Onderdeel 4: Nuon-reserve en revolverende middelen

Eerste bestuursrapportage

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje mei Fryslân presenteren we apart. Ten opzichte van het overzicht bij de jaarstukken 2018 is het alleen het onderdeel Wurkje foar Fryslân geactualiseerd.

Nuon-reserve - Stand van zaken voor 1e berap 2018

 • Programma - Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikbare middelen
 • Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
 • Inzet conform besluitvorming begroting 2014
 • Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
 • Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
 • Onderwerp
 • Verkoop aandelen Nuon
 • Rekeningresultaat 2013 progr.11
 • Rekeningresultaat 2014 progr.11
 • Totaal beschikbaar
 • Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Doefonds
 • University Campus Fryslân (UCF)
 • RSP Cofinanciering REP
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten Heerenveen
 • Hallum
 • Totaal
 • Wurkje foar Fryslân
 • Investeringsagenda WfF (hieronder nader gespecificeerd)
 • Vrijval naar begrotingssaldo/risicobuffer
 • Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • Hallum
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Kansen in kernen
 • Totaal
 • Besteedbaar deel Nuon reserve
 • Heroverweging WfF
 • Totaal
 • Extra buffer
 • Minimale stand Nuon-reserve
 • Totaal
 • Restant
 • PS besluit
 • 23-05-2012
 • 07-11-2012
 • 07-11-2012
 • 07-11-2012
 • 26-01-2011
 • 16-06-2009
 • 25-06-2014
 • 25-06-2014
 • 25-06-2014
 • 03-07-2013
 • 25-06-2014
 • 25-06-2014
 • 25-06-2014
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 03-07-2013
 • 03-07-2013
 • In(ge)zet
 • 12,80
 • 31,90
 • 11,90
 • 8,00
 • 16,40
 • 32,40
 • 7,30
 • 2,20
 • 12,00
 • 2,00
 • 136,90
 • 127,08
 • 72,91
 • 498,40
 • -7,30
 • -2,20
 • -12,00
 • -2,00
 • -1,50
 • -0,48
 • -3,90
 • 669,01
 • 161,00
 • 105,89
 • 266,89
 • 100,00
 • 100,00
 • 200,00
 • Stand Nuon-reserve
 • 1.263,02
 • -0,30
 • 10,08
 • 1.272,80
 • 0,00

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
In de Nota Wurkje foar Fryslân staat de ambitie om € 300 mln. uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 mln.heroverwogen. Eventuele vrijval in subsidieprojecten en uitgezette revolverde middelen voegen we toe aan het begrotingssaldo.

Met de oprichting van de FOM is besloten dat wij als provincie zelf geen revolverende middelen meer uitzetten. Daarnaast is met de notitie vereenvoudiging financieel beleid de ‘beklemde reserve NUON’ opgeheven.

In onderstaand overzicht staat de specificatie van WfF opgesplitst in het subsidie en revolverende deel.

