryslân 2019 volgt in het voorjaar 2020
Beheren Risicokaart Risicokaart is actueel Risicokaart is actueel
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2018 - 2022 Gereed Resultaten voor 2019 Actieplan Geluid behaald
VTH samenwerking in Fryslân Organiseren (bestuurlijk) VTH-overleg Fryslân 3x 3x
Samenwerking op basis van jaarprogramma Vastgesteld programma Vastgesteld programma (Jaarprogramma 2019 VTH overleg Fryslân)
VTH uitvoeringsprogramma provincie Fryslân 2019:
Toetsing en Vergunningverlening Tijdigheid afgeven vergunningen, ontheffingen, beoordelen meldingen enz. >95% VTH jaarverslag Fryslân 2019 volgt in het voorjaar 2020
Toezicht en Handhaving Naleefgedrag >90% VTH jaarverslag Fryslân 2019 volgt in het voorjaar 2020
Aanpakken overtredingen >80% VTH jaarverslag Fryslân 2019 volgt in het voorjaar 2020
Specialistisch advies Tijdigheid adviezen >95% VTH jaarverslag Fryslân 2019 volgt in het voorjaar 2020

Toelichting:

Monitoring Frysk Miljeuplan
Het Frysk Miljeuplan/Beleidsbrief Milieu is integraal opgenomen in de vastgestelde Ontwerp-Omgevingsvisie. Deze zal na vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie gemonitord worden.

Wet milieubeheer, externe veiligheid
PS is in februari 2019 per brief geïnformeerd over de evaluatie Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid en uitvoering externe veiligheidstaken IOV 2015-2018 (met kenmerk 01630614). Resultaten van het IOV 2019 worden opgenomen in het VTH jaarverslag 2019 dat in het voorjaar 2020 volgt.

VTH-samenwerking in Fryslân
In het bestuurlijk VTH-overleg Fryslân van 27 juni 2019 is de door de samenwerkende partners opgestelde Omgevingsanalyse Fryslân vastgesteld. De uit de analyse voortgekomen nieuwe onderwerpen (o.a. thema criminaliteit en ondermijning) zijn overeenkomstig het advies toegevoegd aan de meerjarenagenda voor 2020 en verder.

VTH uitvoeringsprogramma provincie Fryslân 2019
PS is in juni 2019 per brief geïnformeerd over het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018 Fysieke Leefomgeving Provincie Fryslân (met kenmerk 01673943). Het VTH jaarverslag 2019 volgt in het voorjaar 2020.

Voldoende water

Wat wilden we bereiken?
Ons doel is dat het grond- en oppervlaktewatersysteem zo is ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Hierbij spelen we in op de regionale verschillen:
in het verziltingsgebied noordelijk Zeekleigebied willen we de verzilting tegen gaan en het zoete water optimaal benutten. Dat doen we onder andere via praktijkproeven binnen het project Spaarwater en middels het initiatief Zoet Zout Knooppunt (o.a. samen met provincies Groningen en Noord-Holland)

 • in het ‘feangreidegebiet’ geven we uitvoering aan de in 2015 vastgestelde veenweidevisie. Hiermee willen we de afbraak van het veen vertragen en de gevolgen van maaivelddaling opvangen. Dit doen we aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2018/2019.
 • op de hogere zandgronden stimuleren we verschillende partijen zoals boeren, Wetterskip Fryslân, gebiedscollectieven en natuurbeheerders om maatregelen te treffen om meer (grond)water vast te houden. Hiermee willen we in de toekomst wat minder afhankelijk worden van inlaatwater vanuit het IJsselmeer.
 • We richten ons met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moeten gereed zijn in 2027. Verdrogingsbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: bijvoorbeeld door: het minder diep maken of dempen van sloten, het aanleggen van zogenaamde “kwelschermen” of de manier van ontwatering aanpassen (bijvoorbeeld door een andere type drainage).

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt. Daarin zal blijken of er in de begroting 2020, naast de wettelijke taken, opnieuw doelen en resultaten voor Milieu worden geformuleerd.

Toelichting:

In september 2019 hebben Provinciale Staten de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld. Vanwege wettelijke termijnen voor ter inzage legging heeft de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie heeft niet in 2019 kunnen plaatsvinden.

