1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

Jaarlijks stelt het rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar.

Het verschil tussen dit maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de zogenoemde vrije ruimte. Dit is de onbenutte (belasting)capaciteit die de provincie heeft tot verhoging van haar inkomsten. Deze capaciteit wordt betrokken bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting in punten

 • Heffing voorgaand jaar
 • Verlaging opcenten - Coalitie akkoord 2015-2019
 • Verlaging opcenten - Kadernota 2018
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie - (Decembernota 2003)
 • Totaal heffing
 • Wettelijk maximum
 • 2019
 • 70,0
 • 1,1
 • 71,1
 • 113,2
 • 2020
 • 71,1
 • 27,4
 • -12,9
 • 1,4
 • 87,0
 • 115,0
 • 2021
 • 87,0
 • 0,0
 • 87,0
 • 2022
 • 87,0
 • 0,0
 • 87,0
 • 2023
 • 87,0
 • 0,0
 • 87,0

Toelichting:

In het coalitie akkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opcenten gedurende de jaren 2016-2019 verlaagd worden met € 20 mln. per jaar. Met ingang van 2020 zouden deze dan weer teruggaan naar het oude niveau zijnde 100,1 punt (inclusief inflatiecorrectie) met een opbrengst van € 77 mln. In 2018 heeft GS besloten om de opcenten met ingang van 2020 structureel met € 10 mln. te verlagen.

Opbrengsten 2019

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Opbrengst
 • Begroot
 • 57,1
 • Realisatie
 • 58,0
 • Verschil
 • -0,9

 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Begroting 2019
 • 802.500
 • Realisatie 2019
 • 815.500

Toelichting:

Het aantal energiezuinige voertuigen in onze provincie neemt nog maar langzaam toe. Het totaal van het wagenpark is in 2019 echter wel verder gegroeid. Dit zorgt voor een extra inkomst van € 0,9 mln.

Print deze pagina