Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Begroting

Wat willen wij bereiken?

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Dit is des te meer van belang, omdat Fryslân met name een economie is met een relatief lage aanwezigheid van grote economische spelers, waarbij het kleinschalige mkb de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. Het gaat vooral om het permanent samenbrengen van onderwijs, ondernemers en de overheid met een vloeiende interactie tussen deze partijen. De economische structuur wordt ook sterker en responsiever wanneer organisaties in Fryslân meer verweven en verbonden met elkaar worden.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn Watertechnologie, Agrofood en HTSM (High Tech Systems & Materials) en Recreatie & Toerisme. Voor laatstgenoemde sector verwijzen wij naar Beleidsveld 4.5. De campusvorming op het terrein van water(technologie), dairy en HTSM wordt verder versterkt via onze faciliterende rol aan respectievelijk Europese Watertechnologiehub (Wetsus), Dairy Campus en Innovatiecluster Drachten.

Watercampus
Onze ambitie is dat de Watercampus wordt gezien als nationale campus en het hart is van de Europese watertechnologie hub. Wetsus speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom willen we duidelijkheid van het Rijk over de structurele financiering van Wetsus. Bij de Watercampus gaat het ook om het instandhouden en uitbouwen van het bijzondere innovatiesysteem. Het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 vormt hiervoor een belangrijk kader. We willen dat de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt. Daarnaast zal er een tussentijdse evaluatie van het Watercampusactieplan worden uitgevoerd samen met de gemeente Leeuwarden. Deze evalutie moet ook aanknopingspunten bieden voor de doorontwikkeling van de Watercampus met name om de bedrijvigheid op de Watercampus te vergroten.

Dairy Valley
Voor het thema Agrofood willen wij via de ontwikkeling van Dairy Valley het netwerk van de leden Dutch Dairy Centre en aanverwant mkb voor kennis, onderzoek en ondernemerschap versterken. Belangrijke instrumenten zijn een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden en het Voedingsapplicatiecentrum FACT. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen binden aan Fryslân als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. In de Beleidsbrief ‘Nei in duorsume lânbou yn Fryslân’ zijn de beleidsmatige uitgangspunten beschreven. In 2019 zetten we erop in dat Dairy Valley nationaal en internationaal bekend staat als de innovatieregio op het gebied van zuivel. Dairy Campus gaat een jongveestal bouwen en een onderzoeks- innovatieprogramma uitvoeren. Ook ondersteunen wij de ontwikkeling van een bakery experience center, een leerlijn op het gebied van kaas en een leerlijn op het gebied van gezonde en veilige voeding.

HTSM
Binnen HTSM dragen wij bij aan het bijeenbrengen van bedrijvigheid en onderzoek via het Innovatiecluster Drachten (ICD) en Region of Smart Factories. In 2019 start de vierde fase van het ICD. De nadruk ligt op de doorontwikkeling van het boeien en binden van personeel, aansluiting van regionale HBO- en universitaire kennisinstellingen, gezamenlijke R&D projecten en ontwikkeling van gedeelde faciliteiten. Ook zullen we met de aangesloten partijen de ontwikkeling van het cluster na 2020 onderzoeken, waarbij speciaal aandacht is voor het verstevigen van de kennisfunctie. Dit omdat een sector die randsnel innoveert voortdurend voeding nodig heeft van de laatste stand van de wetenschap, engineering en design. Evenals van een instroom van jong talent die de kennis kan toepassen in bedrijven die opereren in de HTSM cluster. Ons langetermijn doel is dat deze drie clusters uiteindelijk in de categorie belanden van volwassen clusters van Nederland en dat ze Europees onderscheidend zijn.
Daarnaast houden wij aandacht voor zorgeconomie en het leggen van nieuwe combinaties tussen sectoren (crossovers), waarbij wij de sterktes van onze groeisectoren willen verbinden.

RUG / Campus Fryslan
De komst van, en de inhoudelijke thema’s binnen, RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda.Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots. Ook stimuleren we Friese studenten om een opleiding aan de RUG/Campus Fryslân te volgen.

Breedband
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. In de periode tot en met 2020 willen wij maximaal € 35 mln wegzetten met een achtergestelde lening voor witte gebieden[1]. Daarnaast hebben wij € 12 mln gereserveerd voor het verstrekken van marktconforme leningen voor grijze gebieden. Via het vrijgeven van tranches willen wij een marktpartij helpen te investeren in de aanleg van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Fryslân.

