Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen meer verschillende bezoekers, die vaker komen en langer blijven. Dát is goed voor de Friese economie en is de kern van ons beleid. Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met de Friese toerisme alliantie, Friese gemeenten en het Rijk (EZ) en NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). De beleidsbrief “Gastvrijheidseconomie” is de basis voor onze inzet op dit beleidsterrein. Actuele ontwikkelingen zijn onder andere de sterke groei van inkomend toerisme uit het buitenland naar Nederland, een Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet en een samenwerking tussen Rijk en provincies om te komen tot een landelijk Masterplan Bestemming Nederland. Dat Masterplan is gericht op het tegengaan van nog meer drukte op de bekende plekken en het laten profiteren van zoveel mogelijk regio’s van de economische kansen van toerisme.

Najaar 2018 wordt gezien de actuele ontwikkelingen een position paper Gastvrijheids-economie opgesteld als bouwsteen met actuele opgaven voor een volgende collegeperiode. De komende jaren willen we een “fair share” van de sterke groei aan (inkomend) toerisme in Europa en Nederland ook in Fryslân invullen, passend bij de schaal van ons mkb en onze identiteit. De legacy van LF2018 en mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Lonely Planet) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s Economie en Cultuur. De belangen van Fryslân zijn daarbij gericht op profit (banen), people (gezondheid en ontspanning) en planet (natuur, landschap en erfgoed).

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Zichtbaarheid

 • In 2019 is Destinatiemarketing Wadden en Fryslân volop in uitvoering, aansluitend bij initiatieven van Rijk en NBTC vanuit het Masterplan Bestemming Nederland.
 • Door middel van een actieve inbreng in het Masterplan Bestemming Nederland (ondertekening met Rijk en NBTC gepland Q1 2019) willen wij een fair share van inkomend toerisme in Fryslân ondersteunen.
 • Er is in 2019 een coalition of the willing operationeel, die fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
 • In 2019 ligt er een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
 • We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’.

Ondernemerschap

 • De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector. In januari start een pilot met een innovatiecluster Toerisme en Recreatie.
 • In 2019 is met financiële en organisatorische ondersteuning van de provincie en in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân het organiserend vermogen van ondernemersnetwerken toegenomen. Daarbij is een sterkere focus gelegd op cultuurtoerisme en slimme groei; een groei die past bij het karakter en de culturele identiteit van onze provincie, en aansluit bij de kleinschaligheid van ons mkb.
 • Vanuit de legacy van LF2018 willen we in 2019 een aanvalsplan voor het beter ontwikkelen van de koppeling tussen ondernemerschap, destinatiemarketing en de cultuursector.
 • Wij stimuleren de branche verblijfsrecreatie bij het maken van een visie, bijvoorbeeld door een vitaliteitsonderzoek te doen naar logiesaccommodaties in Fryslân. In de visie op verblijfsrecreatie wordt duidelijk op welke wijze de branche wil investeren in de eigen toekomst.

Omgeving, gebieden & infrastructuur

 • Begin 2019 ligt er een inventarisatie, advies en toekomstvisie met betrekking tot de vitaliteit van logiesaccommodaties in Fryslân.
 • Begin 2019 ligt er een toekomstvisie op Waterrecreatie.
 • Uitvoering van het Actieplan Fiets ronden wij in 2019 af.
 • Cultuur- en Plattelandstoerisme: per streekwurkregio is in deze coalitieperiode
 • € 400.000,- beschikbaar. Voor een aantal regio’s zijn de middelen inmiddels belegd, in 2019 komen de resterende middelen tot besteding.
 • In het tweede pilotjaar 2018 is de gratis OV-kaart over de gehele provincie uitgerold. In 2019 overwegen wij, naar aanleiding van een evaluatie van eind 2018, of wij de gratis OV-kaart continueren en in welke vorm.
 • Door actieve projectverwerving wordt er in 2019 op ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio. Dat loopt via twee sporen: de tender en de majeure opgaven zoals opgenomen in het Investeringskader Waddengebied (IKW) en de Meerjarenprogrammering IKW.
 • In 2019 komt een recent door Waddenfonds gehonoreerde meerjarige interprovinciale marketingcampagne in uitvoering in verband met predicaat Wadden Werelderfgoed.
 • Het Friese Meren Project wordt in 2019 afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).

