Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In tegenstelling tot het overige provinciale areaal wordt de provinciale vaarweg Van Harinxmakanaal onderhouden op het niveau van een 6 conform het specifieke besluit van Provinciale Staten in 2013 over het Van Harinxmakanaal. Daarbij wordt het zogeheten minimumscenario gehanteerd. Het object wordt op een minimumniveau onderhouden, er wordt alleen ingrepen gericht op het voorkomen c.q, wegnemen van risico’s. Naast instandhouding worden echter ook investeringen gepleegd op deze vaarweg, het betreffen dan no-regret maatregelen. Investeringen die gepleegd worden op de vaarweg hebben een no-regret karakter. Indien naar aanleiding van de vaarwegenvisie door Provinciale Staten wordt besloten de gehele vaarweg geschikt te maken voor klasse V-schepen dan passen de gepleegde investeringen binnen dat uitgangspunt.

In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
 • In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. Eind 2019 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren. Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.

1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.
* Bron: rapport Bereikbaarheid van binnenhavens -provincie Fryslan- Procap, Panteia, Sweco

Wat mag het kosten?

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel onderhoudsdiepte Friese Meren bedraagt € 0,135 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
4 In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. In de winter 2019 / 2020 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen de overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2019 werken we aan een verdere professionalisering van de nautische dienst. Met ingang van begin januari is de dienst overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor BOA feiten. Dit systeem is volledig AVG/WPG proof.

Toelichting:

1. Beleid oevers. Op 25 april 2018 hebben de Staten de Startnotitie m.b.t het Oeverbeheer vastgesteld, hiermee wordt onderzocht hoe de (her)verdeling van het oeverbeheer van alle vaarwegen langs de vaarwegen in onze provincie vormgegeven kan worden. De nadere uitwerking hiervan neemt meer tijd in beslag dan vooraf rekening mee was gehouden; zowel inhoudelijk als procesmatig is een goede afstemming met alle partijen noodzakelijk dat de nodige tijd vraagt. Daardoor wordt de eerder gestelde termijn van begin 2019 niet gehaald.

1. Financiën onrechtmatig gebruik. In november 2015 hebben wij het plan van aanpak onrechtmatig gebruik provinciale gronden vastgesteld. De raming hiervan is te rooskleurig geweest. Zowel financieel als inhoudelijk. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 92%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het in stand houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op onderhoudsniveau 6. Het volume van vervoer naar Leeuwarden over water groeit met 1% per jaar in de periode 2018 t/m 2050.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
4 In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. In de winter 2019 / 2020 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen de overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2019 werken we aan een verdere professionalisering van de nautische dienst. Met ingang van begin januari is de dienst overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor BOA feiten. Dit systeem is volledig AVG/WPG proof.

Toelichting:

1 Algemeen: In het najaar 2019 wordt aan PS de evaluatie van de huidige beleidskaders en een voorstel voor nieuwe beleidskaders ter besluitvorming voorgelegd. Bovenstaande stavaza is gebaseerd op de huidige beleidskaders en de daarvoor bestemde middelen.

– voor actuele stavaza, zie kpi’s
Voor oeveronderhoud (m.u.v. het van Harinxmakanaal, vanaf 2020 geldt dit ook voor het van Harinxmakanaal) geldt dat we op basis van risico’s het veiligheidsniveau van een 7 halen en behouden.
– De omvang van de voorzieningen sluiten nu niet volledig aan bij de programmering. Bij de herijking onderhoudsbeleidskaders welke eind 2019 ter besluitvorming in Provinciale Staten komt, zit een voorstel om de omvang van de voorziening overeen te laten stemmen met de programmering.

4 In 2019 worden 7 bruggen op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale aangesloten. Het totaal is dan 11 bruggen. In het voorjaar 2020 worden de eerste 3 bruggen van de gemeente Leeuwarden aangesloten. Voor de daarna aan te sluiten bruggen wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we de overeenkomsten met gemeenten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren. Door de koppeling met groot renovatieonderhoud bruggen gemeente Leeuwarden, loopt het programma door tot in 2023. Vanuit Gastvrijheidseconomie wordt gewerkt om enkele knelpunten in de doelstellingen grenzeloos varen op te lossen.

