Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefúljehâlder: Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2016 (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Bedrijfsvoeringsvisie provincie Fryslân (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Voor 2019 en volgende jaren zijn in ontwikkeling Organisatievisie document en Strategisch personeelsplan voor de periode 2019 – 2023.

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • - capaciteitsbudget
 • - overige personele budgetten
 • - reservering hogere bijdrage
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - Mensen
 • - Middelen
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 72.604
 • 1.699
 • 15.209
 • 89.512
 • -9.995
 • -3.381
 • 76.137
 • 12.567
 • 63.569
 • Begroting 2018
 • 72.384
 • 5.186
 • 1.974
 • 17.564
 • 97.108
 • -16.154
 • -5.974
 • 74.979
 • 837
 • 74.142
 • Begroting 2019
 • 63.980
 • 3.790
 • 4.658
 • 15.892
 • 88.320
 • -11.028
 • -3.816
 • 73.475
 • 363
 • 73.112
 • Begroting 2020
 • 50.365
 • 2.790
 • 4.951
 • 15.464
 • 73.570
 • -8.546
 • -2.667
 • 62.357
 • 336
 • 62.022
 • Begroting 2021
 • 48.378
 • 2.790
 • 4.344
 • 15.439
 • 70.951
 • -6.908
 • -1.918
 • 62.124
 • 336
 • 61.788
 • Begroting 2022
 • 48.433
 • 2.790
 • 4.878
 • 15.418
 • 71.519
 • -5.740
 • -1.374
 • 64.404
 • 336
 • 64.068

Toelichting:

In 2017 zijn bij de baten een deel van de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten verantwoord voor een bedrag van € 9,8 miljoen.
Een nadere toelichting wordt gegeven bij de beleidsvelden.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen
 • - capaciteitsruimte
 • - aanvullende capaciteit
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - generatiepact
 • - overig
 • Subtotaal
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 48.234
 • 9.582
 • 12.374
 • 70.189
 • 402
 • 4.561
 • 4.963
 • 16.929
 • 92.082
 • -12.486
 • -3.177
 • -15.663
 • 76.418
 • 466
 • 150
 • 616
 • 616
 • 75.802
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -180
 • -180
 • -257
 • -437
 • 235
 • 165
 • 400
 • -37
 • -181
 • 0
 • -181
 • -181
 • 144
 • Realisatie per 1-4
 • 13.373
 • 0
 • 2.282
 • 15.655
 • 4
 • 555
 • 559
 • 3.993
 • 20.207
 • -3.648
 • -355
 • -4.003
 • 16.204
 • 21
 • 61
 • 83
 • 83
 • 16.121
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 9.114
 • 9.114
 • 0
 • 440
 • 440
 • 3.237
 • 12.791
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.791
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.791
 • Saldo
 • 34.862
 • 9.582
 • 978
 • 45.421
 • 398
 • 3.386
 • 3.784
 • 9.442
 • 58.646
 • -8.604
 • -2.657
 • -11.261
 • 47.386
 • 264
 • 89
 • 353
 • 353
 • 47.033

Toelichting:

Het capaciteitsbudget wordt ingezet voor zowel provinciaal personeel als voor externe inhuur. De capaciteit wordt toegekend op basis van de werkelijke bezetting waarbij een deel van het inhuurbudget pas vrijgegeven wordt door de algemeen directeur als het provinciaal personeel voldoende is ingezet. De capaciteitsruimte is het gedeelte van het capaciteitsbudget die nog niet concreet is toebedeeld en die voor een deel nog bestaat uit ruimte voor externe inhuur. De vrijgegeven inhuur betreft de post aanvullende capaciteit.
De bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten moeten vanuit onze voorschriften (BBV) als negatieve last worden verantwoord. De bijdrage wordt door het tijdschrijven op deze projecten gerealiseerd. Dit betreft de salariscomponent (mensen) en de overheadcomponent (middelen).