Zie voor meer informatie over de grote projecten RUG / Campus Fryslan, Europese Watertechnologiehub, Breedbandinfrastructuur in Fryslân en het Innovatiecluster Drachten de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen wij in 2019 behalen?

Dairy:

 • De Dairy Chain is georganiseerd: er is een doorlopende leerlijn op het gebied van zuivelonderwijs van mbo tot en met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
 • Het sluitstuk van de keten, het Dairy Chain Competence Center is gerealiseerd.
 • Het voedingsmiddelenapplicatiecentrum (FACT) is gerealiseerd;
 • Er is een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden Dutch Dairy Centre.

Studieleen

We bieden een tegemoetkoming aan Friese studenten in de studiekosten voor een studie aan de RuG Campus Fryslân.

[1] In een wit gebied is er geen ‘next generation’ breedbandinternet, in een zwart gebied zijn er twee of meer. Grijze gebieden zitten ertussenin.

Wat mag het kosten?

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Dairy Chain is georganiseerd: er is een doorlopende leerlijn op het gebied van zuivelonderwijs van mbo tot en met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
2 Het sluitstuk van de keten, het Dairy Chain Competence Center is gerealiseerd.
3 Het voedingsmiddelenapplicatiecentrum (FACT) is gerealiseerd;
4 Er is een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden Dutch Dairy Centre.
5 We bieden een tegemoetkoming aan Friese studenten in de studiekosten voor een studie aan de RuG Campus Fryslân.

Toelichting:

2. De subsidieaanvraag van het Dairy Chain Competence Center is ingetrokken. Met de initiatiefnemers zal worden overlegd op welke wijze hier verder gevolg aan kan worden gegeven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Dairy Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de subsidieregeling en zich aansluit bij Dairy Valley. Ten minste 30
Aantal gebruikers van het FACT Ten minste 20
RUG/Campus Fryslân Het aantal Friese studenten dat tegemoetkoming krijgt in de studiekosten 20

Toelichting:

Dairy: De bedrijven hebben zich aangesloten bij Dairy Valley maar de regeling blijkt in de praktijk niet te voldoen zoals was geschetst. Daarom zal de subsidieregeling worden overwogen.

RUG/Campus Fryslân: Het is op dit moment de verwachting dat de doelwaarde niet wordt gehaald. Op dit moment heeft dit geen verdere consequenties. Er is hier ook rekening mee gehouden in de betreffende beschikking.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Dairy Chain is georganiseerd: er is een doorlopende leerlijn op het gebied van zuivelonderwijs van mbo tot en met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
2 Het sluitstuk van de keten, het Dairy Chain Competence Center is gerealiseerd.
3 Het voedingsmiddelenapplicatiecentrum (FACT) is gerealiseerd;
4 Er is een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden Dutch Dairy Centre.
5 We bieden een tegemoetkoming aan Friese studenten in de studiekosten voor een studie aan de RuG Campus Fryslân.

Toelichting:

2. De subsidieaanvraag van het Dairy Chain Competence Centre is ingetrokken. Met de initiatiefnemers moet worden overlegd op welke wijze hier gevolg aan kan worden gegeven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Dairy Valley Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de subsidieregeling en zich aansluit bij Dairy Valley. Ten minste 30
Aantal gebruikers van het FACT Ten minste 20
RUG/Campus Fryslân Het aantal Friese studenten dat tegemoetkoming krijgt in de studiekosten 20

Toelichting:

Dairy Valley: De bedrijven hebben zich aangesloten bij Dairy Valley, maar de regeling blijkt in de praktijk niet te voldoen zoals was geschetst. Daarom zal de subisidieregeling worden overwogen.

RUG/Campus Fryslân: Het totaal aantal studenten is op basis van de prognoses verdubbeld. Het aantal Friese studenten is nog niet duidelijk. De doelwaarde wordt dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. Op dit moment heeft dit geen verdere consequenties. Er is rekening meegehouden in de beschikking.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We wilden de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Dit is des te meer van belang, omdat Fryslân met name een economie is met een relatief lage aanwezigheid van grote economische spelers, waarbij het kleinschalige mkb de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. Het gaat vooral om het permanent samenbrengen van onderwijs, ondernemers en de overheid met een vloeiende interactie tussen deze partijen. De economische structuur wordt ook sterker en responsiever wanneer organisaties in Fryslân meer verweven en verbonden met elkaar worden.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn Watertechnologie, Agrofood en HTSM (High Tech Systems & Materials) en Recreatie & Toerisme. Voor laatstgenoemde sector verwijzen wij naar beleidsveld 4.5. De campusvorming op het terrein van water(technologie), dairy en HTSM werd verder versterkt via onze faciliterende rol aan respectievelijk Europese Watertechnologiehub (Wetsus), Dairy Campus en Innovatiecluster Drachten.

