Paragraaf Grondbeleid

Eerste bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2019 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2019 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

Grondverwerving infra
De grondverwerving voor nieuwe projecten zoals de Drie Tunnels (N359), de Skieding en aantal projecten aan het Van Harinxmakanaal is in voorbereiding. Wat betreft de grondzaken voor de majeure projecten zoals De Centrale As, de Haak om Leeuwarden knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 wordt nog gewerkt aan afrondende zaken zoals de kadastrale inmetingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten, de verkoop van restgronden en de overdracht naar eindbeheerders.

Grondverwerving natuur
Voor de grondverwerving ten behoeve van de NNN is er in het 1e kwartaal ca geen ha’s verworven, De planning is 80 ha NNN voor dit jaar te verwerven. De verwerving loopt in getallen achter tot en met 1ste kwartaal, echter vastgoed is druk bezig drie gehele bedrijven te verwerven en te verplaatsen en daarnaast een grote kavelruil af te ronden, tezamen voor 374 ha aan te kopen waarvan 225 ha NNN. Van de geplande 120 ha verkoop van gronden zijn er in het 1ste kwartaal 20 ha verkocht, en liggen we op schema, voor de rest is nog begroot 264 ha te verkopen.

Verkooporganisatie overtollige gronden en opstallen
De verkoop van de overtollige gronden en opstallen verloopt tevens voorspoedig.
In het 1ste kwartaal van 2019 is van de overtollig verklaarde opstallen 1 opstal verkocht via de externe leurprocedure aan de gemeente Weststellingwerf. Het is de verwachting dat er dit jaar nog 3 opstallen verkocht kunnen worden. I.v.m. asbest-problematiek loopt dit echter minder voorspoedig dan gehoopt.
Per 1 januari 2019 stond er circa 71,5 ha aan overtollige gronden in de verkoop bij de verkooporganisatie.
In het 1e kwartaal 2019 is hiervan 14,6 ha inmiddels in eigendom overgedragen, waarvan 13,3 ha via de externe leurprocedure aan Wetterskip Fryslân.
Voor de verkoop van 39,4 ha is inmiddels een (mondeling) akkoord bereikt. De overdracht van deze gronden zal in het 2e kwartaal 2019 plaatsvinden.

Er hebben zich met betrekking tot de terpen nog geen nieuwe kansen voorgedaan in 2019.

Print deze pagina