Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan De provincie voldoet volledig aan de wettelijke eisen rondom de BGT.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data in het kader van de Friese energiestrategie
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Externe capaciteit verminderd met 80%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 11.828
 • 582
 • 11.246
 • Begroting 2018
 • 11.590
 • 164
 • 11.426
 • Begroting 2019
 • 12.076
 • 150
 • 11.926
 • Begroting 2020
 • 12.797
 • 150
 • 12.647
 • Begroting 2021
 • 13.521
 • 150
 • 13.371
 • Begroting 2022
 • 14.044
 • 150
 • 13.894

Toelichting:

Het betreft hier de niet personeels gebonden bedrijfsvoeringskosten waaronder huisvesting, automatisering, opleiding en overige facilitaire zaken.
Net als bij het beleidsveld mensen is ook hierbij sprake van een bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten vanuit projecten. Deze moet als negatieve last verantwoord worden. Zie verder de toelichting onder het beleidsveld 6.1

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Systemen voor omgevingswet
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Overhead
 • Realisatie 2017
 • 11
 • 43
 • 42
 • 36
 • 132
 • 63
 • 716
 • 24
 • 803
 • 228
 • 228
 • 10.665
 • 10.665
 • 11.828
 • 9
 • 5
 • 13
 • 569
 • 569
 • 582
 • 11.246
 • Begroting 2018
 • 5
 • 28
 • 68
 • 52
 • 8.777
 • 5
 • 8.935
 • 250
 • 1.587
 • 590
 • 2.427
 • 228
 • 228
 • 11.590
 • 159
 • 5
 • 164
 • 164
 • 11.426
 • Begroting 2019
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 10.938
 • 5
 • 11.098
 • 550
 • 200
 • 750
 • 228
 • 228
 • 12.076
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 11.926
 • Begroting 2020
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 12.208
 • 5
 • 12.369
 • 200
 • 200
 • 228
 • 228
 • 12.797
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 12.647
 • Begroting 2021
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 13.133
 • 5
 • 13.293
 • 228
 • 228
 • 13.521
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 13.371
 • Begroting 2022
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 13.655
 • 5
 • 13.816
 • 228
 • 228
 • 14.044
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 13.894

Eerste bestuursrapportage

Print deze pagina