Watercampus
Onze ambitie was dat de Watercampus wordt gezien als nationale campus en het hart is van de Europese watertechnologie hub. Wetsus speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom wilden we duidelijkheid van het Rijk over de structurele financiering van Wetsus. Bij de Watercampus gaat het ook om het in stand houden en uitbouwen van het bijzondere innovatiesysteem. Het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 vormde hiervoor een belangrijk kader. We wilden dat de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt. Daarnaast is er een tussentijdse evaluatie van het Watercampusactieplan uitgevoerd samen met de gemeente Leeuwarden. De uitkomsten van de evaluatie worden in het eerste kwartaal van 2020 verwacht. Deze evaluatie moet ook aanknopingspunten bieden voor de doorontwikkeling van de Watercampus met name om de bedrijvigheid op de Watercampus te vergroten.

Dairy Valley
Voor het thema Agrofood wilden wij via de ontwikkeling van Dairy Valley het netwerk van de leden Dutch Dairy Centre en aanverwant mkb voor kennis, onderzoek en ondernemerschap versterken. Belangrijke instrumenten waren een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden en het Voedingsapplicatiecentrum FACT. Op deze manier wilden wij zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen binden aan Fryslân als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. In de Beleidsbrief ‘Nei in duorsume lânbou yn Fryslân’ zijn de beleidsmatige uitgangspunten beschreven. In 2019 hebben we er op ingezet dat Dairy Valley nationaal en internationaal bekend staat als de innovatieregio op het gebied van zuivel. Dairy Campus heeft een jongveestal gebouwd en een onderzoeks- innovatieprogramma uitgevoerd. Ook ondersteunden wij de ontwikkeling van een bakery experience center, een leerlijn op het gebied van kaas en een leerlijn op het gebied van gezonde en veilige voeding.

HTSM
Binnen HTSM droegen wij bij aan het bijeenbrengen van bedrijvigheid en onderzoek via het Innovatiecluster Drachten (ICD) en Region of Smart Factories. In 2019 startte de vierde fase van het ICD. De nadruk lag op de doorontwikkeling van het boeien en binden van personeel, aansluiting van regionale HBO- en universitaire kennisinstellingen, gezamenlijke R&D projecten en ontwikkeling van gedeelde faciliteiten. Ook hebben we met de aangesloten partijen de ontwikkeling van het cluster na 2020 onderzocht, waarbij speciaal aandacht was voor het verstevigen van de kennisfunctie. Dit omdat een sector die randsnel innoveert voortdurend voeding nodig heeft van de laatste stand van de wetenschap, engineering en design. Evenals van een instroom van jong talent die de kennis kan toepassen in bedrijven die opereren in de HTSM cluster. Ons lange termijn doel is dat deze drie clusters uiteindelijk in de categorie belanden van volwassen clusters van Nederland en dat ze Europees onderscheidend zijn. Daarnaast hielden wij aandacht voor zorgeconomie en het leggen van nieuwe combinaties tussen sectoren (crossovers), waarbij wij de sterktes van onze groeisectoren wilden verbinden.

RUG / Campus Fryslan
De komst van, en de inhoudelijke thema’s binnen, RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda. Bijzondere aandacht kreeg het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots. Ook stimuleerden we Friese studenten om een opleiding aan de RUG/Campus Fryslân te volgen.

Breedband
Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. Tot en met 2020 geven wij maximaal € 35 miljoen via een achtergestelde lening voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Fryslân.