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 37.570
 • 37.379
 • 74.949
 • 220
 • 12
 • 1.238
 • 1.469
 • 76.418
 • 271
 • 345
 • 616
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 616
 • 75.802
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -47
 • 510
 • 463
 • -500
 • -500
 • -37
 • -181
 • -181
 • -181
 • 144
 • Realisatie per 1-4
 • 342
 • 15.785
 • 16.127
 • 5
 • 0
 • 72
 • 77
 • 16.204
 • 7
 • 76
 • 83
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 83
 • 16.121
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 356
 • 12.417
 • 12.773
 • 8
 • 0
 • 11
 • 18
 • 12.791
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.791
 • Saldo
 • 36.826
 • 9.686
 • 46.513
 • -293
 • 12
 • 1.154
 • 873
 • 47.386
 • 265
 • 269
 • 534
 • 0
 • 0
 • -181
 • -181
 • 353
 • 47.033

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • - capaciteitsbudget
 • - generatiepact
 • - overig
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen
 • - middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen
 • - middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 74.680
 • 902
 • 477
 • 16.622
 • 92.681
 • -11.368
 • -3.972
 • 77.341
 • 293
 • 150
 • 443
 • 76.897
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 135
 • 61
 • 0
 • -170
 • 26
 • -61
 • -54
 • -89
 • 0
 • 0
 • -89
 • Realisatie per 1-9
 • 44.389
 • 452
 • 1.130
 • 10.235
 • 56.206
 • -6.608
 • -1.270
 • 48.328
 • 486
 • 163
 • 648
 • 47.680
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 4.924
 • 0
 • 449
 • 2.132
 • 7.505
 • 0
 • 0
 • 7.505
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.505
 • Saldo
 • 25.502
 • 510
 • -1.102
 • 4.085
 • 28.995
 • -4.821
 • -2.756
 • 21.419
 • -192
 • -13
 • -205
 • 21.624

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 75.721
 • 99
 • 75.820
 • 778
 • 525
 • 228
 • -11
 • 1.520
 • 77.341
 • 443
 • 0
 • 443
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 443
 • 76.897
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -99
 • -99
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 11
 • -89
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -89
 • Realisatie per 1-9
 • 47.352
 • 0
 • 47.352
 • 300
 • 448
 • 228
 • 0
 • 976
 • 48.328
 • 648
 • 0
 • 648
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 648
 • 47.680
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 7.326
 • 0
 • 7.326
 • 179
 • 0
 • 0
 • 0
 • 179
 • 7.505
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.505
 • Saldo
 • 21.043
 • 0
 • 21.043
 • 299
 • 77
 • 0
 • 0
 • 376
 • 21.419
 • -205
 • 0
 • -205
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -205
 • 21.624

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

We willen een organisatie die opgavengestuurd werkt, zodat we in staat zijn om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te houden. De inhuur diende aan het eind van de coalitieperiode (2019) minimaal met de helft te zijn verminderd tot een bedrag van maximaal € 12,4 mln.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2019 (PS juni 2018)
Organisatievisie provincie Fryslân (PS 2018, ter informatie)
Strategisch personeelsbeleid (PS november 2018)

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Mensen
6.2 Middelen

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • -133
 • 68.347
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 78.152
 • 1.243
 • 76.909
 • 2.188
 • 79.097
 • Rekening 2019
 • 73.999
 • 4.365
 • 69.635
 • 6.668
 • 76.303
 • Saldo begroting en rekening
 • 4.153
 • -3.121
 • 7.274
 • -4.480
 • 2.794

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 58.084
 • 12.473
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 65.672
 • 12.481
 • 78.152
 • 1.093
 • 150
 • 1.243
 • 76.909
 • Rekening 2019
 • 60.525
 • 13.474
 • 73.999
 • 1.920
 • 2.445
 • 4.365
 • 69.635
 • Saldo 2019
 • 5.146
 • -994
 • 4.153
 • -826
 • -2.295
 • -3.121
 • 7.274

Hieronder is het overzicht verder uitgesplitst waarmee respectievelijk inzicht wordt gegeven in:
– het capaciteitsbudget
– het totale bedrijfsvoeringsbudget
– de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
– de bijdrage van derden
In het overzicht is aangegeven welke onderdelen betrekking hebben op beleidsveld 6.1 mensen of 6.2 middelen. Bij de betreffende beleidsvelden is daarom geen financieel overzicht meer opgenomen.