Monitoring
Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:

 • De output van maatregelen gericht op de uitvoering van Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip.
 • De output gericht op de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.De hiervoor benodigde informatie over ontwikkelingen en trends ontsluiten wij via reguliere metingen, thema-onderzoek of deelmetingen en evaluatieonderzoek.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Groei omzet verblijfsrecreatie Omzet gastvrijheidseconomie (€ 484 mln. in 2017) 500 mln (1)
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche (in 2017 op 7%) 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden

(1) Naast de verblijfsrecreatie is er ook omzet in de dagrecreatie. Samen is dit jaarlijks circa € 1,2 mld euro in Fryslân.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 13.188
 • 3.758
 • 9.430
 • Begroting 2018
 • 21.749
 • 3.380
 • 18.368
 • Begroting 2019
 • 10.088
 • 363
 • 9.725
 • Begroting 2020
 • 4.674
 • 1.166
 • 3.508
 • Begroting 2021
 • 2.736
 • 363
 • 2.373
 • Begroting 2022
 • 2.736
 • 363
 • 2.373

Toelichting:

De daling met € 8,6 mln van 2018 naar 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen RSP REP-projecten recreatie en toerisme (€ 5,2 mln), Beleefcentrum Afsluitdijk (€ 2,3 mln) en Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 1,1 mln).

De daling van € 6 mln van 2019 naar 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Investeringsagenda Oostelijke Poort Friese Meren (€ 3,0 mln), NUON recreatie en toerisme (€ 0,9 mln), OV-kaart voor toeristen (€ 0,7 mln), Gebiedsbudget recreatie en toerisme (€ 0,7 mln) en Gastvrij Fryslân (€ 0,4 mln).

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Gastvrij Fryslan recreatieve basisinfrastructuur
 • Projectontwikkeling & knelpunt toerisme recreatie
 • St Merk Fryslan
 • Voorlichting watersport
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Fietspad Swette bijdrage
 • Friese Meren Project Mitigatie Easterskar
 • Friese Meren Project Noordelijke Elfsteden Route
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Interreg projecten
 • Paard van Fryslan
 • Sense of Place
 • Tall Ship Races
 • Topattractie project Fryslan topattractie
 • Voorbereidingskosten Toeristisch Waddenprogramma
 • Waddenfonds projecten
 • Bakkeveen Dunsan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Hart van Joure
 • Inzet NUON Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Samenwerkingsinitiatieven
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Friese Meren Project projecten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Noordelijke Elfsteden Route
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Friese Meren Project projecten
 • Realisatie 2017
 • 745
 • 651
 • 1.396
 • 119
 • 80
 • -2
 • 2
 • 3.491
 • 1.382
 • 575
 • -5
 • 500
 • -12
 • 19
 • 6.150
 • 61
 • 3.337
 • 231
 • 1.500
 • 90
 • 418
 • 5.638
 • 4
 • 4
 • 13.188
 • 174
 • 174
 • 692
 • 23
 • 715
 • 2.865
 • 2.865
 • 4
 • 4
 • 3.758
 • 9.430
 • Begroting 2018
 • 752
 • 651
 • 10
 • 1.413
 • 363
 • 20
 • 250
 • 21
 • 7.013
 • 1.879
 • 631
 • 33
 • 178
 • 10.389
 • 2.480
 • 1.638
 • 82
 • 125
 • 5.260
 • 46
 • 64
 • 250
 • 2
 • 9.947
 • 21.749
 • 178
 • 178
 • 363
 • 515
 • 75
 • 953
 • 2.249
 • 2.249
 • 3.380
 • 18.368
 • Begroting 2019
 • 752
 • 661
 • 11
 • 1.424
 • 1.615
 • 745
 • 34
 • 250
 • 178
 • 2.822
 • 100
 • 668
 • 375
 • 4.150
 • 550
 • 5.843
 • 10.088
 • 178
 • 178
 • 185
 • 185
 • 363
 • 9.725
 • Begroting 2020
 • 752
 • 1.096
 • 117
 • 661
 • 11
 • 2.636
 • 17
 • 17
 • 903
 • 1.118
 • 2.021
 • 4.674
 • 178
 • 178
 • 988
 • 988
 • 1.166
 • 3.508
 • Begroting 2021
 • 752
 • 1.096
 • 117
 • 661
 • 11
 • 2.636
 • 100
 • 100
 • 2.736
 • 178
 • 178
 • 185
 • 185
 • 363
 • 2.373
 • Begroting 2022
 • 752
 • 1.096
 • 117
 • 661
 • 11
 • 2.636
 • 100
 • 100
 • 2.736
 • 178
 • 178
 • 185
 • 185
 • 363
 • 2.373

