Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa
De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, is een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen waarmee sinds 2018 wordt gewerkt.

Waddengovernance

 • Voor het Waddengebied werken we samen met andere overheden aan een goede governance. Daarvoor nemen we deel aan meerdere overleggen waar we de Friese belangen gecoördineerd inbrengen, zoals de stuurgroep Waddenprovincies en het Regie College Wadden.
 • Samen met de provincies Noord -Holland en Groningen voeren we het Investeringskader Wadden uit en zijn we een van de opdrachtgevers van het Programma Rijke Waddenzee.
 • Op basis van de GR Waddenfonds wordt deelgenomen in het DB Waddenfonds

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel. 

Europa

De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus was leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, was een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen waarmee sinds 2018 wordt gewerkt (zie ook paragraaf Grote Projecten voor nadere inhoudelijke toelichting).

Waddengovernance

 • Voor het Waddengebied werkten we samen met andere overheden aan een goede governance. Daarvoor namen we deel aan meerdere overleggen waar we de Friese belangen gecoördineerd inbrengen, zoals de stuurgroep Waddenprovincies en het Regie College Wadden.
 • Samen met de provincies Noord -Holland en Groningen voerden we het Investeringskader Wadden uit en zijn we één van de opdrachtgevers van het Programma Rijke Waddenzee.
 • Op basis van de GR Waddenfonds werd deelgenomen in het DB Waddenfonds

In 2019 kondigden de ministers van I&W en LNV een nieuwe governance voor het Waddengebied aan. Deze governance bestaat uit 1) het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, 2) de Beheerautoriteit Waddenzee en 3) het Omgevingsberaad Waddengebied. Als provincie zijn we vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, fungeren we als mede-opdrachtgever van de Beheerautoriteit en nemen we deel in het Omgevingsberaad Waddengebied. Bovendien is de Commissaris van de Koning in zijn functie als rijksheer voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied en vanuit die hoedanigheid vice-voorzitter van het Bestuurlijk Overleg. De nieuwe governance is rond de jaarwisseling 2019/2020 van start gegaan. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat oude overlegstructuren opgaan in de nieuwe governance. Zo is het voormalige Regiecollege Waddengebied opgegaan in het Omgevingsberaad Waddengebied.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
Vanuit de hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Die resultaten staan in het programma Economie (beleidsvelden 4.4 en 4.5) .

Toelichting:

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 29.711
 • 253
 • 297
 • 733
 • 30.994
 • 161
 • 159
 • 297
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • 0
 • 30.264
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 29.922
 • 192
 • 290
 • 771
 • 31.175
 • 287
 • 0
 • 290
 • 0
 • 577
 • 30.598
 • 50
 • 30.648
 • Rekening 2019
 • 29.773
 • 142
 • 275
 • 787
 • 30.976
 • 153
 • 0
 • 275
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • 50
 • 30.475
 • Saldo begroting en rekening
 • 149
 • 50
 • 15
 • -15
 • 199
 • 134
 • 0
 • 15
 • -124
 • 26
 • 173
 • 0
 • 173

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 173.000 op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Het saldo van de structurele budgetten geeft een positief resultaat van € 15.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een bate in de doorgeschoven BTW IPO (€ 62.000,-), vrijval door onderbesteding op de provinciale bijdrage secr. Stuurgroep Waddenprovincies (€ 45.000,-), vrijval door onderbesteding op de provinciale bijdrage RCW (€ 10.000,-) en Interwad (€ 19.000,-). Voor het Waddengebied werkten we samen met andere overheden aan een goede governance, in afwachting hiervan is onderling afgesproken enige bijdragen voor 2019 te verlagen.

Tijdelijke budgetten
De lasten zijn per saldo € 50.000,- lager dan begroot door onderbesteding op het budget Stuurgroep Waddenprovincies. In afwachting van de nieuwe Governance is onderling afgesproken de bijdrage te verlagen.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Tijdelijke budgetten
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • IPO bureau algemeen
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Structurele budgetten
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Tijdelijke budgetten
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 28.878
 • 19
 • -80
 • 4
 • 40
 • 752
 • 98
 • 29.711
 • 75
 • 159
 • 19
 • 0
 • 253
 • 215
 • 82
 • 297
 • 733
 • 733
 • 30.994
 • 0
 • 0
 • 161
 • 161
 • 159
 • 159
 • 215
 • 82
 • 297
 • 113
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • Begroting 2019
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 907
 • 72
 • 29.922
 • 0
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 229
 • 61
 • 290
 • 771
 • 771
 • 31.175
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 229
 • 61
 • 290
 • 0
 • 0
 • 577
 • 30.598
 • Rekening 2019
 • 28.878
 • 0
 • 0
 • 4
 • 31
 • 834
 • 27
 • 29.773
 • 0
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 237
 • 37
 • 275
 • 787
 • 787
 • 30.976
 • 0
 • 0
 • 153
 • 153
 • 0
 • 0
 • 237
 • 37
 • 275
 • 124
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • Saldo 2019
 • 0
 • 20
 • 0
 • 1
 • 10
 • 73
 • 45
 • 149
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 50
 • -8
 • 23
 • 15
 • -15
 • -15
 • 199
 • 61
 • 0
 • 73
 • 134
 • 0
 • 0
 • -8
 • 23
 • 15
 • -124
 • -124
 • 26
 • 173
Print deze pagina