Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Jaarstukken

Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de provincie in staat is om nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Dit zonder dat daarbij de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar komt of de provincie het beleid moeten wijzigen.

Coronacrisis
De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de Friese mienskip. Hier staan we in deze Jaarstukken bij de Gebeurtenissen na balansdatum binnen de Jaarrekening uitgebreid bij stil. Deze turbulente tijden brengen ook risico’s met zich mee. Er is in korte tijd veel veranderd en hoe deze crisis zich verder ontwikkelt is op dit moment nog onzeker. Hierdoor is het financiële effect van deze risico’s nu niet in te schatten is. We houden uiteraard de ontwikkeling scherp in de gaten en reageren daar waar nodig direct op risico’s voor onszelf en onze partners. De huidige risico’s en maatregelen zijn uitgebreid beschreven in het onderdeel Gebeurtenissen na balansdatum van de jaarrekening.

Op 8 november 2017 is de geactualiseerde Nota Weerstandsvermogen door Provinciale Staten vastgesteld. In deze nota is het beleid rond weerstandsvermogen geformuleerd. De nota geeft de methodiek en berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het weerstands­vermogen aan, evenals de norm voor het gewenste niveau van het weerstandsvermogen.

In deze paragraaf komen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit aan de orde. Hieruit volgt het weerstandsvermogen van onze provincie. Daarna worden de risico’s behandeld. Tot slot is de verplichte set van vijf financiële kengetallen opgenomen.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. In onderstaand schema is dit als volgt weergegeven waarbij de bedragen voor de begroting 2020 zijn aangegeven:

In het vervolg van deze paragraaf is de nadere toelichting en onderbouwing van de bedragen opgenomen.

Print deze pagina