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • Generatiepact
 • Organisatie van de toekomst, nieuwe deelnemers generatiepact
 • Overig
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • Mensen
 • Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Mensen
 • Middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Vorming
 • Beschikking
 • Totaal mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 73.122
 • -803
 • 1.195
 • 713
 • 16.197
 • 90.424
 • -15.964
 • -3.902
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • 3.161
 • 3.294
 • -133
 • 68.347
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 74.890
 • 462
 • 500
 • 1.277
 • 16.289
 • 93.418
 • -11.457
 • -3.809
 • 78.152
 • 1.093
 • 150
 • 1.243
 • 76.909
 • 2.933
 • 745
 • 2.188
 • 79.097
 • Rekening 2019
 • 68.846
 • -170
 • 637
 • 1.499
 • 15.865
 • 86.677
 • -10.287
 • -2.391
 • 73.999
 • 1.920
 • 2.445
 • 4.365
 • 69.635
 • 7.396
 • 728
 • 6.668
 • 76.303
 • Saldo begroting en rekening
 • 6.043
 • 632
 • -137
 • -222
 • 425
 • 6.742
 • -1.171
 • -1.418
 • 4.153
 • -826
 • -2.295
 • -3.121
 • 7.274
 • -4.463
 • 17
 • -4.480
 • 2.794

Toelichting:

Verantwoording 2019 versus 2018:
De indeling van deze tabel wijkt af ten opzichte van de tabel opgenomen in programma 6 in de jaarstukken 2018. Er is voor deze nieuwe indeling gekozen omdat er interpretatieverschillen in definities zijn ontstaan en om de aansluiting met de reserve capaciteit (die ingesteld is bij de begroting 2020) te krijgen. Daarnaast sluit deze tabel aan bij de tabel zoals die is opgenomen in de begroting 2020.

Mensen:
Het totale capaciteitsbudget 2019 bedroeg € 74,9 mln. bestaande uit € 57,9 mln. voor salarissen, € 11,8 mln. beschikbaar voor externe inhuur en € 5,2 mln. overige personeelsbudgetten waaronder een budget voor knelpunten in de capaciteit gedurende het jaar, een post voor frictiekosten en overige kleinere posten. Gedurende het jaar is er door de directie gestuurd op de noodzakelijk krimp van de organisatie van 2019 en verder. Deze sturing heeft ertoe geleid dat er in 2019 een onderbesteding van € 6,0 mln. is ontstaan op het capaciteitsbudget bestaande uit € 3,5 mln. op salarissen en inhuur en € 2,5 mln. op de overige bedrijfsvoeringskosten waaronder frictiekosten en het wachtgeld voormalig personeel.

Voor de regeling generatiepact was er in 2019 een tijdelijk budget beschikbaar. Door de toename aan deelnemers aan het einde van het jaar (vanwege het stopzetten van de regeling), laat dit budget een tekort zien. Deelname is gestart vanaf 1 maart 2017 en was mogelijk tot en met 31 december 2019. Uiteindelijk hebben 75 personen hiervan gebruik gemaakt. Voor de uitbetaling in de komende jaren is een bestemmingsreserve ingesteld. Het saldo op de post generatiepact vormt de toevoeging aan de bestemmingsreserve generatiepact.

Aan inkomsten van derden is € 0,8 mln. meer ontvangen. Dit heeft met name betrekking op ontvangsten voor detachering van provinciale medewerkers en uitvoering van werken voor derden.

Aan de projecten waaraan ambtelijke uren worden toegerekend is minder tijd geschreven dan voorzien. Hierdoor is de dekking van de bedrijfsvoeringskosten € 1,2 mln. lager. De belangrijkste reden hiervoor is dat bij wisselingen (veelal inhuur) het moeilijk is nieuw personeel te vinden. Dit wordt vaak gedurende enkele maanden opgevangen binnen de betreffende projectorganisatie. Voor inhuur is de provincie niet altijd de meest aantrekkelijke werkgever. Daarnaast zijn er door de PFAS en PAS (stikstof) problematiek minder projecten uitgevoerd. Zie hiervoor ook programma 2.

