1.2 Grondwaterbelasting

Jaarstukken

Op het onttrekken van grondwater wordt door de provincie een heffing geheven. Dit is een wettelijke bevoegdheid. Het Waterschap verzorgt de uitvoering, de provincie verantwoordt de opbrengst. De wet en de daarop gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur geven nauwkeurig aan waar de provincie de opbrengst van de heffing aan mag besteden. Dit is beperkt tot onderzoek om schade door grondwaterwinning te kunnen onderzoeken, te bepalen, vast te stellen en uit te betalen.

De provinciale verordening op de heffing en invoering van de grondwaterheffing bepaalt de omvang van de heffing. Deze heffing bedraagt € 1,32 per m³ gewonnen grondwater voor heffingsplichtige ‘onttrekkers’. De baten uit de grondwaterbelasting worden geraamd op circa € 600.000,- per jaar.

  • Onderwerp - bedragen x € 1.000,-
  • Opbrengst grondwaterbelasting
  • Begroting 2019
  • 602
  • Realisatie 2019
  • 773

Er zijn meer opbrengsten dan geraamd doordat de raming nog uitgaat van de oude tarieven en oude jaarlijks gemiddelde onttrekking. In 2020 passen we de begroting hierop aan.

Print deze pagina