Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In tegenstelling tot het overige provinciale areaal wordt de provinciale vaarweg Van Harinxmakanaal onderhouden op het niveau van een 6 conform het specifieke besluit van Provinciale Staten in 2013 over het Van Harinxmakanaal. Daarbij wordt het zogeheten minimumscenario gehanteerd. Het object wordt op een minimumniveau onderhouden, er wordt alleen ingrepen gericht op het voorkomen c.q, wegnemen van risico’s. Naast instandhouding worden echter ook investeringen gepleegd op deze vaarweg, het betreffen dan no-regret maatregelen. Investeringen die gepleegd worden op de vaarweg hebben een no-regret karakter. Indien naar aanleiding van de vaarwegenvisie door Provinciale Staten wordt besloten de gehele vaarweg geschikt te maken voor klasse V-schepen dan passen de gepleegde investeringen binnen dat uitgangspunt.

In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
 • In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. Eind 2019 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren. Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1)
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 92%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het instanthouden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op niveau van een rapportcijfer 6. Het volume van vervoer naar Leeuwarden over water groeit met 1% per jaar in de periode 2018 t/m 2050*.

1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.
* Bron: rapport Bereikbaarheid van binnenhavens -provincie Fryslan- Procap, Panteia, Sweco

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 26.891
 • 26.028
 • 863
 • Begroting 2018
 • 30.744
 • 1.367
 • 29.377
 • Begroting 2019
 • 36.236
 • 1.207
 • 35.029
 • Begroting 2020
 • 33.072
 • 857
 • 32.215
 • Begroting 2021
 • 36.340
 • 857
 • 35.484
 • Begroting 2022
 • 34.703
 • 857
 • 33.846

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en Afschrijvingslasten. De fluctuaties ontstaan door uitvoering van projecten vanuit de reserve Van Harinxmakanaal (o.a. Bochtverruiming Franeker, bruggen TH-sluis, spoorbruggen, vaartraject Fonejacht en bochtverruiming Fonejacht-Leeuwarden).

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Realisatie 2017
 • 315
 • 321
 • 358
 • 2.652
 • 6.072
 • 842
 • 0
 • 1.544
 • 400
 • 12.504
 • 25
 • 4
 • 29
 • -2
 • 7.726
 • 7.724
 • 2.517
 • 692
 • 3.425
 • 6.634
 • 26.891
 • 421
 • 481
 • 76
 • 5
 • 5
 • 987
 • 150
 • 2
 • 152
 • 24.715
 • 6
 • 24.721
 • 167
 • 167
 • 26.028
 • 863
 • Begroting 2018
 • 390
 • 217
 • 533
 • 237
 • 150
 • 2.729
 • 7.411
 • 697
 • 17
 • 1.505
 • 413
 • 14.298
 • 1.164
 • 45
 • 204
 • 1.413
 • -1.343
 • 8.978
 • 7.635
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 30.744
 • 858
 • 413
 • 95
 • 1.367
 • 1.367
 • 29.377
 • Begroting 2019
 • 277
 • 217
 • 741
 • 241
 • 152
 • 2.771
 • 7.529
 • 817
 • 17
 • 1.533
 • 421
 • 14.715
 • 45
 • 164
 • 209
 • 2.597
 • 11.199
 • 13.796
 • 2.578
 • 538
 • 4.401
 • 7.516
 • 36.236
 • 693
 • 417
 • 96
 • 1.207
 • 1.207
 • 35.029
 • Begroting 2020
 • 312
 • 217
 • 1.406
 • 241
 • 152
 • 2.771
 • 7.529
 • 817
 • 17
 • 1.503
 • 416
 • 15.380
 • 45
 • 45
 • 3.347
 • 6.784
 • 10.131
 • 2.578
 • 538
 • 4.401
 • 7.516
 • 33.072
 • 343
 • 417
 • 96
 • 857
 • 857
 • 32.215
 • Begroting 2021
 • 329
 • 217
 • 1.510
 • 241
 • 152
 • 2.771
 • 7.529
 • 811
 • 17
 • 1.503
 • 406
 • 15.484
 • 45
 • 45
 • 5.243
 • 8.052
 • 13.295
 • 2.578
 • 538
 • 4.401
 • 7.516
 • 36.340
 • 343
 • 417
 • 96
 • 857
 • 857
 • 35.484
 • Begroting 2022
 • 341
 • 217
 • 1.660
 • 241
 • 152
 • 2.771
 • 7.529
 • 905
 • 17
 • 1.503
 • 400
 • 15.736
 • 5.281
 • 6.170
 • 11.452
 • 2.578
 • 538
 • 4.401
 • 7.516
 • 34.703
 • 343
 • 417
 • 96
 • 857
 • 857
 • 33.846

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Fietstunnel Marsum
 • Onderhoudsdiepte Friese Meren
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 0
 • 45
 • 45
 • 2020
 • 30
 • 45
 • 75
 • 2021
 • 30
 • 45
 • 75
 • 2022
 • 30
 • 0
 • 30

Het kadernotavoorstel onderhoudsdiepte Friese Meren bedraagt € 0,135 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’.
4 In 2019 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. In de winter 2019 / 2020 worden naast provinciale bruggen ook de eerste gemeentelijke bruggen aangesloten. Voor aan te sluiten bruggen in 2020 en verder wordt de voorbereidingsfase doorlopen en werken we voor gemeentelijke bruggen de overeenkomsten uit. In 2019 breiden we het glasvezelnetwerk uit om de nieuwe bruggen aan te sluiten. We werken de plannen verder uit voor het definitieve bedieningscentrum Swettehûs om van hieruit in 2021 de brugbediening uit te kunnen voeren.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2019 werken we aan een verdere professionalisering van de nautische dienst. Met ingang van begin januari is de dienst overgestapt op een nieuw registratiesysteem voor BOA feiten. Dit systeem is volledig AVG/WPG proof.

Toelichting:

1. Beleid oevers. Op 25 april 2018 hebben de Staten de Startnotitie m.b.t het Oeverbeheer vastgesteld, hiermee wordt onderzocht hoe de (her)verdeling van het oeverbeheer van alle vaarwegen langs de vaarwegen in onze provincie vormgegeven kan worden. De nadere uitwerking hiervan neemt meer tijd in beslag dan vooraf rekening mee was gehouden; zowel inhoudelijk als procesmatig is een goede afstemming met alle partijen noodzakelijk dat de nodige tijd vraagt. Daardoor wordt de eerder gestelde termijn van begin 2019 niet gehaald.

1. Financiën onrechtmatig gebruik. In november 2015 hebben wij het plan van aanpak onrechtmatig gebruik provinciale gronden vastgesteld. De raming hiervan is te rooskleurig geweest. Zowel financieel als inhoudelijk. Een begrotingswijziging is bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 81%
Diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 92%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het in stand houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op onderhoudsniveau 6. Het volume van vervoer naar Leeuwarden over water groeit met 1% per jaar in de periode 2018 t/m 2050.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1
2
3
4
5
6
7

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Print deze pagina