Zie voor meer informatie over de grote projecten RUG / Campus Fryslan, Europese Watertechnologiehub, Breedbandinfrastructuur in Fryslân en het Innovatiecluster Drachten de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.3 Economische structuurversterking

Toelichting:

De Friese economie draait goed. Ter versterking van de economische structuur is door de regio Noordoost-Friesland met het project Holwerd aan Zee een regiodeal binnengehaald van het Rijk ter hoogte van € 25 mln. (verdeling € 18 mln. resp. € 7 mln.) De positionering van Dairy Valley binnen de Agrofood sector is onderwerp van gesprek met de betrokken stakeholders.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Dairy Chain is georganiseerd: er is een doorlopende leerlijn op het gebied van zuivelonderwijs van mbo tot en met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
2 Het sluitstuk van de keten, het Dairy Chain Competence Center is gerealiseerd.
3 Het voedingsmiddelenapplicatiecentrum (FACT) is gerealiseerd.
4 Er is een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden Dutch Dairy Centre.
5 We bieden een tegemoetkoming aan Friese studenten in de studiekosten voor een studie aan de RuG Campus Fryslân.

Toelichting:

2. De subsidieaanvraag van het Dairy Chain Competence Centre is ingetrokken in verband met te weinig aanvragen. Met de initiatiefnemers moet worden overlegd of en hoe hier gevolg aan kan worden gegeven.
4. In overleg met de betrokken bedrijven is de regeling gestopt in verband met te weinig aanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Dairy Valley Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de subsidieregeling en zich aansluit bij Dairy Valley. Ten minste 30 0
Aantal gebruikers van het FACT Ten minste 20 17 (+ 5 potentieel geïnteresseerden)
RUG/Campus Fryslân Het aantal Friese studenten dat tegemoetkoming krijgt in de studiekosten 20 17

Toelichting:

Dairy Valley:
In overleg met de betrokken bedrijven is de regeling gestopt in verband met te weinig aanvragen.

RUG/Campus Fryslân:
Zie voor meer informatie de paragraaf grote projecten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 8.531
 • 1.250
 • 9.781
 • 2.165
 • 2.165
 • 7.616
 • -1.250
 • 1.096
 • 7.461
 • Begroting 2019 na wijziging
 • 14.294
 • 3
 • 14.297
 • 368
 • 368
 • 13.929
 • -3
 • -9.706
 • 4.219
 • Rekening 2019
 • 9.262
 • 3
 • 9.265
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • -3
 • -4.997
 • 3.989
 • Saldo begroting en rekening
 • 5.032
 • 0
 • 5.032
 • 92
 • 92
 • 4.940
 • 0
 • -4.710
 • 230

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 230.000 in dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
De tijdelijke budgetten (lasten tijdelijke budgetten minus baten tijdelijke budgetten en mutatie tijdelijke budgetten) geven een vrijval van € 230.000,- veroorzaakt door onderbesteding op het werkbudget IKW (€ 155.000,-) door lagere dan voorziene kosten voor het aanjagen van projecten en vrijval op de subsidieregeling verstrekt aan UCF die dit jaar eindigt (€ 75.000,-). De baten geven een lagere ontvangst ten opzichte van de begroting. De rente op de verstrekte geldlening voor Breedband is hier voor 2019 begroot. In de lasten is dit ook gecorrigeerd, derhalve ontstaat hier geen resultaat. Deze constructie heeft te maken met het nominaal revolverend zijn van de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor Breedband.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Be-Start
 • Breedband
 • Convenant Westergozone
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • Regiodeal
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Uitwerking pilot Grijs
 • University Campus Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • Efro-Ez projecten
 • Inzet NUON Cruise Port Harlingen
 • Inzet NUON EcoMunityPark
 • Inzet NUON Watertechnologie Water Alliance
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breedband
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.287
 • 103
 • 165
 • 137
 • 1.173
 • 193
 • 0
 • 2.505
 • 2.366
 • 200
 • 401
 • 8.531
 • 0
 • 147
 • 1.000
 • 103
 • 1.250
 • 9.781
 • 2.000
 • 165
 • 2.165
 • 2.165
 • 7.616
 • Begroting 2019
 • 1.115
 • 26
 • 368
 • 0
 • 1.324
 • 250
 • 300
 • 2.630
 • 5.675
 • 0
 • 2.606
 • 14.294
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 14.297
 • 0
 • 368
 • 368
 • 368
 • 13.929
 • Rekening 2019
 • 1.075
 • 26
 • 277
 • 0
 • 0
 • 95
 • 0
 • 2.603
 • 2.641
 • 0
 • 2.545
 • 9.262
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 9.265
 • 0
 • 277
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • Saldo 2019
 • 40
 • 0
 • 92
 • 0
 • 1.324
 • 155
 • 300
 • 27
 • 3.034
 • 0
 • 61
 • 5.032
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.032
 • 0
 • 92
 • 92
 • 92
 • 4.940
Print deze pagina