Middelen:
Binnen middelen is er een overschot op facilitaire zaken van € 0,5 mln., op de afschrijvingslasten van € 0,6 mln. en diverse overige middelen budgetten € 0,3 mln. Ook het persoonlijk opleidingsbudget laat een saldo van € 0,5 mln zien. Eerder werd dit saldo aan de voorziening gedoteerd. In overleg met de accountant is deze voorziening echter vrijgevallen, waardoor dit saldo nu aan de exploitatie wordt toegevoegd.

Daartegenover laat het centrale opleidingsbudget, financiën & personeelszaken en informatievoorziening een tekort zien van respectievelijk € 0,2 mln., € 0,4 mln. en € 0,9 mln. Het totale saldo op het onderdeel middelen (exclusief mutatie reserves) bedraagt daarmee € 0,4 mln. positief.

De onderschrijding op de afschrijvingslasten wordt veroorzaakt doordat er nog geen vervangingsinvesteringen zijn gedaan op de reeds afgeschreven onderdelen. Verder is er afgelopen jaar minder onderhoud gepleegd waardoor de budgetten op facilitaire zaken en overige middelen niet volledig zijn benut.

We zien dat het persoonlijk opleidingsbudget (POB) nog weinig wordt benut. Daarentegen laat het centraal opleidingsbudget een tekort zien. Hieruit blijkt dat de opleidingen die worden gevolgd, vooral als centraal worden bestempeld. Dit betreft o.a. de uitgaven van het MD traject, diverse forse studiekosten tot operator, coach e.d.. Het tekort op financiën & personeelszaken kent vele kleine afwijkingen. De grootste afwijkingen is het participatiebudget. Er zijn wel loonkosten gemaakt die vallen onder dit budget, er zijn echter geen kosten begroot. Dit is in 2020 hersteld. Daarnaast laat de post vergoeding woon-werkverkeer een tekort zien. Deze kosten zijn toegenomen o.a. door het afspreken van een vaste vergoeding voor de buitendienst ter vervanging van voorheen de declaraties koffiegeld. Tot slot wordt hier de algemene post personeelszaken genoemd. Die wordt overschreden door de extra inzet van een medewerker.

Bij de baten van het budget middelen is een fors positief saldo ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door het opheffen van de voorziening groot onderhoud. Bij ingebruikname van het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt is voor het groot onderhoud een voorziening ingesteld. Na overleg met de accountant blijkt dat een bestemmingsreserve beter past bij de werkwijze die de provincie hanteert om de kosten van genoemd onderhoud te egaliseren over meerdere jaren. Het omzetten van een voorziening in een bestemmingsreserve is een stelselwijziging. In de jaarrekening 2019 leidt deze wijziging tot een vrijval van de voorziening van circa € 1,7 miljoen. Dit bedrag wordt bij de bestemming van het resultaat teruggevraagd voor de vorming van de bestemmingsreserve. Deze stelselwijziging is aan PS voorgelegd en conform verwerkt in de jaarrekening 2019. Daarnaast valt, ook na overleg met de accountant, de voorziening POB vrij. Dit omvat een bedrag van ongeveer € 0,5 miljoen.

Mutatie reserves:
Reserve capaciteit
De totale onderbesteding op het onderdeel mensen bedraagt € 6,0 mln. In het Bestuursakkoord 2019-2023 is voorgesteld om een totaalbudget voor de bedrijfsvoering te bepalen voor de jaren 2019 t/m 2023 in plaats van een jaarlijks budget. Dit heeft geresulteerd in de vorming van de bestemmingsreserve capaciteit bij de begroting 2020. Conform dit PS-besluit is het saldo capaciteitsbudget 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve capaciteit 2019-2023. De toevoeging betreft de saldi van:

–  salarissen en inhuur                                                              3,5 mln.
–  overige bedrijfsvoeringskosten (o.a. frictiekosten en
wachtgeld voormalig personeel)                                               2,5 mln.
–  generatiepact en participatiebanen *)                               -/- 0,3 mln.
–  bijdrage bedrijfsvoering vanuit projecten (tijdschrijven)    -/- 1,2 mln.
–  inkomsten *)                                                                           0,7 mln.
Totaal                                                                                         5,2 mln.