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 8.828
 • 4.608
 • 0
 • 744
 • 166
 • 14.347
 • 355
 • 644
 • 740
 • 166
 • 1.905
 • 12.441
 • 3.450
 • 1.977
 • 17.868
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 9.023
 • 10.088
 • 403
 • 609
 • 175
 • 20.297
 • 294
 • 266
 • 608
 • 175
 • 1.343
 • 18.955
 • 1.300
 • -2.174
 • 18.081
 • Rekening 2019
 • 9.454
 • 7.300
 • 28
 • 821
 • 264
 • 17.867
 • 136
 • 356
 • 809
 • 264
 • 1.566
 • 16.301
 • 1.675
 • -979
 • 16.997
 • Saldo begroting en rekening
 • -431
 • 2.788
 • 375
 • -212
 • -89
 • 2.430
 • 158
 • -90
 • -202
 • -89
 • -223
 • 2.654
 • -375
 • -1.195
 • 1.084

Toelichting:

Overbesteding VTH budgetten
Er is een overbesteding op de VTH budgetten van ca. € 500.000,-. Dit komt gedeeltelijk door incidentele opdrachten aan de FUMO. Onder andere de wettelijke BRIKS-taken op basis van nacalculatie (met name onderdeel bouw). En een aanvulling van € 120.000,- uit de VTH budgetten aan het budget voor de bijdrage FUMO. Bij de 1e berap 2020 zal een voorstel worden gedaan voor een bijdrage aan de wettelijke taken.

Daarnaast zijn € 70.000,- minder leges ontvangen voor de Wabo dan begroot en zijn er ca. € 80.000,- meer publicatiekosten gemaakt dan begroot. Ook zijn er € 151.500,- minder leges ontvangen voor de ‘Ontgrondingenwet’ dan begroot. Zie voor verdere toelichting op de leges Paragraaf 1. Provinciale heffingen – 3. Leges.

Verder zijn er niet-begrote inkomsten en uitgaven (o.a. juridische inzet) van dwangsommen milieu geweest wat per saldo een tekort oplevert van ca. € 40.000. In 2019 zijn openstaande vorderingen middels een dwangbevel gevorderd.

Tijdelijke budgetten
Er is een onderbesteding op het tijdelijk budget Oevers en Kaden van € 1,4 mln., de verklaring hiervoor is onder de tabel van de prestatie indicator gegeven.

Er is een onderbesteding op het tijdelijk budget Bodemconvenant van € 250.000,-. De dynamiek binnen het werkveld bodem heeft ervoor gezorgd dat niet alle projecten in 2019 tijdig zijn afgerond dan wel nog moeten starten.

Het restant van het saldo ad € 1,1 mln. is vastgelegd in verplichtingen in het kader van het regionaal programma Samenwerkingsovereenkomst Kaderrichtlijn Water (SOK) en het Deltaprogramma Zoetwater. Dit bedrag komt later tot uitbetaling, dit loopt via de reserve.

Reserves
Het niet-bestede saldo van € 375.000,- betreft het subsidieplafond voor de openstelling in het kader van het Europese POP-3 programma voor niet-productieve investeringen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Dit subsidieplafond zal later tot uitbetaling komen, dit loopt via de reserve.

