2.2 Benodigde weerstandscapaciteit

Jaarstukken

De benodigde weerstandscapaciteit is de optelsom van alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Het gaat hierbij om risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Een risico heeft voor de provincie een materiële betekenis als die meer bedraagt dan € 45.000,-. Dit lijkt een laag bedrag, maar moet gezien worden als een grens om een risico te identificeren.

Netto risico
De risico’s die relevant zijn voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit kunnen niet op een andere manier worden ondervangen. De reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die meestal vrij goed meetbaar zijn, behoren hier niet toe. Voor deze risico’s kan de provincie verzekeringen afsluiten of voorzieningen vormen. Ook kunnen risico’s worden beperkt met beheersmaatregelen, zoals budgetafspraken en versobering van investeringsprojecten bij stijgende prijzen. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is dan ook het netto risico van toepassing. Dit zijn de risico’s na aftrek van voorzieningen, beheersmaatregelen, enz.

Deze risico’s worden zo goed mogelijk benaderd op basis van schattingen. Zie hiervoor onderdeel 5 van deze paragraaf. Omdat risico’s per definitie niet zijn te kwantificeren, gaat het om grove schattingen.

Bij het ‘kwantificeren’ wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s met een­malige gevolgen en risico’s met structurele gevolgen. Voor de bepaling van de verwachte impact van een risico met een structureel gevolg, wordt een tijdsperspectief aange­houden van twee jaar. Dit risico wordt vermenigvuldigd met de factor twee. Binnen een reactietijd van twee jaar moet het risico geminimaliseerd kunnen worden door het bijsturen of aanpassen van het beleid. Of het risico wordt opgevangen binnen de (reguliere) exploitatie.

De verwachte impact van de incidentele en structurele risico’s wordt berekend door het netto risico te vermenigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet. Deze kans is een grove schatting.

Stresstest
Jaarlijks voeren we bij de kadernota een ‘stresstest’ uit. Deze is in 2019 voor de begroting 2020 opgesteld. De stresstest geeft een inzicht in de verwachte gevolgen van exogene risico’s op de financiële positie van de provincie. Exogene risico’s zijn variabelen die van groot invloed kunnen zijn op de financiële positie van de provincie, maar niet in eerste instantie door de provincie zelf te beïnvloeden zijn.

Voor de exogene risico’s worden drie scenario’s in beeld gebracht. Ten opzicht van het  gekozen (reële) scenario bij het opstellen van de begroting wordt daarnaast een somber en een midden scenario uitgewerkt. Het resultaat van het sombere scenario, waarin de exogene variabelen zich negatief ontwikkelen, wordt meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Benodigde weerstandscapaciteit

 • Progr.
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 7
 • 7
 • Div
 • Div
 • Div.
 • Omschrijving risico’s
 • Besluit financiële zekerheid
 • Repressieve handhaving
 • Onvoldoende overheidstoezicht
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Landschapsbeheer Fryslân
 • Gewaarborgde geldleningen
 • Revolverende middelen reserve Nuon
 • Verbonden partijen
 • Juridische procedures diverse programma’s
 • Informatieveiligheid en privacy
 • Subtotaal risico’s (afgerond)
 • Stresstest begroting 2020
 • Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond)
 • Nettorisico
 • 35.000
 • 5.000
 • 35.000
 • 35.000
 • 690
 • 11.000
 • 185.300
 • 102.200
 • 5.600
 • 20.000.
 • kans - %
 • 2%
 • 2%
 • 4%
 • 1%
 • 90%
 • 1%
 • 33%
 • 2%
 • 43%
 • 1%
 • Incidenteel - Bedragen x € 1.000,- (afgerond)
 • 700
 • 100
 • 1.400
 • 350
 • 620
 • 110
 • 61.770
 • 1.620
 • 2.390
 • 200
 • ----------- +
 • 69.300
 • 117.100
 • ----------- +
 • 186.400
 • Structureel

De benodigde weerstandscapaciteit per 31 december 2019 is met € 68,8 mln. gestegen  t.o.v. 31 december 2018 (benodigde weerstandsvermogen € 117,6 mln.). Deze toename is het gevolg van de hogere stresstest van € 10 mln. bij de begroting 2020 dan bij de kadernota 2019. Daarnaast zijn de risico’s bij de revolverende middelen reserve Nuon met € 57,5 mln. gestegen door met name de financiering van Windpark Fryslân en Breedband.

Print deze pagina