Programma 3: Omgeving

3.5 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen. 

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
 • Wij stellen de MER op voor de omgevingsvisie.
 • Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
 • We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld
MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie opgesteld

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 0
 • 100
 • Begroting 2018
 • 200
 • 0
 • 200
 • Begroting 2019
 • 150
 • 0
 • 150
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Het betreft hier het tijdelijke budget Omgevingsvisie.

 • Specificatie Exploitatie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2018
 • 200
 • 200
 • 200
 • Begroting 2019
 • 150
 • 150
 • 150
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022

 

Eerste bestuursrapportage

Print deze pagina