Wurkje foar Fryslân - Subsidiedeel

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000,-
 • Vergrote innovatief vermogen
 • Closing the Loops
 • Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Cruise Port Harlingen
 • Versterking samenwerking toeristische sector
 • GS Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • A-ware Food Group
 • Vestigingsregeling Fryslân
 • Vergroten organiserend vermogen
 • WTC General Assembly
 • Dairy Valley
 • Dutch Dairy Centre
 • Watertechnologie Water Alliance
 • Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Stichting International Trade Support
 • Stimulering handelsmissies en beursdeelname
 • Chinabeleid 2018-2020
 • Internationale handelsmissies
 • Evenementenfonds KH2018
 • Healthy Ageing Netwerk HANN II
 • Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • GS Agrofood: Financiering clusters en netwerken
 • GS Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • GS Stimulering MKB internationaal ondernemen
 • Vesterken menselijk kapitaal
 • Talint foar Fryslân II
 • Pastiel werkt
 • Binnenvaart digitaal
 • Servicepunt techniek F-Top
 • Lectoraat hergebruik kunststof
 • Dairy Chain 1e fase
 • Experimenteel en ondernemend leren
 • Van der Meulen Hallum
 • EcoMunityPark
 • Circulaire economie
 • CIV Healthy Ageing
 • Werkloosheidsbestrijding
 • Frysklab
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • Monumenteregeling Eijsingahuis Leeuwarden
 • Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Statushouders Wolvega
 • Monumentenregeling Stadhuis Bolsward
 • Cultuurfonds voor monumenten Fryslân
 • Blokhuispoort
 • Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Expeditie Fryslân/infodagen wonen
 • Uitvoering aanvalsplan woningmakrt
 • Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Monumentenregeling Doesburg Rinsemahuis Drachten
 • Vooruitlopende projecten en Quick Wins
 • Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Investeringsagenda Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Friese energiepremie
 • Friese nul op de meter
 • Toerisme natuurlijk Fryslân STINAF
 • NGA breedband proceskosten
 • Stagnerende projecten recreatie en toerisme
 • Stagnerende projecten vuilwater
 • Traineeships in Fryslân
 • Nieuw Thialf
 • Projecte deltaplan digitalisering
 • Monumentenregeling
 • Overig
 • Plankosten
 • Totaal subsidie
 • Status
 • Voorwaardelijk
 • Vastgesteld
 • Voorwaardelijk
 • Voorwaardelijk
 • Voorwaardelijk
 • Vastgesteld
 • Vastgesteld
 • Vastgesteld
 • Vastgesteld
 • Subsidiebedrag
 • 400
 • 1.915
 • 733
 • 1.000
 • 1.140
 • 1.000
 • 172
 • 73
 • 194
 • 250
 • 817
 • 1.794
 • 951
 • 1.018
 • 150
 • 247
 • 65
 • 650
 • 3.579
 • 360
 • 356
 • 1.069
 • 1.018
 • 56
 • 180
 • 1.194
 • 450
 • 1.229
 • 906
 • 200
 • 1.000
 • 500
 • 510
 • 365
 • 50
 • 310
 • 3.000
 • 44
 • 400
 • 2.000
 • 4.000
 • 891
 • 246
 • 686
 • 1.469
 • 200
 • 9.841
 • 643
 • 10.636
 • 280
 • 9.014
 • 2.485
 • 100
 • 3.500
 • 1.710
 • 46
 • 1.314
 • 3.976
 • 30.000
 • 5.000
 • 4.779
 • 4.920
 • 127.082

Wurkje foar Fryslân: Revolverend deel

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • Prime Movers faciliteit
 • Versterken menselijk kapitaal
 • Strategische groeifaciliteit
 • Hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • Participatieregeling bijzondere huurprojecten
 • Corporatieregeling
 • Financieringsregeling huurprojecten
 • Projectfinanciering urgente projecten
 • Vooruitlopende projecten en Quick Wins
 • Quick Wins
 • Totaal revolverend
 • Aantal
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • Status
 • Afgelost
 • Verstrekt
 • Verstrekt
 • Verstrekt
 • Verstrekt
 • Afgelost
 • Verstrekt
 • Verplicht
 • Afgelost
 • Failliet
 • Verstrekt
 • Verstrekt
 • Lening
 • 515
 • 2.215
 • 300
 • 800
 • 1.360
 • 487
 • 599
 • 428
 • 345
 • 2.500
 • 2.035
 • 5.000
 • 16.581

Risicobuffer Nuon reserve
Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De lijn is dat we een 1/3 van de boekwaarde van de uitgezette revolvererende middelen in de risicobuffer aanhouden. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • 100,0
 • 13,0
 • 1,5
 • 0,6
 • -8,4
 • -6,3
 • 5,9
 • 106,1

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten.

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Wurkje foar Fryslân revolverend deel
 • FSFE
 • Breedband *
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Windpark Fryslân
 • FOM
 • FOM
 • FOM (vm Doefonds)
 • Totaal
 • PS besluit
 • 03-07-2013
 • 16-10-2013
 • 25-01-2017
 • 25-06-2014
 • 15-04-2015
 • 22-06-2016
 • 19-04-2017
 • 18-10-2017
 • 24-01-2018
 • 7-11-2012
 • Totaal bedrag
 • 18,3
 • 90,0
 • 54,2
 • 2,0
 • 0,7
 • 21,5
 • 127,0
 • 4,9
 • 18,5
 • 8,0
 • 345,1
 • Uitgezet t/m 2018
 • 13,3
 • 40,4
 • 3,7
 • 1,9
 • 0,7
 • 21,5
 • 0,0
 • 1,4
 • 0,0
 • 5,9
 • 88,8
 • Afgelost
 • 4,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 4,2
 • Vermindering
 • 5,2
 • 4,7
 • 0,0
 • 1,9
 • 0,0
 • 2,6
 • 0,0
 • 0,1
 • 0,0
 • 0,1
 • 14,6
 • Boekwaarde eind 2018
 • 4,0
 • 35,6
 • 3,7
 • 0,0
 • 0,6
 • 18,9
 • 0,0
 • 1,3
 • 0,0
 • 5,8
 • 69,9
 • Begroot 2019 e.v.
 • 5,0
 • 49,6
 • 48,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 127,0
 • 3,0
 • 18,5
 • 0,0
 • 251,6
* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering.

Minimale stand Nuon-reserve
Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2019 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Print deze pagina