Programma 3: Omgeving

3.5 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen. 

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
 • Wij stellen de MER op voor de omgevingsvisie.
 • Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
 • We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld
MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie opgesteld

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 0
 • 100
 • Begroting 2018
 • 200
 • 0
 • 200
 • Begroting 2019
 • 150
 • 0
 • 150
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Het betreft hier het tijdelijke budget Omgevingsvisie.

 • Specificatie Exploitatie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2018
 • 200
 • 200
 • 200
 • Begroting 2019
 • 150
 • 150
 • 150
 • Begroting 2020
 • Begroting 2021
 • Begroting 2022

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER op voor de omgevingsvisie.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

1. Bedrag wordt niet volledig benut vanwege uitstel behandeling Ontwerp-Omgevingsvisie in Provinciale Staten.
4. Beleid: Er hoeft vanuit informatievoorziening perspectief geen nieuw beleid ontwikkeld te worden ten bate van de inrichting van de vernieuwde informatievoorziening. Gegevensmanagement moet verder ontwikkeld en op een hoger niveau gebracht worden ten bate van de informatieleveringen naar het DSO. Echter is dit aspect geen onderdeel van het inrichten van digitale systemen. Belangrijk aandachtspunt en risico is dat de benodigde landelijke standaarden nog in ontwikkeling zijn en achter lopen op planning. Dit heeft doorwerking op de interne planning.
4. Tijd: De ontwikkeling van de landelijke standaarden loopt achter op de omgevingswet programma planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld
MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie opgesteld

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER op voor de omgevingsvisie.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

3. Er is een start gemaakt met het opstellen van de omgevingsverordening. Door vertraging in de oplevering van de landelijke publicatiestandaarden is het onzeker of de deadline kan worden gehaald.

4. Het programma zit in de opstartfase. Alle ruimtelijke plannen moeten digitaal raadpleegbaar zijn op een landelijke website. Om dat technisch mogelijk te maken moet op landelijk niveau software ontwikkeld worden. Dit heeft vertraging opgelopen, waardoor de tijd om de voorzieningen te realiseren steeds korter wordt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld
MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie opgesteld

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Ons streven was een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie, onder andere van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie is behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld Ontwerp vastgesteld
MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie MER Omgevingsvisie opgesteld MER is opgesteld

Toelichting:

In september 2019 is de ontwerp omgevingsvisie vastgesteld. Daarna volgde de wettelijke zienswijzeperiode. Hierdoor wordt de definitieve omgevingsvisie in 2020 vastgesteld.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • 150
 • 250
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • -100
 • 0
 • Rekening 2019
 • 66
 • 66
 • 0
 • 66
 • -100
 • -34
 • Saldo begroting en rekening
 • 34
 • 34
 • 0
 • 34
 • 0
 • 34

Toelichting:

Tijdelijke budgetten
De vrijval op de tijdelijke budgetten van € 34.000,- is ontstaan doordat minder aanvullende onderzoeken, informatiebijeenkomsten en communicatie-uitingen nodig bleken voor de Omgevingsvisie dan aanvankelijk begroot.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 100
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • Begroting 2019
 • 100
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • Rekening 2019
 • 66
 • 66
 • 66
 • 0
 • 66
 • Saldo 2019
 • 34
 • 34
 • 34
 • 0
 • 34

Wat heeft het gekost?

 

Print deze pagina