Ynlieding

Eerste bestuursrapportage

In deze eerste bestuursrapportage van 2019 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2019.

In navolging op de begroting 2019 wordt deze bestuursrapportage opgenomen in de digitale omgeving van 2019. Net als bij de begroting 2019 hebben Statenleden nu ook bij de bestuursrapportage de mogelijkheid om teksten te markeren, aantekeningen te maken en die met elkaar te delen.

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2019, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers.

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2018 t/m 2022 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).

2019          2020         2021         2022         2023
+26,0        -/- 6,7        -/- 3,1       -/- 1,7        + 0,3

Bovenstaande toevoegingen en onttrekkingen aan het begrotingssaldo betreffen zowel de begrotingswijzigingen PS als begrotingswijzigingen onder mandaat GS.

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.

Naast de begrotingswijzigingen PS zijn ook een aantal wijzigingen onder het mandaat van GS verwerkt. De belangrijkste hiervan zijn de koerswinsten door tussentijdse verkoop van obligaties. De wijzigingen onder mandaat GS worden nader toegelicht bij het onderdeel financiën.

Print deze pagina