Treasury: financiering en beleggingen

Eerste bestuursrapportage

Beleggingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn voor deels langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. Een ander deel, dat niet direct nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie, is ondergebracht bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rendementen zijn gekoppeld aan de kapitaalmarktrente en momenteel zeer laag. Daarom worden de gelden bij voorlopig niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening courant bij de schatkist is nihil.

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2019 € 0,0 mln.

Obligatieportefeuille
De bestaande obligatieportefeuille wordt aangehouden tot het einde van de looptijd, tenzij er middelen nodig zijn voor de aanvulling van de liquiditeit. Er worden geen nieuwe obligaties meer aangekocht. Indien een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan hiervoor een obligatie met een hogere kredietwaardigheid worden aangekocht.

Er is een aangescherpt mandaat van kracht en er worden uitsluitend obligaties aangekocht van de meest veilige categorie (met een AAA kredietwaardigheid). De ontvangen couponren-tes en aflossingen worden overgeboekt naar onze rekening bij de schatkist.

Begin 2019 is een aantal obligaties met hoge marktwaarden verkocht voor de aanvulling van de liquide middelen. Hiermee is een koerswinst van € 21 mln. gerealiseerd. De verkochte obligaties hebben € 203 mln. aan liquide middelen opgeleverd.

Door het tussentijds verkopen van een aantal obligaties dalen de obligatierendementen de komende jaren met € 19 mln. De daling wordt echter volledig gecompenseerd door de koerswinst van € 21 mln. Per saldo is er een additioneel resultaat behaald van € 2 mln.

Rendement obligatieportefeuille
Het verwachte rendement 2019 is door de koerswinsten op de tussentijds verkochte obligaties gestegen van € 11,2 mln. naar € 28,4 mln.; een stijging van € 17,2 mln.

Als gevolg van de tussentijdse verkopen daalt het rendement voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in totaal met € 8,7 mln. Dit wordt echter volledig gecompenseerd door de koerswinst die in 2019 is behaald.

Hieronder staat de omvang en samenstelling van de obligatieportefeuille per 31-12-2018 en per 15-03-2019:

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Frys-lân is mede aandeelhouder van de BNG en de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2019 € 3,4 mln.

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind maart is er in totaal € 58 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2019 € 0,4 mln.

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2019
Voor 2019 wordt een totaal rendement verwacht van € 32,2 mln. afkomstig uit de obligatieportefeuille, Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden.

Financieringen en rentelasten

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen langlopende financieringsbehoefte. De verwachte rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Print deze pagina