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Zichtbaarheid
1 In 2019 is Destinatiemarketing Wadden en Fryslân volop in uitvoering, aansluitend bij initiatieven van Rijk en NBTC vanuit het Masterplan Bestemming Nederland.
2 Door middel van een actieve inbreng in het Masterplan Bestemming Nederland (ondertekening met Rijk en NBTC gepland Q1 2019) willen wij een fair share van inkomend toerisme in Fryslân ondersteunen.
3 Er is in 2019 een coalition of the willing operationeel, die fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
4 In 2019 ligt er een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
5 We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’.
Ondernemerschap
6 De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector. In januari start een pilot met een innovatiecluster Toerisme en Recreatie.
7 In 2019 is met financiële en organisatorische ondersteuning van de provincie en in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân het organiserend vermogen van ondernemersnetwerken toegenomen. Daarbij is een sterkere focus gelegd op cultuurtoerisme en slimme groei; een groei die past bij het karakter en de culturele identiteit van onze provincie, en aansluit bij de kleinschaligheid van ons mkb.
8 Vanuit de legacy van LF2018 willen we in 2019 een aanvalsplan voor het beter ontwikkelen van de koppeling tussen ondernemerschap, destinatiemarketing en de cultuursector.
9 Wij stimuleren de branche verblijfsrecreatie bij het maken van een visie, bijvoorbeeld door een vitaliteitsonderzoek te doen naar logiesaccommodaties in Fryslân. In de visie op verblijfsrecreatie wordt duidelijk op welke wijze de branche wil investeren in de eigen toekomst.
Omgeving, gebieden & infrastructuur
10 Begin 2019 ligt er een inventarisatie, advies en toekomstvisie met betrekking tot de vitaliteit van logiesaccommodaties in Fryslân.
11 Begin 2019 ligt er een toekomstvisie op Waterrecreatie.
12 Uitvoering van het Actieplan Fiets ronden wij in 2019 af.
13 Cultuur- en Plattelandstoerisme: per streekwurkregio is in deze coalitieperiode € 400.000,- beschikbaar. Voor een aantal regio’s zijn de middelen inmiddels belegd, in 2019 komen de resterende middelen tot besteding.
14 In het tweede pilotjaar 2018 is de gratis OV-kaart over de gehele provincie uitgerold. In 2019 overwegen wij, naar aanleiding van een evaluatie van eind 2018, of wij de gratis OV-kaart continueren en in welke vorm.
15 Door actieve projectverwerving wordt er in 2019 op ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio. Dat loopt via twee sporen: de tender en de majeure opgaven zoals opgenomen in het Investeringskader Waddengebied (IKW) en de Meerjarenprogrammering IKW.
16 In 2019 komt een recent door Waddenfonds gehonoreerde meerjarige interprovinciale marketingcampagne in uitvoering in verband met predicaat Wadden Werelderfgoed.
17 Het Friese Meren Project wordt in 2019 afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).
Monitoring
18 Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:
De output van maatregelen gericht op de uitvoering van de Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip.
De output gericht op de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.