*) bij het besluit van PS over de instelling van de bestemmingsreserve capaciteit zijn deze posten niet expliciet benoemd. Echter deze posten zijn direct gerelateerd aan personeel en liggen daarmee in de lijn van de gedachte, die PS had bij het in leven roepen van deze reserve. Daarom zijn deze posten ten gunste/ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

Reserve kapitaallasten
Doordat er minder uren toegerekend zijn aan projecten, wordt er vanuit het bedrijfsvoeringsbudget ook minder toegevoegd aan de dekkingsreserve. Aan de hand van de begroting zou er € 2,6 mln. toegevoegd worden aan de dekkingsreserve vanuit het bedrijfsvoeringsbudget. Dat is € 1,4 mln. minder geworden omdat er minder uren toegerekend zijn aan de projecten.

Reserve generatiepact
Zoals hiervoor aangegeven is het saldo op het budget generatiepact toegevoegd aan de bestemmingsreserve generatiepact.

 

 • GS budgetautorisatie beleidsveld 6.1
 • Lasten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Structurele budgetten
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Generatiepact
 • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
 • Nog beschikbaar voor knelpunten
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie beleidsveld 6.2
 • Lasten
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Systemen voor omgevingswet
 • Tijdelijke budgetten
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Implementatieplan zelfvoorzienende provincie
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1
 • 39.186
 • 126
 • 3
 • 39.317
 • 0
 • 0
 • 17.168
 • -803
 • 0
 • 0
 • 1.195
 • 335
 • 873
 • 18.768
 • 58.084
 • 42
 • 17
 • 59
 • 732
 • 183
 • 873
 • 1.788
 • 1.847
 • 56.237
 • Realisatie 2018
 • 51
 • 38
 • 55
 • 36
 • 6
 • 4
 • 190
 • 19
 • 19
 • 228
 • 0
 • 287
 • 125
 • 545
 • 11.080
 • 12.264
 • 12.473
 • 10
 • 2
 • 0
 • 11
 • 0
 • 219
 • 0
 • 219
 • 231
 • 12.242
 • Begroting 2019
 • 6
 • 37.413
 • 575
 • 0
 • 37.994
 • 12
 • 12
 • 20.864
 • 462
 • 51
 • 816
 • 500
 • 4.085
 • 888
 • 27.666
 • 65.672
 • 67
 • 18
 • 85
 • 121
 • 0
 • 888
 • 1.008
 • 1.093
 • 64.578
 • Begroting 2019
 • 5
 • 28
 • 69
 • 32
 • 0
 • 5
 • 140
 • 220
 • 220
 • 228
 • 30
 • 359
 • 58
 • 0
 • 11.446
 • 12.121
 • 12.481
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 145
 • 0
 • 145
 • 150
 • 12.331
 • Rekening 2019
 • 4
 • 37.413
 • 167
 • 1
 • 37.585
 • 0
 • 0
 • 21.211
 • -170
 • 51
 • 0
 • 637
 • 255
 • 956
 • 22.940
 • 60.525
 • 48
 • 17
 • 65
 • 771
 • 128
 • 956
 • 1.855
 • 1.920
 • 58.605
 • Rekening 2019
 • 57
 • 51
 • 52
 • 26
 • 0
 • 4
 • 191
 • 98
 • 98
 • 228
 • 0
 • 213
 • 57
 • 0
 • 12.688
 • 13.185
 • 13.474
 • 0
 • 7
 • 8
 • 15
 • 1.648
 • 258
 • 525
 • 2.430
 • 2.445
 • 11.029
 • Saldo 2019
 • 2
 • 0
 • 408
 • -1
 • 409
 • 12
 • 12
 • -347
 • 632
 • 0
 • 816
 • -137
 • 3.830
 • -69
 • 4.726
 • 5.146
 • 20
 • 1
 • 20
 • -650
 • -128
 • -69
 • -847
 • -826
 • 5.973
 • Saldo 2019
 • -52
 • -23
 • 17
 • 6
 • 0
 • 1
 • -51
 • 122
 • 122
 • 0
 • 30
 • 146
 • 1
 • 0
 • -1.242
 • -1.064
 • -994
 • 0
 • -7
 • -3
 • -10
 • -1.648
 • -113
 • -525
 • -2.285
 • -2.295
 • 1.301