Het aanpassen en aansluiten van bruggen wordt zo goed als mogelijk afgestemd op lopende onderhoudsprogramma’s van provincie en gemeenten. Dat betekent dat de totale duur van het programma naar verwachting langer doorloopt dan aanvankelijk bij besluitvorming kon worden voorzien.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 92%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het in stand houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op onderhoudsniveau 6. Het volume van vervoer naar Leeuwarden over water groeit met 1% per jaar in de periode 2018 t/m 2050.

Toelichting:

De streefwaarden zijn naar aanleiding van de nulmeting 2018 in de begroting 2020 aangepast. De bovengenoemde streefwaarden zijn zodoende niet haalbaar en daarom is de prognose 2019 bijgesteld. Het niet halen van de beoogde doelwaarden heeft geen invloed op de doelstellingen veiligheid en beschikbaarheid, de staat van onze infrastructuur ligt boven het vereiste wettelijke minimum.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In tegenstelling tot het overige provinciale areaal wordt de provinciale vaarweg Van Harinxmakanaal onderhouden op het niveau van een 6 conform het specifieke besluit van Provinciale Staten in 2013 over het Van Harinxmakanaal. Daarbij wordt het zogeheten minimumscenario gehanteerd. Het object wordt op een minimumniveau onderhouden, er wordt alleen ingrepen gericht op het voorkomen c.q, wegnemen van risico’s. Naast instandhouding worden echter ook investeringen gepleegd op deze vaarweg, het betreffen dan no-regret maatregelen. Investeringen die gepleegd worden op de vaarweg hebben een no-regret karakter. Indien naar aanleiding van de vaarwegenvisie door Provinciale Staten wordt besloten de gehele vaarweg geschikt te maken voor klasse V-schepen dan passen de gepleegde investeringen binnen dat uitgangspunt.
In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.
Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

In 2019 is ook weer uitvoering gegeven aan de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Tevens zijn de onderhoudsbeleidskaders geactualiseerd en geëvalueerd. Besluitvorming hierover zal in 2020 plaatsvinden.

De aanbesteding van de realisatie van het Swettehûs is afgerond en de ontwerpfase is gestart. Parallel wordt het Programma Afstandsbediening Bruggen verder uitgerold. Met gemeente Leeuwarden zijn overeenkomsten gesloten over aansluiting en bediening van een deel van haar bruggen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
4 In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. In de winter 2019 / 2020 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen de overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2019 werken we aan een verdere professionalisering van de nautische dienst. Met ingang van begin januari is de dienst overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor BOA feiten. Dit systeem is volledig AVG/WPG proof.

Toelichting:

1. In 2019 zijn op het baggeren van Vaarwegen na, alle geprogrammeerde werkzaamheden uitgevoerd. De reden waarom de uitvoering van het baggerwerk vertraagd is heeft direct te maken met de PAS en PFAS problematiek. Overigens heeft dit niet geleid tot verminderde beschikbaarheid van onze vaarwegen.
4. Het Swettehus wordt later opgeleverd dan verwacht. Dit heeft geen consequenties voor de bedrijfsvoering, er wordt nog gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting. Wel kan de latere oplevering financiële consequenties hebben.
5. door wetswijziging zal ingehuurd bedienend personeel duurder worden door nieuw van kracht zijnde wettelijke opleidingen alsmede een toename in inhuurtarieven door invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2) Conform
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95% 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 91% 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95% 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81% 81%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 92% 92%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het in stand houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op onderhoudsniveau 6. Het volume van vervoer naar Leeuwarden over water groeit met 1% per jaar in de periode 2018 t/m 2050. Conform

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 14.471
 • 1.195
 • -23.299
 • 23.181
 • 1.526
 • 17.073
 • 1.118
 • 6
 • 0
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • -21.165
 • -1.217
 • -7.958
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 14.593
 • 207
 • 547
 • 8.936
 • 0
 • 24.282
 • 1.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 22.964
 • 24.930
 • -48
 • 47.846
 • Rekening 2019
 • 14.859
 • 47
 • 538
 • 8.936
 • 1.511
 • 25.890
 • 1.162
 • 0
 • 19.097
 • 1.511
 • 21.770
 • 4.120
 • 24.938
 • -48
 • 29.011
 • Saldo begroting en rekening
 • -266
 • 160
 • 9
 • 0
 • -1.511
 • -1.609
 • 156
 • 0
 • -19.097
 • -1.511
 • -20.452
 • 18.844
 • -9
 • 0
 • 18.835