Toelichting:

Algemeen:
2019 is het laatste uitvoeringsjaar van de Beleidsbrief Economie van de Gastvrijheid 2016 – 2030. Het onlangs aan PS aangeboden Position Paper Gastvrij Fryslân 2030 is een bouwsteen voor nieuw beleid vanaf 2019. De beleidsinspanningen in 2019 zijn deels gerelateerd aan de Beleidsbrief Economie van de Gastvrijheid 2016 – 2019 en zijn deels vooruitlopend op een nog vast te stellen nieuw beleids- en uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2030. De in 2019 gewenste resultaten bij 1, 2, 7, 9 en 10 zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast heeft PS heeft op 27 februari 2019 de Waterrecreatievisie vastgesteld en heeft besloten de daarbij behorende maatregelen in 2019 uit te werken in het beleids- en uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2030. Dit is een vervolg op resultaat 11 en zal ook in 2019 leiden tot aanvullende resultaten, afhankelijk van besluitvorming over het nieuwe beleids- en uitvoeringsprogramma.

Resultaat 2: Interprovinciaal wordt op dit moment gewerkt aan het vormgegeven van een uitvoeringsprogramma onder het Masterplan Bestemming Nederland 2030. Aanvankelijk was het voornemen om in Q1 2019 afspraken te maken. Als gevolg van provinciale verkiezingen is dit verschoven naar Q4, ondertekening tijdens Nationale Toerismetop in Zeeland.

Resultaat 4: Zuidoost draait volwaardig mee in de Destinationmarketing van Fryslân, zoals Merk Fryslân uitvoert. Voor een expliciete grensoverschrijdende campagne met Drenthe ontbreekt tijd en budget.

Resultaat 6: Om het ondernemend en innovatief vermogen van de bedrijven van de gastvrijheidbranche te vergroten en om kennis en informatie over de gastvrijheidsbranche te organiseren en te delen met ondernemers wordt aan de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) t/m 2021 een boekjaarsubsidie verleend. Het hiervoor begrote bedrag is nu nog volledig op boekjaar 2019 begroot. Met bijgevoegde begrotingwijziging wordt het begrote bedrag over de jaren 2019-2021 verspreid. Het na deze subsidie resterende budget kan vrijvallen. Hiervoor is ook een begrotingswijziging bijgevoegd.

Resultaat 14: De afrekening van de subsidie voor de OV-kaart over 2018 moet nog plaatsvinden. De keuze om de pilot met de OV-kaart wel of niet te continueren wordt overgelaten aan de nieuwe coalitie. Voor 2019 wordt daarom voorgesteld om het budget voor de gratis OV-kaart vrij te laten vallen. Zie daarvoor bijgevoegde begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Groei omzet verblijfsrecreatie Omzet gastvrijheidseconomie (€ 484 mln. in 2017) 500 mln (1)
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche (in 2017 op 7%) 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden

Toelichting:

Indicator ranking:
Op dit moment schommelt de provincie Fryslân volgens het CBS rond de zevende en achtste plek in de ranking van nationale vakantiebestemmingen. Landelijk is sprake van een sterke groei van Gastvrijheidseconomie. De groei van in Fryslân is daarmee in overeenstemming, maar leidt niet tot stijging in de provinciale ranking