Voorziening
Aan de voorziening Grondwaterwet is € 212.000,- meer toegevoegd dan begroot. In 2019 zijn er meer opbrengsten ontvangen uit de grondwaterbelasting dan begroot, dit is conform afspraken toegevoegd aan de voorziening.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bijdrage uitvoering taken BRZO bedrijven
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • Bodeminformatiebeheer
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Flankerend beleid wet bodembescherming
 • Friese Milieu Federatie
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • IPO bijdrage
 • Milieubeleidsplan
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Primaire waterkeringen
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • De Saiter
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Duurzaam Door
 • Erfafspoeling
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Jong leren eten
 • Kaderrichtlijn water
 • Klimaatenvelop 2019 veenweide
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Taskforce stikstof
 • Veenweidevisie
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Kaderrichtlijn water
 • Waddenfonds projecten
 • Reserves
 • Grondwaterplan
 • Voorzieningen
 • Actieplan geluid
 • Deltaprogramma Waddengebied
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Milieubeleidsplan
 • Ontgrondingenwet
 • Organisatie uitvoering nazorg
 • Primaire waterkeringen
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • Co-financiering koppelkansen IJsselmeerkust
 • De Saiter
 • Erfafspoeling
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Kaderrichtlijn water
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Oevers en kaden projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Veenweidevisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Grondwaterplan
 • Voorzieningen
 • Actieplan geluid
 • Deltaprogramma Waddengebied
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1
 • 0
 • 7.105
 • 17
 • 5
 • 44
 • 0
 • 373
 • 22
 • 57
 • 300
 • 22
 • 89
 • 125
 • 291
 • 378
 • 8.828
 • 172
 • 0
 • 671
 • 190
 • 25
 • 502
 • 442
 • 46
 • 94
 • 0
 • 191
 • 551
 • 73
 • 0
 • 1.630
 • 21
 • 4.608
 • 0
 • 0
 • 0
 • 744
 • 744
 • 20
 • 0
 • 146
 • 0
 • 166
 • 14.347
 • 0
 • 0
 • 43
 • 0
 • 0
 • 312
 • 355
 • 5
 • 0
 • 1
 • 14
 • 18
 • 350
 • 1
 • 175
 • 0
 • 18
 • 64
 • 644
 • 740
 • 740
 • 20
 • 0
 • 146
 • 0
 • 166
 • 1.905
 • 12.441
 • Begroting 2019
 • 13
 • 686
 • 6.588
 • 43
 • 4
 • 65
 • 0
 • 380
 • 55
 • 51
 • 397
 • 27
 • 63
 • 358
 • 262
 • 32
 • 9.023
 • 1.295
 • 233
 • 130
 • 142
 • 0
 • 612
 • 193
 • 225
 • 1.218
 • 2.345
 • 0
 • 2.525
 • 0
 • 0
 • 1.170
 • 0
 • 10.088
 • 375
 • 28
 • 403
 • 609
 • 609
 • 0
 • 45
 • 130
 • 0
 • 175
 • 20.297
 • 5
 • 0
 • 152
 • 26
 • 0
 • 112
 • 294
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 248
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 266
 • 608
 • 608
 • 0
 • 45
 • 130
 • 0
 • 175
 • 1.343
 • 18.955
 • Rekening 2019
 • 13
 • 683
 • 6.588
 • 27
 • 5
 • 54
 • 0
 • 379
 • 55
 • 51
 • 310
 • 17
 • 30
 • 428
 • 261
 • 553
 • 9.454
 • 1.007
 • 216
 • 73
 • 62
 • 0
 • 451
 • 200
 • 222
 • 458
 • 2.345
 • 0
 • 1.109
 • 0
 • 8
 • 1.149
 • 0
 • 7.300
 • 0
 • 28
 • 28
 • 821
 • 821
 • 105
 • 9
 • 147
 • 4
 • 264
 • 17.867
 • 3
 • 0
 • 12
 • 0
 • 49
 • 71
 • 136
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 18
 • 309
 • 0
 • 0
 • -41
 • 0
 • 0
 • 356
 • 809
 • 809
 • 105
 • 9
 • 147
 • 4
 • 264
 • 1.566
 • 16.301
 • Saldo 2019
 • 0
 • 3
 • 0
 • 16
 • -2
 • 10
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 87
 • 10
 • 33
 • -69
 • 1
 • -521
 • -431
 • 288
 • 17
 • 57
 • 80
 • 0
 • 161
 • -7
 • 3
 • 760
 • 0
 • 0
 • 1.416
 • 0
 • -8
 • 21
 • 0
 • 2.788
 • 375
 • 0
 • 375
 • -212
 • -212
 • -105
 • 36
 • -17
 • -4
 • -89
 • 2.430
 • 1
 • 0
 • 139
 • 26
 • -49
 • 41
 • 158
 • 0
 • -70
 • 0
 • 0
 • 0
 • -61
 • 0
 • 0
 • 41
 • 0
 • 0
 • -90
 • -202
 • -202
 • -105
 • 36
 • -17
 • -4
 • -89
 • -223
 • 2.654

Schoon water

Wat wilden we bereiken?

