Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo

Eerste bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor-beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2019 tot aan de 1e berap 2019 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2019 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2018 en in de oktober en november vergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2018 verwerkt en heeft in december de wijziging onder mandaat GS plaatsgevonden. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2018.

Bij de 1e berap 2019 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2019
 • PS 2e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2018
 • PS 31-10-2018 Agenda 2028
 • PS 31-10-2018 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 14-11-2018 Nota van wijzigingen begroting - amendementen
 • PS 28-11-2018 Nota legesverordening, incl. amendement
 • GS Provinciefonds – effecten sept. circ. 2018
 • GS mandaatwijziging december 2018
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2018
 • PS 31-10-2018 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 26/27-2-2019 Regiodeals en WTC
 • Voorstellen GS 1e berap 2019
 • Voorstellen PS 1e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2019
 • 2019
 • 0
 • -6,6
 • -6,6
 • -2,0
 • 1,4
 • -1,6
 • 0,2
 • 2,9
 • -0,2
 • -5,9
 • 1,1
 • -8,1
 • 17,2
 • 8,8
 • 13,1
 • 2020
 • 10,1
 • -1,9
 • 8,2
 • -2,0
 • 1,4
 • 0,3
 • 3,0
 • 10,9
 • -0,1
 • -4,5
 • -3,8
 • -2,9
 • -0,4
 • 2021
 • 7,0
 • -0,3
 • 6,7
 • 1,5
 • 0,3
 • 2,7
 • 11,3
 • -0,2
 • -0,5
 • -3,2
 • 0,1
 • 7,4
 • 2022
 • 4,0
 • 4,0
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,8
 • 8,7
 • -0,5
 • -1,8
 • 0,1
 • 6,5
 • 2023
 • 13,0
 • -0,7
 • 12,3
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,7
 • 16,8
 • 0,3
 • 17,1
Print deze pagina