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Zichtbaarheid
1 In 2019 is Destinatiemarketing Wadden en Fryslân volop in uitvoering, aansluitend bij initiatieven van Rijk en NBTC vanuit het Masterplan Bestemming Nederland.
2 Door middel van een actieve inbreng in het Masterplan Bestemming Nederland (ondertekening met Rijk en NBTC gepland Q1 2019) willen wij een fair share van inkomend toerisme in Fryslân ondersteunen.
3 Er is in 2019 een coalition of the willing operationeel, die fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
4 In 2019 ligt er een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
5 We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’.
Ondernemerschap
6 De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector. In januari start een pilot met een innovatiecluster Toerisme en Recreatie.
7 In 2019 is met financiële en organisatorische ondersteuning van de provincie en in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân het organiserend vermogen van ondernemersnetwerken toegenomen. Daarbij is een sterkere focus gelegd op cultuurtoerisme en slimme groei; een groei die past bij het karakter en de culturele identiteit van onze provincie, en aansluit bij de kleinschaligheid van ons mkb.
8 Vanuit de legacy van LF2018 willen we in 2019 een aanvalsplan voor het beter ontwikkelen van de koppeling tussen ondernemerschap, destinatiemarketing en de cultuursector.
9 Wij stimuleren de branche verblijfsrecreatie bij het maken van een visie, bijvoorbeeld door een vitaliteitsonderzoek te doen naar logiesaccommodaties in Fryslân. In de visie op verblijfsrecreatie wordt duidelijk op welke wijze de branche wil investeren in de eigen toekomst.
Omgeving, gebieden & infrastructuur
10 Begin 2019 ligt er een inventarisatie, advies en toekomstvisie met betrekking tot de vitaliteit van logiesaccommodaties in Fryslân.
11 Begin 2019 ligt er een toekomstvisie op Waterrecreatie.
12 Uitvoering van het Actieplan Fiets ronden wij in 2019 af.
13 1. Cultuur- en Plattelandstoerisme: per streekwurkregio is in deze coalitieperiode € 400.000,- beschikbaar. Voor een aantal regio’s zijn de middelen inmiddels belegd, in 2019 komen de resterende middelen tot besteding.
14 In het tweede pilotjaar 2018 is de gratis OV-kaart over de gehele provincie uitgerold. In 2019 overwegen wij, naar aanleiding van een evaluatie van eind 2018, of wij de gratis OV-kaart continueren en in welke vorm.
15 Door actieve projectverwerving wordt er in 2019 op ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio. Dat loopt via twee sporen: de tender en de majeure opgaven zoals opgenomen in het Investeringskader Waddengebied (IKW) en de Meerjarenprogrammering IKW.
16 In 2019 komt een recent door Waddenfonds gehonoreerde meerjarige interprovinciale marketingcampagne in uitvoering in verband met predicaat Wadden Werelderfgoed.
17 Het Friese Meren Project wordt in 2019 afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).
Monitoring
18 Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:
De output van maatregelen gericht op de uitvoering van de Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip.
De output gericht op de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.

Toelichting:

2. Interprovinciaal wordt op dit moment gewerkt aan het vormgegeven van een uitvoeringsprogramma onder het Masterplan Bestemming Nederland 2030. Aanvankelijk was het voornemen om in Q1 2019 afspraken te maken. Als gevolg van provinciale verkiezingen is dit verschoven naar Q4. De ondertekening vindt plaats tijdens de Nationale Toerismetop in Zeeland op 9 oktober 2019.

4. Zuidoost draait volwaardig mee in de Destinationmarketing van Fryslân, zoals Merk Fryslân die uitvoert. Voor een expliciete grensoverschrijdende campagne met Drenthe ontbreekt tijd en budget. In de startnotitie die in december aan PS wordt voorgelegd wordt hier aandacht aan besteed.

14. Afrekening van de subsidies over de pilotjaren heeft in het 2e kwartaal plaatsgevonden. Afgelopen voorjaar is de gratis OV-kaart geëvalueerd en zijn varianten onderzocht voor een eventueel vervolg. Een eventueel vervolg koppelen wij aan de uitwerking van de nieuwe beleidsbrief Gastvrijheidseconomie. De beschikbare middelen voor de gratis OV-kaart waren gekoppeld aan de beleidsperiode 2016-2019. De subsidieafrekening heeft geleid tot een lagere vaststelling. Met bijgevoegde begrotingswijziging valt het restant vrij.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Groei omzet verblijfsrecreatie Omzet gastvrijheidseconomie (€ 484 mln. in 2017) 500 mln (1)
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche (in 2017 op 7%) 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden
Print deze pagina