Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 26 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 mln in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 12 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50-60 deelnemers = 20 fte
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeids-markt conform quotumwet 16-20fte

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget (SPP3.0)
 • - salarissen
 • - inhuur
 • - kadernota 2019
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - Generatiepact
 • - Maatregelen SPP
 • - overig
 • Subtotaal
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten*
 • - Bijdrage vanuit projecten
 • - Reservering hogere bijdrage
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 53.585
 • 19.019
 • 72.604
 • 167
 • 1.532
 • 1.699
 • -9.995
 • -9.995
 • 64.308
 • 2.197
 • 9.788
 • 11.985
 • 52.323
 • Begroting 2018
 • 54.684
 • 17.700
 • 72.384
 • 2.048
 • 3.138
 • 5.186
 • -16.154
 • 1.974
 • -14.181
 • 63.389
 • 673
 • 0
 • 673
 • 62.716
 • Begroting 2019
 • 51.516
 • 12.384
 • 80
 • 63.980
 • 1.000
 • 2.790
 • 3.790
 • -11.028
 • 4.658
 • -6.371
 • 61.399
 • 214
 • 0
 • 214
 • 61.186
 • Begroting 2020
 • 49.180
 • 1.116
 • 70
 • 50.365
 • 2.790
 • 2.790
 • -8.546
 • 4.951
 • -3.595
 • 49.560
 • 186
 • 0
 • 186
 • 49.374
 • Begroting 2021
 • 47.778
 • 540
 • 60
 • 48.378
 • 2.790
 • 2.790
 • -6.908
 • 4.344
 • -2.565
 • 48.603
 • 186
 • 0
 • 186
 • 48.417
 • Begroting 2022
 • 46.644
 • 1.729
 • 60
 • 48.433
 • 2.790
 • 2.790
 • -5.740
 • 4.878
 • -862
 • 50.361
 • 186
 • 0
 • 186
 • 50.175

Toelichting:

De hierboven gepresenteerde cijfers hebben betrekking op prijspeil 2018 oftewel de CAO stijging 2019 is hierin nog niet verwerkt.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij meer dekking vanuit het tijdschrijven op projecten ramen dan in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. Deze hogere bijdrage is in de begroting 2019 als gereserveerd opgenomen om de volgende redenen:

 • In het begrotingsproces is de verwerking van de bijdrage vanuit de projecten niet correct uitgevoerd. Dit is uit de interne kwaliteitstoets naar voren gekomen, maar kon niet meer verwerkt worden in de begroting zelf. Bij het statenstuk is daarom de 1e begrotingswijziging 2019 gevoegd waarmee de begroting hiervoor wordt aangepast. De hogere begrote bijdrage wordt daarmee aanzienlijk verlaagd. Dit heeft verder geen effect op het begrotingssaldo omdat hiermee nog geen rekening was gehouden. We gaan onderzoeken hoe het begrotingsproces verbeterd kan worden zodat dit soort correcties voorkomen kunnen worden.
 • De extra bijdrage moet nog wel gerealiseerd worden door de daadwerkelijke inzet van personeel, deze zal altijd (positief of negatief) afwijken van de begroting.

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Capaciteitsbudget uitvoering kadernota
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 80
 • 80
 • 2020
 • 70
 • 70
 • 2021
 • 60
 • 60
 • 2022
 • 60
 • 60

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het voor 2019 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een beperkte inzet van externe inhuur.
5 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO 2019-2020 gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
6 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Toelichting:

Ad 1. In het kader van organisatieontwikkeling en Strategische personeelsplanning zal beleid en gerichte maatregelen worden gekozen om dit te kunnen realiseren de komende jaren.
Ad 4. Sturing op beperkte inzet van inhuur blijft noodzakelijk. Hiertoe is een capaciteitsplan voor 2018-2022 opgezet vanuit de portfolios.
Ad 6. Kan een bijdrage leveren in het realiseren van Strategische personeelsplanning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4,5%
Inhuur Omvang externe inhuur 12,4 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 60-70 deelnemers = 20 fte
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeidsmarkt conform quotumwet 16-20fte

Toelichting:

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Tweede bestuursrapportage

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte en omvang inhuur geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee wilden we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kon worden afgebouwd. De inhuur diende aan het eind van de coalitieperiode (2019) minimaal met de helft te zijn verminderd tot een bedrag van maximaal € 12,4 mln.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Inhuur
 • Realisatie 2018
 • 18.404
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 11.816
 • Rekening 2019
 • 13.168
 • Saldo begroting en rekening
 • -1.352

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Inhuur derden
Inhuur van derden is nodig voor een flexibele bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat vaste werkzaamheden worden uitgevoerd door vaste medewerkers en dat inhuur plaats kan vinden bij pieken in werkzaamheden, specifieke/specialistische taken waarbij kennis van buiten nodig is en bij vervanging wegens ziekte. De organisatie heeft in het vorige coalitieakkoord als opdracht meegekregen de omvang van inhuur in deze periode te halveren naar € 12,4 mln. In het capaciteitsbudget is dit richtinggevend, maar sturen we op het totale capaciteitsbudget en kijken vooral naar het takenpakket en de gewenste verhouding tussen (tijdelijk) provinciaal dienstverband en inhuur derden.

Hieronder is de omvang van de externe inhuur ten opzichte van de begroting 2019 en de realisatie 2018 in beeld gebracht.

Print deze pagina