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2019
 • 7
 • 0
 • 100
 • 107
 • uitgaven
 • 21
 • 191
 • 486
 • 697
 • bijdragen derden
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 28
 • 191
 • 586
 • 804

Toelichting:

Het betreft hier de investeringen van het provinciehuis en automatiseringsprojecten.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R.Generatiepact
 • R. Capaciteit 2019-2023
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.909
 • 0
 • toevoeging
 • 627
 • 5.181
 • aanwending
 • 457
 • 0
 • Stand per 31-12-2019
 • 2.079
 • 5.181

Toelichting:

Reserve Generatiepact
Deelname aan de regeling generatiepact was mogelijk vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2019. Uiteindelijk hebben 75 personen hiervan gebruik gemaakt. Voor de uitbetaling in de komende jaren is een bestemmingsreserve ingesteld.

Reserve capaciteit 2019-2023
In het Bestuursakkoord 2019-2023 is voorgesteld om een totaalbudget voor de bedrijfsvoering te bepalen voor de jaren 2019 t/m 2023 in plaats van een jaarlijks budget. Dit heeft geresulteerd in de vorming van de bestemmingsreserve capaciteit. In 2019 is conform afspraken voor het eerst het saldo capaciteitsbudget toegevoegd aan de reserve. Zie hiervoor ook de financiële toelichting bij het kopje Mensen hierboven.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen € 1.000,-
 • V. Groot onderhoud gebouwen
 • V. Vrijwillige mobiliteit personeel
 • V. Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)
 • Stand per 1-1-2019
 • 1.420
 • 395
 • 525
 • toevoeging
 • 228
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 1.648
 • 91
 • 525
 • Stand per 31-12-2019
 • 0
 • 304
 • 0

Toelichting:

Voorziening groot onderhoud
Bij ingebruikname van het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt is voor het groot onderhoud een voorziening ingesteld. In de jaarrekening van 2019 hebben we de voorzieningen vrij laten vallen ten gunste van het resultaat. Met de accountant is overeengekomen dat deze voorziening tijdelijk omgezet mag worden naar een bestemmingsreserve. Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de vorming van de bestemmingsreserve voor onderhoud. Na een nadere analyse van de benodigde middelen voor de programmering onderhoud, zal een vertaling plaatsvinden naar de benodigde hoogte van de voeding van de voorziening c.q. reserve.

Vrijwillige mobiliteit personeel
Deze voorziening betreft de voorloper van het generatiepact (60+ regeling). Deze voorziening is opgenomen, omdat er een risico bestaat dat de belastingdienst de regeling bij een controle aanmerkt als regeling vervroegde uittreding (RVU), waarbij een heffing van 52% wordt geheven bij de provincie als werkgever. De belastingdienst kan tot uiterlijk 5 jaar na het aangaan van de regeling een heffing opleggen. Is er na vijf jaar geen heffing opgelegd bij een van de regelingen, dan kan dat deel van de voorziening vrij vallen. In 2019 valt er € 91.000 vrij.

Voorziening persoonlijk ontwikkelbudget (POB)
Deze voorziening betreft de gelden voor het Persoonlijk Ontwikkelbudget van de provinciemedewerkers. Conform de CAO heeft elke medewerker een POB van € 5.000 per vijf jaar (vanaf 1 januari 2018). Het budget dat eerder niet werd besteed, werd toegevoegd aan de voorziening omdat de medewerker nog drie jaar aanspraak kan maken op het budget. In overleg met de accountant is besloten het bedrag in deze voorziening nu vrij te laten vallen, omdat er geen verplichtingen tegenover staan. Wij verwachten dat het budget, dat in de komende jaren beschikbaar is voor het POB, toereikend is.

Print deze pagina