Toelichting:

Structurele budgetten
Per saldo is de overschrijding € 422.000,- veroorzaakt door hogere lasten van € 266.000,- en lagere baten van € 156.000,-. De lasten bestaan voor € 122.000,- uit hogere kosten voor provinciale eigendommen, voor € 216.000,- is er meer besteed aan beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen en voor € 72.000,- uit lagere bestedingen voor de gladheidsbestrijding. De lagere bate € 156.000,- wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere huren/pachten en verkoop van eigendommen, dit door het achterblijven van resultaten (te rooskleurig geraamd) van het project oneigenlijk gebruik. Dit valt samen met de lagere lasten voor oneigenlijk gebruik bij het tijdelijke budget.

Tijdelijke budgetten
Per saldo is er een vrijval van € 160.000,- . De vrijval heeft voor € 155.000 betrekking op het onderdeel oneigenlijk gebruikt en voor € 5.000,- op onderdeel dieptepeilingen Friese Meren. Bij oneigenlijk gebruik blijkt dat er veel meer gehuurd wordt dan verkocht, bij verhuur worden er geen taxatie- en makelaarskosten gemaakt.

Voorzieningen
Per saldo is er een vrijval van € 19 mln. De vrijval ontstaat door een stelselwijziging en heeft betrekking op de voorzieningen voor Water, Wegen, achterstallig onderhoud Water en achterstallig onderhoud Wegen. Dit bedrag wordt bij de bestemming van het resultaat teruggevraagd om een bestemmingsreserve te vormen. (zie ook toelichting bij voorzieningen bij inleiding)

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Structurele budgetten
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Tijdelijke budgetten
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Reserves
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Structurele budgetten
 • Eigendommen
 • Tijdelijke budgetten
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 4
 • 13
 • 497
 • 0
 • 282
 • 249
 • 3.092
 • 8.305
 • 90
 • 29
 • 1.417
 • 492
 • 14.471
 • 1.122
 • 47
 • 25
 • 1.195
 • 0
 • -40.207
 • 16.908
 • -23.299
 • 10.459
 • 4.793
 • 2.537
 • 0
 • 529
 • 4.863
 • 23.181
 • 1.526
 • 1.526
 • 17.073
 • 0
 • 544
 • 504
 • 70
 • 1
 • 1.118
 • 6
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.526
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • Begroting 2019
 • 424
 • 217
 • 0
 • 23
 • 212
 • 255
 • 3.185
 • 8.380
 • 0
 • 17
 • 1.518
 • 363
 • 14.593
 • 0
 • 43
 • 164
 • 207
 • -371
 • 917
 • 0
 • 547
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.737
 • 0
 • 5.199
 • 8.936
 • 0
 • 0
 • 24.282
 • 30
 • 668
 • 479
 • 140
 • 0
 • 1.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 22.964
 • Rekening 2019
 • 0
 • 17
 • 0
 • 60
 • 321
 • 390
 • 3.754
 • 8.524
 • 8
 • 1
 • 1.446
 • 339
 • 14.859
 • 0
 • 38
 • 9
 • 47
 • -371
 • 908
 • 0
 • 538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.737
 • 0
 • 5.199
 • 8.936
 • 1.511
 • 1.511
 • 25.890
 • 30
 • 482
 • 584
 • 66
 • 0
 • 1.162
 • 0
 • 0
 • 9.030
 • 4.793
 • 4.021
 • 1.253
 • 19.097
 • 1.511
 • 1.511
 • 21.770
 • 4.120
 • Saldo 2019
 • 424
 • 199
 • 0
 • -37
 • -110
 • -135
 • -568
 • -144
 • -8
 • 16
 • 72
 • 24
 • -266
 • 0
 • 5
 • 155
 • 160
 • 0
 • 9
 • 0
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.511
 • -1.511
 • -1.609
 • 0
 • 186
 • -105
 • 74
 • 0
 • 156
 • 0
 • 0
 • -9.030
 • -4.793
 • -4.021
 • -1.253
 • -19.097
 • -1.511
 • -1.511
 • -20.452
 • 18.844
Print deze pagina