Ons doel is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet aan de normen. Daarmee zorgen we voor gezonde ecosystemen en kan het grond- en oppervlaktewater veilig gebruikt worden door burgers en voor economische activiteiten. Vervuiling wordt voorkomen. Om dit te bereiken blijven we de waterketen versterken. Dit doen we via het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 samen met Wetterskip, Vitens en de gemeenten.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten maatregelen te treffen om waterkwaliteitsdoelen te halen. De doelen moeten in 2027 gehaald zijn.  Hierbij gaat het zowel over grond- als oppervlaktewater. In het 4e Waterhuishoudingsplan is een maatregelenpakket opgenomen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.
Het gaat om inrichtingsmaatregelen die Wetterskip Fryslân uitvoert of die we meenemen in natuurinrichtingsprojecten.  Daarnaast werken we samen met LTO en het Wetterskip KRW-aan het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma bestaat uit een aantal werkpakketten gericht op vermindering toevoer naar het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof. In 2016 hebben we een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met LTO en Wetterskip over de inzet van elk van de partners in dit programma.

Met Vitens geven we uitvoering aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.

Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Milieu

Wat wilden we bereiken?

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is “een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren” om dat te bereiken is het nodig om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen.
Deze hoofddoelstelling heeft haar oorsprong in het Frysk Miljeuplan 2015-2016 en is nog steeds actueel. In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten provincies verplicht een Omgevingsvisie vaststellen (zie ook beleidsveld 3.5 Transitie omgevingswet/visie). Al het strategisch beleid uit de plannen voor de fysieke leefomgeving wordt in deze nieuwe Omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van het milieubeleid. Er worden onder het regime van de Omgevingswet geen aparte plannen voor delen van de fysieke leefomgeving meer opgesteld.

Het milieubeleid wordt via twee sporen uitgevoerd. De eerste is Slim Milieubeheer, uitvoering van de wettelijke omgevingstaken, en het tweede is Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving.

Slim Milieubeheer

Dit spoor bevat de wettelijke omgevingstaken. Met de uitwerking van dit spoor willen we bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen. Sommige wettelijke normen zijn uitgewerkt in bestuurlijke afspraken. De nadruk in dit spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bestaande omgevingsknelpunten moeten worden teruggebracht en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. De uitvoering van de wettelijke taken ligt primair bij de FUMO. Uitvoering van Wabo/Brzo 2015 taken bij de Brzo bedrijven gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Groningen in Noord-Nederland. Het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid (FUOV) 2015-2018 is afgelopen, maar wordt voor 2019 en 2020 nog voortgezet op basis van de Impuls Omgevings Veiligheid voor 2019. In de loop van 2020 wordt duidelijk op welke wijze deze landelijke middelen omgezet worden naar structurele financiering.
Uit de monitoringsrapportage Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 bleek dat het aantal knelpunten de afgelopen jaren steeds verder teruggebracht zijn. Het Frysk Miljeuplan/Beleidsbrief Milieu is integraal opgenomen in de Ontwerp-Omgevingsvisie. Deze ligt ter inzage van 4 november 2019 tot en met 16 december 2019. Zie ook beleidsveld 3.5 – Transitie Omgevingswet/visie.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving

Wat wilden we bereiken?

Het Frysk Milieuplan 2015-2016 wordt in 2019 beleidsmatig vervangen door de Omgevingsvisie. De resterende acties en maatregelen van spoor 2 uit het Frysk Milieuplan 2015-2016 zijn in het jaar 2018 afgerond. Daarnaast zijn In de afgelopen jaren een aantal onderdelen ook wat betreft doelen en prestatie indicatoren uit het Frysk Milieuplan 2015-2016 doorontwikkeld en opgenomen in drie andere opgaven, te weten;
– Energietransitie (zie 3.4 Energietransitie)
– Circulaire economie (zie 4.1 Innovatie en Circulaire Economie)
– Landbouw en Voedseltransitie (zie 3.2 Landbouw)

Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina